سایت مقالات فارسی – 
طراحی سیستم بهای تمام شده مبتنی بر فعالیت در شرکت مادرتخصصی فرودگاههای کشور-  …

سایت مقالات فارسی – طراحی سیستم بهای تمام شده مبتنی بر فعالیت در شرکت مادرتخصصی فرودگاههای کشور- …

(تعداد پرواز)
) (
مخابرات
(تعداد پرواز)
هندلینگ
(تعداد مسافر)
(تعداد مسافر)
)*
فنی
(ارزش اسمی تجهیزات)
(
تحقیقات
و برنامه ریزی
بازرگانی
(میانگین موزون قراردادها)
تدارکات
(مبلغ ریالی خرید خدمات)
هدف هزینه (کلیه فرودگاههای کشور)
حوزه مدیرعامل
حوزه مدیرعامل شرکت که بالاترین مقام سازمانی شرکت فرودگاههای کشور می باشد وظیفه هماهنگی و نظارت بر معاونتهای تحت مدیریت خود جهت انجام فعالیتها و وظایف تعیین شده را بر عهده دارد. این حوزه علاوه بر۴ معاونت ذکر شده بخشها و قسمتهایی چون روابط عمومی، دفتر ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات، هسته گزینش و اداره کل حراست را تحت نظارت خود دارد. با توجه به اینکه حوزه ریاست بطور مستقیم با انجام خدمات و وظایف تعیین شده برای شرکت ارتباطی ندارد، بنابراین می بایست کلیه فعالیتها و هزینه های این حوزه به معاونتها و بخشهای زیر مجموعه که به نحوی از خدمات آن استفاده می کنند و به عنوان هدف هزینه این حوزه محسوب می شوند، تخصیص داده شود. برای این منظور در مرحله اول، فعالیتها و خدماتی که از طرف این حوزه جهت بخشهای زیر مجموعه انجام می گردد، شناسایی شده و سپس درصد خدماتی که به هر کدام از معاونتها با توجه به حوزه ریاست و سایر بخشها ارائه می کنند، مشخص می گردد و در مرحله بعد با شناسایی هزینه های این حوزه، این هزینه ها بر اساس مبنای تسهیم هزینه به معاونتها تخصیص داده می شود. شناسایی صحیح و دقیق مبناهای تسهیم هزینه در فرآیند منطقی و درست تخصیص هزینه ها و نهایتا محاسبه بهای تمام شده خدمات بسیار مهم و اساسی می باشد. چون برای تسهیم هزینه ها در هر مرکز فعالیت می بایست مبنای تسهیم هزینه آن مرکز نیز تعریف گردد، مبنای تسهیم هزینه نشان دهنده ارتباط علّی بین حجم فعالیتها و خدمات مورد نیاز در هر کدام از مراکز فعالیت یا بخشهایی است که از آن مرکز سرویس می گیرند. ۱٫۴۸ درصد از هزینه های ستاد در این مرکز هزینه انباشت شده است. مراکز هزینه زیر مجموعه حوزه مدیرعامل و سهم آنها از کل هزینه های ستاد به شرح زیر می باشد.
 
هیئت مدیره ۰٫۳۴ درصد
گروه حسابرسی داخلی ۰٫۱۸ درصد
بسیج ۰٫۳۲ درصد
منازل سازمانی ۰٫۰۴۶ درصد
مساجد و ستاد اقامه نماز ۰٫۰۰۹ درصد
روابط عمومی ۰٫۳۴ درصد
مدیریت ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات ۰٫۲۴ درصد
هزینه های انباشت شده در مراکز فوق به منظور انجام فعالیت های مدیریتی تحقق یافته و با توجه به هدف هزینه در مرکز هزینه حوزه مدیرعامل که عبارت از معاونت های زیر مجموعه این حوزه می باشد بر مبنای تعداد پرسنل شاغل در معاونتهای ۴ گانه شرکت به هر یک از معاونت ها تسهیم خواهد شد.
 
اداره کل حراست
سیاست گذاری، تعیین راهبرد و خط مشی، نظارت و پیگیری که کلیه حوزه های مربوط به حفاظت، امنیت و حراست در شرکت فرودگاههای کشور و فرودگاههای تحت مدیریت در این اداره کل و ادارات زیر مجموعه متمرکز شده است. ۲٫۶۶ درصد از هزینه های ستاد در این مرکز هزینه انباشت شده است. ادارات زیر مجموعه این اداره کل و سهم هریک از مجموع هزینه های ستاد به شرح زیر می باشد.
 
 
اداره امور اسناد و تعیین صلاحیت فرودگاهی وعملیاتی ۰٫۲۳ درصد
اداره امور فرودگاهها و کارت تردد ۰٫۲۰ درصد
اداره حراست فیزیکی فرودگاهها ۰٫۰۶۶ درصد

مطلب دیگر :  تعیین رابطه بین رفتارهای دوره‌ای شاخص‌های بازار سهام در بخش صنعت، خدمات و ...

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  jemo.ir  مراجعه نمایید.
Share