ژانویه 24, 2021

مساله مکان یابی تخصیص تسهیلات و انبار مرکزی با تقاضای برنولی- …

تسهیل √

احتمالی

این تحقیق

FLP: Facility Location Problem; LAP: Location- allocation Problem; LRP: Location- Routing Problem; TSP: Traveling Salesman Problem; SC: Supply Chain ; GAP: Generalized Assignment Problem; DPLP: Dynamic Plant Layout Problem; SPP: Single Product Problem;

فصل سوم
ارائه مدل و الگوریتم های پیشنهادی

۱-۳ مقدمه
معمولا برای ساده سازی و نماد گذاری، از طبقه بندی Pos[24]1/Pos2/Pos3/Pos4/Pos5 در مسایل مکان یابی استفاده می شود. در این طرح طبقه بندی، Pos1، تعداد (یا شکل) تسهیلات را مشخص می سازد. در این حالتی که می خواهیم برایN ≥۱، مکان نقاط جدید (x1,…,xnرا بیابیم، این مکان، شامل عدد صحیح مثبت می باشد. در مدل های مکان یابی گسسته n تعداد تسهیلات جدید و # تعداد تسهیلات جدید که کاملا شناخته شده نیست و باید توسط مدل تعیین شود و #,# هم تعداد کاملا شناخته شده نیست و هم نوع تسهیلات جدید مختلف است نشان می دهیم. در Pos2، بیانگر اطلاعات راجع به نوع مدل مکان یابی بر حسب فضای تصمیم است که این اطلاعات حداقل بایست بین مکان یابی پیوسته، شبکه و گسسته تمییز دهد. همواره نماد D برای مکان یابی گسسته و T برای مکان یابی شبکه ای درخت و…. برای مکان یابی گسسته استفاده می شود. در این مدل طبقه بندی Pos3، اختصاص به ویژگی های خاص از مسئله نظیر مفروضات درباره مکانهای امکانپذیر جهت استقرار، محدودیت های ظرفیتی و …. می باشد. برای نمونه این مکان، می تواند قید های ظرفیت را با نماد cap نمایش داد، و همچنین برای قید بودجه از نماد bdg استفاده می شود.Pos4 چگونگی ارتباط بین تسهیلات موجود وجدید را مشخص می کند. این ارتباط ممکن است تابع فاصله یا هزینه های حمل و نقل تخصیص بیان باشد.d(V,v)در مدلهای شبکه بیانگر تسهیلات جدید و موجود گره های گراف هستند. در Pos5، تئصفی از تابع هدف مسئله است. برای نمونه ، تابع هدف مکان یابی محور را می توان با نماد ∑hub و تابع هدف مسایل تخصیص نمایی را با QAP نمایش داد. اگر در یک جایگاه طرح طبقه بندی، مفروضات و اطلاعات خاصی مد نظر قرارنگیرد این حالت را با علامت ” ●” در آن جایگاه نشان می دهیم.
خلاصه مبحث فوق این است که، مسایل مکان یابی محور N شبکه در یک شبکه و مسایل مکان یابی بدون محدودیت ظرفیت نیز بترتیب بصورت N/T/●/d(V,V)/∑hub و #/D/●/●/● طبقه بندی می شوند. پس بدین ترتیب، این تحقیق طبق این دسته بندی از نوع #/D / cap /●/● می باشد.
۳-۲ ساختار مسئله
فرض کنیدبترتیب نشان دهنده مجموعه مکانهای بالقوه تسهیلات و مجموعه مشتریان می‌باشند که تقاضا هر مشتری یک متغیر تصادفی صفر و یک[۲۵] است که آن را با نشان می دهیم که مشخص کننده این می باشد که آیا مشتری دارای تقاضا می باشد یا نه. و همچنین فرض می کنیم ازیک توزیع احتمالی برنولی با پارامتر پیروی می کند. که و تابع توزیع آنرا می توان بصورت زیر نمایش داد:

=

قبل از ارایه مدل، جهت درک بهتر آن به تشریح مفروضات پرداخته می شود.
۳-۲-۱ مفروضات مدل
موارد لحاظ شده عبارتند از:

  1. برای هر تسهیل حداقل و حداکثر ظرفیتی در نظر گرفته شده است.
  2. همه تسهیلات به یک انبار تخصیص می یابد.
  3. برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  jemo.ir  مراجعه نمایید.