سه شاخه مهم تحصیلی نظام آموزش و پرورش

شاخه های تحصیلی نظام آموزش و پرورش

نظام جدید به سه شاخه تحصیلی متوسطه نظری، فنی و حرفه ای و کار دانش تقسیم می شود.

 1. شاخه نظری. هدف کلی این شاخه اعتلای سطح فرهنگ و دانش عمومی و احراز آمادگی نسبی جهت ادامه تحصیلات عالی تر است. دانش آموزانی که این شاخه را انتخاب می کنند در مجموع باید 96 واحد درسی برای اخذ مدرک دیپلم متویطه در یکی از رشته های تحصیلی ادبیات و علوم انسانی، ریاضی و فیزیک و علوم تجربی بگذرانند که 66 واحد دروس عمومی و بقیه دروس تخصصی و اختیاری هستند.
 2. شاخه فنی و حرفه ای . هدف کلی این شاخه اعتلای فرهنگ و دانش عمومی و احراز آمادگی نسبی جهت ادامه تحصیل در رشته های علمی-کاربردی است. دانش آموزانی که این شاخه را انتخاب می کنند می توانند در یکی از گروههای تحصیلی مربوط به زمینه های صنعت، کشاورزی و خدمات به تحصیل ادامه دهند. برنامه های درسی در شاخه فنی و حرفه ای به صورت کاردانی پیوسته (پنج ساله) خواهد بود. دانش آموزان پس از سه سال تحصیل و گذراندن 96 واحد درسی قادرند در محدوده هرشته انتخابی خود به کار مشغول شوند(شفیع آبادی،1387).
 3. شاخه کاردانش. این شاخه دارای سه زمینه ی صنعت، کشاورزی و خدمات است و هر زمینه دارای یک یا چند گروه و هر گروه دارای یک یا چند رشته اصلی است و هر رشته دارای یک یا چند رشته مهارتی است. در کلیه ی رشته های مهارتی این شاخه 53 واحد به درس های عمومی و انتخابی و حدود 43 واحد به درس های مهارتی اختصاص دارد. واحدهای آموزشی مربوط به این شاخه «هنرستان کار دانش» نامیده می شود(رادمرد،1392).

 

ملاک های هدایت تحصیلی:

هدف آن است که دانش آموزان به مناسب ترین شاخه یا رشته تحصیلی بر اساس استعداد و علاقه و نه امکانات و نیازهای کشور راهنمایی شوند (شفیع آبادی،1387).

طبق ماده 96 آیین نامه آموزسی دوره متوسطه، هدایت دانش آموز به مناسب ترین شاخه یا رشته تحصیلی، بر اساس استعداد و علاقه وی و به تناسب امکانات و نیاز های کشور است (صافی،1389).

رشته تحصیلی دانش آموزان بر اساس نتایج حاصل از ملاک های زیر تعیین می گردد.

 1. شاخص پیشرفت تحصیلی در دروس خالص سال اول متوسطه
 2. شاخص پیشرفت تحصیلی در دروس خالص دوره سه ساله راهنمائی
 3. استعداد تحصیلی اختصاصی(برآورده شده توسط دبیران)
 4. هوش یا استعداد عمومی
 5. علاقه مندی به رشته تحصیلی(رتبه بندی شده توسط خود دانش آموز)
 6. اولویت یا مناسب بودن رشته تحصیلی(رتبه بندی شده توسط اولیای دانش آموز)
 7. رغبت تحصیلی-شغلی
 8. نتیجه بررسی های مشاور (کرمدوست و همکاران،1385).

طبق ماده  108 آیین نامه هدایت تحصیلی در دوره متوسطه، ملاک های هدایت تحصیلی عبارتند از:

 1. نمرات دوره راهنمایی و پایه اول متوسطه دانش آموز برابر نمون برگ هدایت تحصیلی (به میزان 50 امتیاز)
 2. نظر مشاور بر اساس بررسی های مشاوره ای (به میزان 50 امتیاز)

بررسی های مشاوره ای به شرح زیر می باشد:

 1. نظر اولیای دانش آموز (5 امتیاز)
 2. نظر دانش آموز (5 امتیاز)
 3. نظر معلمان درس های مربوطه (10 امتیاز)
 4. نتایج آزمون های رغبت و استعداد (هر کدام 10 امتیاز)

5. نظر مشاور بر اساس بررسی پرونده ی تربیتی- تحصیلی (10 امتیاز)(وزارت آموزش و پرورش،1389).