مساله مکان یابی   تخصیص تسهیلات و انبار مرکزی با تقاضای  …

مساله مکان یابی تخصیص تسهیلات و انبار مرکزی با تقاضای …

۳-۹-۲ جمعیت اولیه
از آنجای که بدنبال جستجوی بهینهترین مکان برای استقرار تسهیلات موجود و تخصیص این مکانها به تمامی مشتریانی که دارای تقاضا هستند میباشد، جمعیت اولیه [۶۹] مکان بهینه برای استقرار تسهیلات و تخصیص مشتریان به این مکان ها به صورت تصادفی تولید می گردد، که این روند تکراری تا اندازه جمعیت هر نسل[۷۰] ادامه دارد.
۳-۹-۳ ارزیابی[۷۱]
برای ارزیابی از تابع هدف بیان شده برای مسئله مدل پیشنهادی که به کمینه سازی مجموع هزینه استقرار تسهیلات و هزینه ارزش انتظاری کل میپردازد، استفاده میکنیم. مقدار ارزیابی شده کروموزوم ام را با نشان میدهیم.
۳-۹-۴ معیار توقف
معیار توقف در اینجا تعداد نسل های تعریف شده الگوریتم می باشد.
۳-۹-۵ نخبه گرایی
در الگوریتم پیشنهادی، تعدادی از بهترین جواب های هر نسل با احتمال به نسل بعد انتقال پیدا می کنند.
۳-۹-۶ عملگر
عملگر تقاطع و جهش بسته به اینکه کروموزوم های والد چگونه انتخاب می شوند و چگونه تولید فرزند می- کنند، می تواند روی عملکرد الگوریتم حل تاثیرگذار باشد. در این تحقیق ما از استراتژی زیر برای اجرای جفت گیری استفاده کرده ایم:
انتخاب یک والد نخبه[۷۲] که یک کروموزم با بهترین برازش می باشد و یک والد تصادفی که dominating mating نامیده می شود.
درالگوریتم ژنتیک بکار گرفته شده در این تحقیق، دو نوع عملگر تقاطع استفاده شده است که در هر دو عملگر، از جفت گیری دو والد انتخاب شده یک فرزند جدید تولید خواهد شد.
۳-۹-۶-۱ عملگر تقاطع نوع I
در این نوع عملگر یک نقطه به صورت تصادفی به عنوان نقطه برش در طول دو کروموزومی که به عنوان والدین انتخاب شده‌اند در نظر می گیریم و کروموزوم‌ها از آن نقطه به دو قسمت تقسیم می‌شوند و جای دو بخش از آن‌ها با هم تعویض می‌گردد. این عملگر برای کروموزم و بصورت شکل (۳-۲) می باشد. باید توجه داشت که برای کروموزم های نقطه تصادفی بین ۱ تا |I| و برای کروموزم های بین ۱ تا |W| انتخاب می شود.

مطلب دیگر :  بررسی نگرش، نیت و رفتار خیارکاران استان لرستان نسبت به مدیریت تلفیقی ...

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.
Share