مصرف¬کننده

در تفکر مدرن، تولید شامل فعالیت­هایی است که طی آن ارزش ایجاد می­شود، و مصرف فعالیت­هایی را در بر می­گیرد که این ارزش مورد استفاده قرار می­گیرد (43).

با تغییر گرایش نسبت به مصرف یعنی طراحی محصولات مصرفی توسط مصرف­کنندگان، افراد خود را توانمند احساس می­کنند. در حال حاضر تکنیک­های تولید سفارشی (مثال: کامپیوترهای شرکت دل[1]) راه را برای شیوه­های طراحی سفارشی و حتی ابداع سفارشی هموار ساخته است. بنابراین واحدهای بازاریابی مجبورند تا مصرف­کنندگان دوره جدید را در طراحی محصولات از مراحل اولیه توسعه محصول درگیر کنند و به مصرف کنندگان تنها به عنوان موضوعات تحقیق نگاه نکنند بلکه آنها را به عنوان مشارکت کنندگانی فعال در نظر بگیرند. روندهای جدید به سمت “متناسب­سازی انبوه” می­تواند گام مؤثری در تحقق اهداف بازاریابی در این مسیر باشد (44).

با تجدیدنظر در ماهیت انسان و مصرف، منطقی است که ماهیت مصرف­کننده هم به چالش کشیده شود. همانطور که اشاره شد، مصرف­کننده دیگر استفاده کننده محض ارزش تولیدی محسوب نمی شود بلکه به عنوان عضوی از جامعه مصرف، تولید کننده معانی و ایده ها، تجربیات زندگی، هویت ها و ارزش ها است و تئوری بازاریابی نیازمند بازاندیشی در درک گرایش و هدف مصرف کننده است (43).

دلایل مطالعه رفتار مصرف­کننده

داشتن درک صحیح از مصرف­کنندگان و فرآیند مصرف، مزیت­های متعددی را در بر دارد. این مزیت­ها شامل کمک به مدیران در جهت تصمیم­گیری، تهیه یک مبنای شناختی از طریق تحلیل مصرف­کنندگان، کمک به قانون­گذاران و تنظیم­کنندگان برای وضع قوانین مربوط به خرید و فروش کالا یا خدمات و در نهایت کمک به مصرف­کنندگان در جهت تصمیم­گیری بهتر می­باشد.

اهمیت درک صحیح از مصرف­کننده در تعریف بازاریابی به عنوان یک فعالیت انسانی معطوف به ارضای نیازها و خواسته­ها از طریق فرایندهای مبادله، یافت می­شود. از این تعریف دو فعالیت کلیدی مربوط به بازاریابی پدیدار می­شود. نخست آن که فروشنده سعی می­کند نیازها و خواسته­های بازار هدف را برآورده کند. دوم بازاریابی درگیر مطالعه فرآیند مبادله­ای است که از طریق آن طرفین منابعی را به یکدیگر انتقال می­دهند. بازاریابان برای موفقیت در فرایند مبادله باید درک صحیحی از عواملی که خواسته­ها و نیازهای مصرف­کننده را تحت تاثیر قرار می­دهند، داشته باشند (45).

  1. Dell