مطالعه ی ورزش به عنوان یک پدیده ی اقتصادی

در چند دهه اخیر کمتر کسی تصور می کرد که ورزش به صورت یک کالا یا محصول تجاری در سیستم اقتصادی جامعه نقش موثر داشته باشد. در گذشته آنچه از ورزش برای جامعه مطرح بود بیشتر نقش تفننی و سرگرمی آن مورد توجه بود.به عبارت دیگر ورزش عمدتا به صورت غیر حرفه ایی و آماتور انجام می شد و دولت ها نقش محوری در برنامه ریزی ، سازماندهی  و اجرای برنامه های ورزشی ایفا می کردند.اما امروزه در بسیاری از کشورها وضعیت به کلب تغییر پیدا کرده است.سازمان های تجاری و شرکت های بزرگ اقتصادی وارد فعالیت و سرمایه گذاری در حوزه ی ورزش شده اند.آنها برای انواع رشته ها و شکل های مختلف ورزش برنامه ریزی می کنند و دخالت دولت ها را در امر سرمایه گذاری به حداقل رسانده اند.به طوری که می توان ادعا کرد که ورزش های تجاری هم اکنون محور فعالیت های ورزشی در جهان ورزش قرار گرفته است.امروزه از ورزش و رویدادهای ورزشی به عنوان راهی برای دریافت امتیازات و کسب منافع از طریق فروش بلیط ، عواید حاصل از فروش امتیاز پخش مسابقات با رسانه های گروهی به ویژه تلویزیون و کسب درآمد از طریق ارائه خدمات جنبی در ورزشگاه ها در طول مسابقات ارزسابی می شود .شرکت های تجاری و مالکان تیم های ورزشی به منظور کسب درآمد بیشتر ، با شیوه های مختلف تبلیغی در برنامه ریزی و زمان بندی مسابقات و پوشش آنها توسط رسانه ها تاثیر گذار بوده و نقش تعیین کننده ایی دارند. شرکت های رسانه ای مالک بسیاری از تیم های ورزشی بوده و حمایت کننده ی اصلی ورزشی در سطوح مختلف هستند.نام ها ی شرکت های تولید کننده وسایل و تجهیزات ورزشی اغلب تداعی کننده مسابقات معتبر ورزشی در جهان ورزش است.درواقع بسیاری از رشته های ورزشی چه به صورت قهرمانی و چه در شکل تفریحی هم اکنون به مثابه شرکت های بزرگ تجاری عمل می کنند و سرمایه گذاران خصوصی و صاحبان باشگاه ها آنها را به بازارهای تجاری و کسب درآمد برای سهامداران ، حامیان و شرکت ها ی سرمایه داری تبدیل کرده اند.و بدین ترتیب تجارت در ورزش برای بسیاری از مردم به عنوان یک هدف اصلی در عرصه فعالیت های ورزشی تبدیل شده است.شرکت های بین المللی و چند بین المللی بزرگ در ورزش تشکیل شده و بازار های تولید و تجارت لوازم و تجهیزات ورزشی در بسیاری از کشورهای جهان را در اختیار و انحصار خود گرفته اند.(نادریان جهرمی ، 1389: 333)