ژانویه 26, 2021

فایل دانشگاهی – مساله مکان یابی تخصیص تسهیلات و انبار مرکزی با تقاضای …

عملگرهای جهش نوع I و II برای کروموزم های مشابه کروموزم و مشابه کروموزم صورت می گیرد.
۳-۹-۶-۵ انتخاب
انتخاب کروموزوم های واجد شرایط برای پیاده سازی عملگرهای تقاطع و جهش و تولید فرزندان جدید، ارائه شده در این تحقیق، براساس روش چرخه رولت می باشد. بدین ترتیب که هر جواب که تابع هدف بهتری داشت مقدار برازش[۷۳] بالاتر و در نتیجه شانس انتخاب بیشتری جهت انتخاب شدن خواهد داشت. از آنجایی که تابع هدف مینیمم سازی است، پس هر جواب که مقدار تابع هدف کمتری داشته باشد، برازنده تراست. معکوس مقدار تابع هدف بعنوان مقدار برازش در نظر گرفته می شود.
۳-۱۰ الگوریتم آزاد سازی لاگرانژ[۷۴]
یک ابزارمناسب برای حل برنامه ریزی عدد صحیح[۷۵] ، عدد صحیح مختلط[۷۶] و غیر خطی آزاد سازی لاگرانژ[۷۷] است. الگوریتم های ابتکاری زیادی در حل مسایل مکان یابی استفاده می شود . اگرچه، مشکل این الگوریتم و دیگر رویکرد ابتکاری این است که ما نمی دانیم چقدر جواب های ما خوب هستند. در بسیاری از موارد، جواب ممکن است بهینه و یا خیلی نزدیک به جواب بهینه باشد. در نمونه های دیگری شاید جواب کاملا دور از بهینه می باشد.
این الگوریتم در تکرارهای متوالی جواب مسئله را به جواب بهینه نزدیک می کند. یکی از مزایای این روش نسبت به الگوریتم افزون خواه[۷۸] این است که در هر تکرار فاصله جواب فعلی با حد بالای تابع هدف مشخص است. روش آزاد سازی لاگرانژ بر اساس شناخت یک مجموعه از محدودیت های پیچیده در مدل میباشد. و با حذف این محدودیت ها و با اعمال جریمه ای، آن را به تابع هدف انتقال می دهیم تا مسئله ساده تر حل شود. . از روش بهینه سازی گرادیان[۷۹] برای بهنگام کردن ضرایب لاگرانژ در هر تکرار مختلف استفاده میگیرد [۳۲]. یکی از روشهای ارزیابی الگوریتم آزاد سازی لاگرانژ این است که به یک تعداد مشخصی از تکرار برسد. ارزیابیهای مختلفی برای این روش آزاد سازی لاگرانژ وجود دارد از جمله فیشر [۳۳] و گئوفریون [۳۴] میتوان نام برد.
حالت عمومی مسایل به صورت زیر است:

(p) =
برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.