مسئولیت اجتماعی شرکت

دانلود پایان نامه

روش‌شناسی تحقیق به مجموعه‌ای به هم پیوسته از قواعد، اصول و شیوه‌های معمول در یک رشته از دانش اطلاق می‌شود و به طور کلی می‌توان گفت:
اتخاذ روش علمی تنها راه دستیابی به دستاوردهای قابل قبول علمی است
بعضی روش‌شناسی را مبحثی نظری می‌دانند که با تعقل، منطق و فلسفه پیوسته است و بعضی دیگر روش‌شناسی را از فلسفه جدا دانسته و آن را یک رشته علمی می‌دانند(خاکی، 1388: 193).
دستیابی به هدف‌های علمی یا شناخت علمی میسر نخواهد بود مگر زمانی که با روش‌شناسی درست صورت پذیرد. به عبارت دیگر تحقیق از حیث روش است که اعتبار می‌یابد نه موضوع تحقیق(خاکی، 1382،152).
تحقیقات علمی بر مبنای هدف به تحقیقات بنیادی(پایه)، کاربردی، ارزیابی، تحقیق و توسعه و تحقیق علمی تقسیم می‌شوند.
تحقیقات کاربردی تحقیقاتی هستند که نظریه‌ها، قانون‌مندی‌ها، اصول و فنونی که در تحقیقات پایه تدوین می‌شوند را برای مسائل اجرایی و واقعی به کار می‌گیرند. این نوع تحقیقات بیشتر بر موثرترین اقدام تاکید دارند و علت‌ها را کمتر مورد توجه قرار می‌دهند. این تاکید بیشتر به واسطه آن است که تحقیقات کاربردی به سمت کاربرد عملی دانش هدایت می‌شوند.(خاکی، 1388: 202).
این رساله به دلیل استفاده نتایج آن در صنعت بانکداری ایران، دارای اهمیت بالایی برای مدیران بانکها بوده و از نظر هدف کاربردی به شمار می‌رود.
تحقیقات براساس روش به تحقیق تاریخی، توصیفی، پیمایشی، روش تحلیل محتوا، میدانی، موردکاوی، همبستگی، تحقیقات علی(آزمایشی) و علی تطبیقی تقسیم‌بندی می‌شوند. هر یک از این روش‌ها برای پاسخگویی به یک نوع مساله مناسب هستند بنابراین در انتخاب روش تحقیق مناسب باید دقت کافی را بکار برد(خاکی،1388: 208-229).
این تحقیق از نظر روش پیمایشی می‌باشد. این روش فراتر از یک تکنیک خاص در جمع‌آوری اطلاعات است. هر چند معمولا در آن از پرسشنامه استفاده می‌شود، اما فنون دیگری از قبیل مصاحبه‌ی ساختمند، مشاهده و تحلیل محتوا… هم به کار می‌روند(همان منبع).
تحقیق پیمایشی برای گردآوری داده‌های مربوط به زمان حال به کار می‌رود. در این روش پژوهشگر در شرایطی نیست که بتواند متغیرهای محیط را دستکاری کند و کنترل کمتری بر محیط پژوهش دارد و به دنبال آشنایی بهتر و کاملتر از وضع موجود است. پیش‌فرض اصلی روش پیمایش آن است که با به کارگیری دقیق روشهای علمی می‌توان از طریق مطالعه یک نمونه به تعمیم نتایج آن به یک جامعه بزرگتر نائل شد(کومار،1374).
تحقیقات همبستگی هم شامل کلیه تحقیقاتی است که در آنها سعی می‌شود رابطه بین متغیرهای مختلف با استفاده از ضریب همبستگی، کشف و یا تعیین شود. هدف روش تحقیق همبستگی مطالعه حدود تغییر است(دلاور، 1380: 199). هدف تحقیق همبستگی عبارت است از درک الگوهای پیچیده رفتاری از طریق مطالعه همبستگی بین این الگوها و متغیرهایی که فرض می‌شود بین آنها رابطه وجود دارد. این روش علی‌الخصوص در شرایطی مفید است که هدف آن کشف رابطه متغیرهایی باشد که در مورد آنها تحقیقاتی انجام نشده است (همان منبع : 203).
مدل مفهومی تحقیق
مدل مفهومی، یک الگوی مفهومی است مبتنی بر روابط تئوریک میان شماری از عواملی که در مورد مساله مورد پژوهش بااهمیت تشخیص داده شده‌اند. این نظریه با بررسی سوابق پژوهشی در قلمرو مساله به گونه‌ای منطقی جریان پیدا می‌کند. در انتخاب چهارچوب نظری به طور معمول باید به تبع جهت‌یابی که پرسش آغازی ترسیم کرده است و کیفیت اطلاعات حاصله از مطالعات، عمل کرده و چهارچوب نظری مناسب را برگزینیم.
متغیرهای تحقیق
متغیر عبارت است از ماهیتی که ارزشهای مختلف را قبول کند به سخن دیگر، متغیر چیزی است که تغییر می‌پذیرد. به عبارت دیگر متغیر به ویژگی‌هایی اطلاق می‌شود که می‌توان آنها را مشاهده و یا اندازه‌گیری کرد و دو یا چند ارزش یا عدد را جایگزین آنها قرار داد، عدد یا ارزش نسبت داده شده به متغییر، نشان دهنده‌ی تغییر از یک فرد به فرد دیگر یا از یک حالت به حالت دیگر است.
متغیرها را می‌توان به اشکال مختلف و بر اساس معیارهای متفاوت دسته‌بندی نمود. نوعی از طبقه‌بندی متغیرها که وجود دارند را می‌توان بصورت ذیل ارائه نمود:
الف- متغیرهای مستقل: متغیری است که روی متغیر وابسته بصورت مثبت یا منفی تاثیر می‌گذارد. در این رساله، متغیر مستقل مسئولیت اجتماعی شرکت می‌باشد.
ب- متغیر وابسته: متغیری است که تغییرات آن تحت تاثیر متغیر مستقل قرار می‌گیرد. متغیر وابسته این تحقیق وفاداری مشتریان می‌باشد.
ج- متغیر مداخله‌گر: متغیری است که محقق برای استنتاج از نحوه تاثیر متغیر مستقل بر متغیر وابسته مورد نظر قرار می‌دهد، تاثیر متغیر مداخله‌گر را نه می‌توان کنترل کرد و نه بطور مستقیم و مستقل از سایر متغیرها مشاهده کرد لذا به تاثیر این متغییر در تحلیل نهایی اشاره می‌شود. متغییر مداخله‌گر معمولا بر اعتبار درونی و بیرونی تحقیق اثر می‌گذارد‌. کیفیت خدمات ادراک شده بعنوان متغیر مداخله‌گر در این پژوهش در نظر گرفته شده‌اند. (خاکی، 1388: 80-73).
مدل مفهومی این تحقیق به شکل زیر می‌باشد:

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   منبع پایان نامه ارشد با موضوعزبان اخلاق، انتقال اطلاعات، فلسفه اخلاق