راهبردهای آموزش نوشتن در کودکان

راهبردهای آموزش نوشتن :

تمرینات زیر بیانگر روش هائی است که می‌تواند در کمک به فراگیری نوشتن کودکان مفید باشد .

1- تمرینات روی تابلو : این تمرینات ورزیدگی لازم را پیش از شروع به آموزش نوشتن بوجود می آورد. 2- پرورش حرکات نوشتن با دیگر وسائل نقاشی انگشتی یا نوشتن روی سینی خاکستر یا روی طلق جهت حرکات مربوط به نوشتن تمرین مطلوبی است. 3- حالت :‌برای آمادگی نوشتن کودک بایستی روی صندلی راحت بنشیند.              4- وضعیت کاغذ : برای دستنویسی کاغذ بایستی راست و بدون کجی و موازی با لبه پایین میز تحریر قرار بگیرد .5- گرفتن مداد :‌ بسیاری از کودکانی که اختلالاتی در نوشتن دارند نمی‌دانند چگونه مداد را به نحو صحیح در دست بگیرند. 6- الگوها و قالب ها به اشکال هندسی ( مربع، دایره ) حروف و اعداد را می‌توان به صورت الگوهای بریده از مقوا یا پلاستیک ارائه نمود. 7- ترسیم از روی مدل : اشکالی پر رنگ را روی یک صفحه کاغذ سفید بکشید بعد روی آن کاغذ نازکی قرار دهید از کودک بخواهید که از روی آن اشکال کپی کنند. 8- ترسیم بین خطوط : ‌از خطوط موازی دیگری رسم کند. 9- نقطه چین و طرح ساده ای را رسم کنید. فرم نقطه چین همان را در کنار آن رسم کنند. 10- ترسیم یا کاهش :‌ یک حرف کامل یک عددی را بگوید. 11- کاغذ نقطه دار. 12- خطوط میعن :‌ برای کودکانیکه نیاز بیشتری به نوشتن دارند که از خط خارج نشوند. 13- حروف را از ساده به مشکل. 14- و راهنمائی شفاهی. 15- کلمات و جملات.

باور همگان بر این است که بیشتر مردمان درامر نوشتن کاهلند و اغلب اموری را ترجیح می‌دهند که خالی از تکلیف نوشتن باشند. می‌توان گفت که شکل نوشتاری زبان و عالی ترین و پیچیده ترین شکل ارتباط است. در سلسله مراتب مهارت های زبان، نوشتن آخرین مرحله ای که آموخته می‌شود .آموخته های بنیادی و تجارب مفید مهارتهای زبانی وگوش دادن ،‌سخن گفتن و خواندن در واقع پیش نیازی برای نوشتن محسوب می‌شوند. باید افزود که برای داشتن پایه ای محکم در مهارتهای شنوایی و تبحر در کاربرد زبان نوشتاری، مهارتهای دیگری نیز لازم است. بدین معنی که توانائی نگهداری اندیشه ای در مغز و تبیین آن اندیشه به کلمات و الگوهای بخوبی مناسب طراحی فرم صحیح ترسیمی هر یک از حروف و کلمات درذهن، بکارگیری مطلوب ابزار نوشتاری در ترسیم شکل حروف، یگانه سازی روابط پیچیده ی چشم و دست تا حافظه بعدی و حرکتی مکفی همه و همه از ضروریات امر کتابت و عمل نوشتن است. دستنویسی یا خط ملموس ترین صورت مهارتهای ارتباطی است. مثلاٌ دست خط کودک را می‌توان مستقیماٌ دید ارزشیابی کرد و نگاه داشت خط، متفاوت از مهارت دریافتی خواندن است.