راهبردهای اساسی انجام مسئولیت

دانلود پایان نامه

مأخذ: (.(Daft&Marcic, 2001: 109
بین این دو قطب، حوزه اخلاقیات قرار دارد. این قلمرو قوانین مشخص ندارد، لکن دارای استانداردهایی است که مبتنی بر ارزش ها و اصول مشترک درباره اخلاقیات هستند که رفتار فرد یا سازمان را هدایت می کنند. در قلمرو انتخاب آزاد، اطاعت کاملا به شخص واگذار شده است . در قلمرو قانون، اطاعت به قوانین بستگی دارد. لکن در قلمرو رفتار اخلاقی، اطاعت به هنجارها و استانداردهایی که ضمانت اجرایی ندارند، مرتبط است. اگر ابعاد اقدام انسانی )شکل6 (را با چهار معیار اقتصادی، قانونی، اخلاقی، و مسئولیت صلاحدید )شکل7 ( مقایسه کنیم، ملاحظه می شود که درهر دو حالت، مسائل اخلاقی بین مسئولیت های حوزه قانونی و صلاحدید (انتخاب آزادانه) قرار گرفته اند. شکل (7) ، شامل طبقه اقتصادی نیز هست، زیرا سودها دلیل اصلی برای وجود سازمان ها هستند.
شکل (2-7 ): معیارهای عملکرد اجتماعی صنفی

مسئولیت صلاحدید
(سهیم شدن در بهبود
وضعیت جامعه و کیفیت زندگی)
مسئولیت اخلاقی
(اخلاقی بودن- انجام آنچه که درست
است و اجتناب از صدمه زدن)
مسئولیت قانونی
)اطاعت از قوانین)
مسئولیت اقتصادی
)سودآور بودن)
مأخذ.(Carrol, 1979: 499) :
مسئولیت های اقتصادی
اولین معیار مسئولیت اجتماعی، مسئولیت اقتصادی است. یک مؤسسه بازرگانی قبل از هر چیز دیگر، یک واحد اقتصادی جامعه است . مسئولیت چنین مؤسسه ای آن است که کالاها و خدمات مورد نیاز جامعه را تولید کند و سودش را برای مالکان و سهامداران به حداکثر برساند . مسئولیت اقتصادی وقتی به طور کامل اعمال شود، دیدگاه به حداکثر رساندن سود را پوشش می دهد که به وسیله برنده جایزه نوبل، میلتون فریدمن فقید حمایت شده است. این دیدگاه، همان طور که ذکر شد، می گوید که شرکت باید بر مبنای سودمداری عمل کند که رسالت نهایی آن است تا سودش مادام که مقررات بازی را رعایت می کند، به حداکثر افزایش یابد. دیدگاه ناب به حداکثر رساندن سود، دیگر برای معیار عملکرد در کشورهای پیشرفته صنعتی (نظیر آمریکا، کانادا و اروپا) کافی نیست. این نگرش به این معنی است که درآمد اقتصادی تنها مسئولیت اجتماعی است و می تواند شرکت را به مخاطره اندازد .(Hager, 1991: 65)
مسئولیت قانونی
تمام جوامع پیشرفته، قوانین مقرراتی را وضع کرده اند که از کسب وکارها انتظار می رود از آنها پیروی کنند. مسئولیت قانونی تعیین می کند که جامعه چه چیزهایی را با توجه به رفتار مناسب سازمان ها، مهم می داند (.(Daft&Marcic, 2001: 122 کسب وکارها باید هدف های اقتصادی شان را در چارچوب قانون برآورده سازند. الزامات قانونی به وسیله سازمان های دولتی اعمال می شود. سازمان هایی که دانسته قانون شکنی می کنند، از این لحاظ دارای عملکرد ضعیفی هستند. به عنوان مثال، یکی از شرکت هایی آمریکایی که در زمینه ضایعات و سموم، قوانین را رعایت نکرده بود، از سوی سازمان تنظیم کننده مربوط، مجبور شد نامه ای از اهالی مقیم لوس آنجلس به این مضمون بنویسید» : هم اکنون که شما این نامه را می خوانید، رئیس و قائم مقام ما در زندان به سر می برند، همه باید قانون را رعایت کنیم و محیط مان را حفظ نماییم .«
مسئولیت های اخلاقی
مسئولیت اخلاقی رفتارهایی را در برمی گیرد که لزوماً به صورت مقررات در نیامده اند و ممکن است مستقیماً در جهت منافع اقتصادی سازمان به کار روند. رفتار غیر اخلاقی وقتی حادث می شود که سازمان به هزینه جامعه، درآمد کسب کند .حوزه ای که اخیراً مورد سؤال قرار گرفته در رابطه با سایت های اینترنتی است که برای کودکان، به وسیله شرکت ها ایجاد شده اند. گروه هایی که مسئولیت نظارت بر این سایت ها را بر عهده دارند، می گویند که این شرکت ها (نظیر نابیسکو) که بازی ها و سایر طرح های سرگرم کننده را عرضه می کنند، تا از طریق بازاریابی، داده ها را از کودکان حتی چهار ساله جمع آوری کنند، رفتارشان غیر اخلاقی است.
مسئولیت صلاحدید
مسئولیت صلاحدید، کاملاً داوطلبانه است و از طریق تمایل سازمان برای اشتراک مساعی در امور اجتماعی که از لحاظ اقتصادی، قانونی و اخلاقی الزام آور نیست، هدایت می شود. فعالیت های صلاحدید، مشارکت های خیرخواهانه که هیچ بازگشت ملموسی به سازمان ندارند و انتظار نمی رود که نفعی برسانند، صورت می گیرند. مسئولیت صلاحدید بالاترین معیار مسئولیت اجتماعی است، زیرا فراتر از انتظار مردم است و برای سهیم شدن در رفاه جامعه صورت می گیرد.
راهبردهای اساسی انجام مسئولیت
بسیاری از دانشمندان علوم اجتماعی ، دولت و رسانه های گروهی موظف هستند به طرق مختلف تلاش کنند مردم را از عمق مسائل و معضلات اجتماعی مطلع ساخته و بدین وسیله انگیزه های لازم در آنها جهت مشارکت در حل مشکلات را ایجاد نمایند (برکووتیز، 1372 )
برخی از صاحب نظران مدیریت معتقدند که اگر نهادهای اقتصادی در انجام مسئولیت اجتماعی خود اهمال ورزیدند، جامعه باید از قدرت خود استفاده کرده ، آن ها را مجبور به انجام این مهم کند . بر این اساس، دولت می تواند از طریق قانون آهنین مسئولیت و با ایجاد قوانین مختلف (مثل قانون حفاظت از محیط زیست، قانون حمایت از مصرف کنند گان، قانون کار و قوانین استخدامی، قانون تأمین اجتماعی، قوانین مالیاتی و (… نهادهای مختلف جامعه را ملزم به انجام مسئولیت اجتماعی شان کند. .(Kreitner, 1989)
راهبردهای اساسی انجام مسئولیت اجتماعی و افزایش عملکرد مدیران در زمینه مسئولیت های اجتماعی را می توان به شرح زیر پیشنهاد کرد: