جستجوی مقالات فارسی – 
مساله مکان یابی   تخصیص تسهیلات و انبار مرکزی با تقاضای برنولی- قسمت ۲

جستجوی مقالات فارسی – مساله مکان یابی تخصیص تسهیلات و انبار مرکزی با تقاضای برنولی- قسمت ۲

کلیات تحقیق

۱-۱ مقدمه
مسائل مکان یابی- تخصیص[۱] شامل استقرار مجموعه ای از تسهیلات جدید[۲] در بین تسهیلات موجود و تخصیص تسهیلات موجود به تسهیلات جدید است بصورتی که تقاضای تسهیلات موجود برآورده شود[۲]. در دنیای واقعی بسیاری از مسائل را می توان با استفاده از مدلهای ارائه شده برای این دسته از مسائل حل کرد و جوابهای بسیار خوبی دست یافت که با اجرای آنها از صرف هزینه های اضافی می توان جلوگیری کرد و سود فراوانی بدست آورد. در واقع این مدلها را می توان با اهداف بهبودی و یا در زمینه- های طراحی بکار برد. این گونه مسائل ابتدا توسط کوپر[۳] در سال ۱۹۶۳ ارائه شد.
مسائل مکان یابی نه تنها تعیین می کنند که هر مشتری چه مقدار کالا از هر واحد دریافت می کند، بلکه تعداد تسهیلات ، محل قرارگیری و ظرفیت آنها را نیز مشخص می کند. این مسائل را می توان بر مبنای ماهیت مسئله مطرح شده به دسته های زیر دسته بندی کرد.
۱٫فضای تخصیص
در بعضی مسائل نمی توان از تمامی سطح بصورت پیوسته استفاده کرد که این مسائل می بایستی بصورت گسسته[۴] مورد تحلیل قرارگیرند.

  1. ظرفیت سرویس دهنده ها

ظرفیت تسهیلاتی که مسولیت سرویس دهی را بر عهده دارند در اغلب موارد محدود[۵] است لذا تسهیلات جدید به دو دسته ظرفیت محدود و نامحدود تقسیم می شوند.
۳٫تقاضا
تقاضای مشتریان[۶] را می توان بصورت احتمالی و یا قطعی در نظر گرفت.
۱-۲ دسته بندی کلی مسایل برنامه ریزی تسهیلات
مسایل برنامه ریزی تسهیلات به چهار دسته عمده مکان یابی، مسیریابی[۷]، تخصیص و طراحی تقسیم می شود. با ترکیب این مؤلفه ها مسایل مکان یابی- مسیریابی[۸] ، مکان یابی- تخصیص به دست می آید [۱]. در شکل (۳-۱) این دسته بندی نشان داده شده است.

مطلب دیگر :  فایل دانشگاهی - مساله مکان یابی تخصیص تسهیلات و انبار مرکزی با تقاضای ...

مکان یابی-تخصیص تسهیلات
مکان یابی- مسیریابی تسهیلات
برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  pipaf.ir  مراجعه نمایید.
Share