صنعت

واژه صنعت از واژه عربی صنع به مفهوم آفریدن و ساختن گرفته شده است. فعالیتهای صنعتی به عمده فعالیتهایی اطلاق می­گردد که موجب تغییر فیزیکی، شیمیایی مواد و اجسام گردیده و در نهایت منجر به تولید محصولات جدید می­گردد. برای این تغییر ممکن است از ابزار، وسایل و ماشین­آلات مختلف استفاده شود(دانایی،1385). از نظر مایکل پورتر[1]، صنعت عبارت است از گروه شرکتهایی که محصولات آنها جایگزین نزدیکی برای هم هستند(پورتر،1384). در یک طبقه بندی صنایع یه سه گروه «صنایع دستی» با فن آوری ساده، «صنایع ماشینی» با فن آوری نوین و «صنایع پیشرفته» با فن آوری پیشرفته تقسیم می­شود. در طبقه بندی دیگری صنایع به دو گروه سبک و سنگین تقسیم شده­اند (فائض و شهابی،1389). مشکل جدی که در بخش صنعت وجود دارد اینست که به دلیل فقدان کادر متخصص و قوی، پروژه­ها به صورت کلی و بدون مرحله بندی تعریف و انجام تمام این مراحل(حتی بعضا تولید) از دانشگاه خواسته می­شود. دانشگاه نیز برخی اوقات به علت عدم تجربه زیر بار آن رفته و در عمل پروژه به شکست می­انجامد. در صورتیکه هر مرحله از پروژه باید به صورت یک پروژه مستقل و گام به گام تعریف و اجرا شود مگر در مواردی که انجام یک پروژه به دلیل ماهیت آن اجازه انجام چنین مرحله­بندی را ندهد که به سیر تکامل تدریجی معروف است (موردیک، روسی و کلوگت[3]،1990).

[1] Porter

[2]. Lie cycle

[3] Murdick, Ross j, Clogget

Author: 92