مساله مکان یابی   تخصیص تسهیلات و انبار مرکزی با تقاضای برنولی

مساله مکان یابی تخصیص تسهیلات و انبار مرکزی با تقاضای برنولی

مراجع فارسی ۶۸
مراجع لاتین ۶۹
Abstract 72
فهرست جداول
فصل دوم
جدول (۱- ۱). خلاصه ادبیات موضوعی مساله مکان یابی- تخصیص ۱۴
فصل سوم
جدول (۳ – ۱). تعداد متغیر های مسئله خطی و غیر خطی ۲۸
جدول (۳ – ۲). تعداد متغیر های مسئله خطی و غیر خطی ۲۸
جدول (۳ – ۳). مقادیر پارامتر ۲۹
 ۲۹
جدول (۳- ۵). مقادیر پارامتر های انبار ۲۹
جدول (۳- ۶). مقادیر تابع هدف ۳۰
جدول (۳- ۷). جواب بهینه مسئله ۳۰
جدول(۳- ۸). روند الگوریتم ژنتیک. ۳۹
جدول(۳- ۹) مراحل بهینه سازی گرادیان ۵۳
فصل چهارم
جدول(۴- ۱). پارامترهای الگوریتم ژنتیک ۵۶
جدول(۴- ۲). پارامترهای الگوریتم لاگرانژ ۵۶
جدول(۴- ۳). نتایج محاسباتی در مقیاس های کوچک ۶۰
جدول(۴- ۴). نتایج محاسباتی در مقیاس های بزرگ ۶۱
جدول(۴- ۵). مقایسه جواب های B&B و الگوریتم GA 62
فهرست شکل ها
فصل اول
شکل(۱ – ۱). دسته بندی کلی مسائل برنامه ریزی تسهیلات[۱]. ۳
شکل( ۱ – ۲). دسته بندی نوین مسائل مکان یابی [۱]. ۶
فصل سوم
شکل(۳- ۱). کروموزم. ۴۱
شکل(۳- ۲). تقاطع نوع I 43
شکل(۳- ۳(.تقاطع نوع II 45
شکل(۳- ۴). جهش نوع I 46
شکل(۳- ۵). جهش نوع II 47
فصل چهارم
شکل (۴- ۱). نمودار همگرایی مقادیر تابع هدف در GA 63
شکل (۴- ۲). نمودار مقایسه زمان محاسباتی الگوریتم ژنتیک و الگوریتم آزاد سازی لاگرانژ و Lingo در اندازه های متفاوت ۶۴

مطلب دیگر :  طراحی سیستم بهای تمام شده مبتنی بر فعالیت در شرکت مادرتخصصی فرودگاههای کشور- ...
Share
فصل اول