دسته بندی ارزش های بدنی از دیدگاه نیازهای اجتماعی

.آمادگی جسمانی

در پرتو گسترش ابزارهای رسانه ای و مطالعاتی که از این طریق پیرامون ورزش در عصرجدید انجام شده است، امروزه، آمادگی جسمانی، مفهومی مأنوس و شناخته شده است و آن را می توان چنین تعریف کرد: «حالتی نسبی از آمادگی بدنی که به فرد امکان می دهد تا خود را با وظایف بدنی انطباق دهد که انتظار می رود بتوان آنها را به نحوی کارآمد و بی آنکه دچار خستگی بدون دلیل و انگیزه شود به انجام رساند و در عین حال، مازادی از انرژی بدنی برایش بماند تا در اوقات فراغت خود آن را به کار گیرد».                                                                                                                            

همچنان که از این تعریف پیداست، آمادگی جسمانی با بسیاری از مفاهیم اجتماعی پیوند می خورد  و همین امر ما را بر آن می دارد که تا زمانی که به تغییر اجتماعی و رشد و تکامل و رفاه انسان چشم دوخته ایم، آمادگی جسمانی را نیز یک نیاز اجتماعی اساسی برای فرد تلقی کنیم؛ زیرا این امر، برای بهداشت عمومی و امنیت و سلامت شخصی یک مقوله اساسی است؛ وانگهی در زمینه کار و افزایش تولید نقش بارزی دارد و نیز امکان های جدیدی برای بهره برداری از اوقات فراغت و لذت بردن از آنها به لحاظ تفریحی و اجتماعی، به دست می دهد.  

2. ساختمان بدنی یا هیکل درست

    هیکل انسان یکی از مهمترین جنبه های نمود اجتماعی اوست و اندام و هیکل متناسب بی عیب و نقص از جمله مولفه ای شخصیت اجتماعی پخته ای است که از جذابیت و مهارت های ارتباط اجتماعی بهره مند است.

3. تناسب اندام و ترکیب بدنی

    زیبا بودن اندام های انسان یکی از مدخل های اجتماعی خوب برای پذیرش اجتماعی است و از این جهت میان زن و مرد تفاوتی وجود ندارد(کوکلی، 1978: 100).