رهبری تحول آفرین

وجود دارد. به عبارتی با افزایش توانایی مقابله و تعامل با مشکلات اساتید، رهبری تحول آفرین آنان نیز کاهش پیدا می کند. و شدت این همبستگی در سطح پایین است. در بین ابعاد رهبری تحول آفرین، بعد رفتارهای آرمانی و بعد انگیزش الهام بخش دارای مقدار p-value کمتر از ۰۵/۰ با ضرایب همبستگی منفی می باشند، لذا بعد رفتارهای آرمانی و بعد انگیزش الهام بخش با توانایی مقابله و تعامل با مشکلات دارای رابطه معکوس و معنی داری می باشد و لی ویژگی های آرمانی، ترغیب ذهنی و توجه-ملاحظه فردی با بعد توانایی مقابله و تعامل با مشکلات رابطه معنی داری ندارند. در این بین بیشترین همبستگی معکوس با بعد انگیزش الهام بخش دارد (۲۰۷/۰-). فرضیه پژوهش قبول می شود.
فرضیه ۴: بین « پرداختن به سجایای اخلاقی » و سبک رهبری مدیران دانشگاه بیرجند و علومپزشکی رابطه معنا دار وجود دارد.
در این قسمت به بررسی رابطه بین پرداختن به سجایای اخلاقی با سبک رهبری مدیران دانشگاه با استفاده ضریب همبستگی پیرسون استفاده می پردازیم و نتایج در جدول ۴-۱۲ ارائه گردید.
جدول ۴-۱۲: آزمون همبستگی پیرسون رابطه پرداختن به سجایای اخلاقی با رهبری تحول آفرین
مؤلفه ها
ضریب همبستگی
p-value
ویژگی های آرمانی
/۴۶۲۰
/۰۰۰۰
رفتارهای آرمانی
۰/۴۲۵
/۰۰۰۰
ترغیب ذهنی
۰/۵۸۲
/۰۰۰۰
انگیزش الهام بخش
/۵۷۷۰
/۰۰۰۰
توجه و ملاحظه فردی
/۵۳۵۰
/۰۰۰۰
رهبری تحول آفرین
۰/۷۱۶
/۰۰۰۰
بر اساس جدول ۴-۱۲ مقدار p-value آزمون همبستگی بین پرداختن به سجایای اخلاقی با رهبری تحول آفرین تقریباً برابر با ۰۰۰۵/۰ است که از سطح خطای ۰۵/۰ کمتر می باشد، بنابراین فرض صفر رد می شود و ضریب همبستگی برابر با۷۱۶/۰ می باشد، لذا بین پرداختن به سجایای اخلاقی با رهبری تحول آفرین رابطه مستقیم و معنی دار در سطح اطمینان ۹۵ درصد وجود دارد.به عبارتی با افزایش پرداختن به سجایای اخلاقی اساتید، رهبری تحول آفرین آنان نیز افزایش پیدا می کند و شدت این همبستگی در سطح بالا می باشد. در این بین رابطه ابعاد رهبری تحول آفرین با بعد پرداختن به سجایای اخلاقی دارای مقدار p-value تقریباً کمتر از ۰۰۰۵/۰ با ضرایب همبستگی مثبت می باشند لذا ابعاد رهبری تحول آفرین با بعد پرداختن به سجایای اخلاقی دارای رابطه مستقیم و معنی داری می باشد و در این بین بعد ترغیب ذهنی بیشترین همبستگی با بعد بعد پرداختن به سجایای اخلاقی دارد (۵۸۲/۰). فرضیه پژوهش قبول میشود.
فرضیه ۵: بین « خودآگاهی و عشق » و سبک رهبری مدیران دانشگاه بیرجند و علومپزشکی رابطه معنا دار وجود دارد.
در این قسمت به بررسی رابطه بین خودآگاهی و عشق با سبک رهبری مدیران دانشگاه با استفاده ضریب همبستگی پیرسون استفاده می پردازیم و نتایج در جدول ۴-۱۳ ارائه گردید.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *