خطاهای انسانی

یا لگاریتم گیری بر مبنای ۱۰ استفاده گردید. در غیر این صورت از آزمون های ناپارامتریک برای برای بررسی معنی دار بودن یا نبودن داده ها استفاده خواهد شد.در این تحقیق جهت مقایسه میانگین ها مابین تیمار های مختلف از آزمون آنالیز واریانس یکطرفه (برای تعیین صحت آزمون آنالیز واریانس از آزمون تکمیلی توکی (Tukey) استفاده شد). در صورت نرمال نبودن از آزمون معادل ناپارامتریک آنالیز واریانس یعنی آزمون کروسکال والیس استفاده خواهد شد.در بخشی از مطالعات در صورت نیاز، از آزمون t نیز استفاده می گردد که در صورت نرمال نبودن داده ها از آزمون ناپارامتریک معادل آزمون T یعنی آزمون آزمون من ویتنی استفاده خواهد شد.

۳-۵.کنترل کیفی وعملیات بهداشتی
مکان های کشت غذای زنده نیاز به رعایت نکات بهداشتی داشته و عدم موفقیت در این زمینه ناشی از خطاهای انسانی شامل عدم رعایت بهداشت ، بی دقتی در دستکاری و استفاده از وسایل نامناسب می باشد . بنابراین انجام اقداماتی مانند شستشوی روزانه مکان و ضدعفونی کف آن ، شستشوی مرتب دست وجلوگیری از ورود وخروج افراد غیر مسئول به مکان کشت غذای زنده و … لازم وضروری می باشد (Suva, 1999).

۳-۶. مدت زمان پژوهش
این پژوهش از زمان شروع کار یعنی از زمانی که استوک فیتوپلانکتون Spirolina plantensis و Chaetoceros muelleri کشت داده شد تا آماده سازی مقدمات کار (آماده سازی قفسه های نگهداری ارلن ها ،آماده سازی محیط کشت ،آمادهسازی لامپ ها ، آماده سازی پمپ ها و لوله کشی هوا و… ) حدوداٌ۶۰ روز به طول انجامید .

۳-۷. نحوه اندازه گیری کلروفیل a :
ابتدا حجم معینی از آب (۲۰۰cc) را بر روی کاغذ صافی ۴۵/۰ میکرون ریخته وصاف می نمائیم . سپس محتویات روی کاغذ صافی را با ۱ ستون ۹۰%استخراج نموده و سنجش نمونه ها را در طول موجهای ۷۵۰ ، ۶۳۰ ، ۶۴۵ ، ۶۶۳ نانومتر توسط دستگاه اسپکتروفتومتر تعیین ومیزان کلروفیل a را از رابطه زیر بر حسب میکروگرم بر لیتر محاسبه می نمائیم .
۶۳۰e 1/0 + 645e 16/2 -663e64/11= کلروفیل a

۴-۱. بررسی و مقایسه اثرات زمان(طول دوره پرورش) بر میزان رشد جلبک اسپیرولینا در هر یک از تیمارهای محیطی(تیمار های ۱ الی ۶ ):

۴-۱- ۱ . بررسی اثرات زمان بر تراکم و رشد جلبک اسپیرولینا در تیمار ۱ ( ۲۰۰ میلی لیتر آب دریا):
میانگین و محدوده تغییرات فراوانی محاسبه شده در تیمار ۱ برابر با ۵/۱۸۱ ± ۱۰۲×۲۷۶ و ۱۰۲×۴۰ – ۱۰۲× ۶۷۰ سلول در میلی لیتر بوده است. نتایج مربوط به بررسی میانگین ها نشان داد که بیشترین (۱۲۱ ±۱۰۲× ۵۸۸) و کمترین( ۸ ±۱۰۲× ۴۸) تراکم بدست آمده متعلق به روزهای یازدهم و سوم پرورش بوده است(نمودار ۴-۱). نتایج آنالیز واریانس یکطرفه(Between Groups) نشان داد که مابین تیمار های مختلف(زمان) از نظر میزان تراکم جلبک اسپیرولینا اختلاف معنی داری وجود داشته است(P<0.05). نتایج حاصل از آزمون توکی(Tuky test) جهت مطالعه همگنی (Homogeneous Subsets) بین تیمارهای مختلف زمانی (Within-Groups) نشان داد که مابین روزهای پنجم ، سیزدهم و پانزدهم ،پنجم، یازدهم و سیزدهم ، پنجم،هفتم و سیزدهم ، هفتم ، نهم و سیزدهم اختلاف معنی داری از نظر میزان تراکم جلبکی وجود ندارد(P>0.05 ).در صورتیکه مابین سایر حالات اختلاف معنی داری در بین تیمار مشاهده گردیده است(P<0.05). * حروف نامتشابه نشانه معنی دار بودن است (آزمون Tuky test) نمودار۴-۱ :تغییرات زمانی تراکم و رشد جلبک اسپیرولینا در تیمار ۱ ( ۲۰۰ میلی لیتر آب دریا) جدول ۴-۱: نتایج آنالیز واریانس یکطرفه جهت بررسی و مقایسه اثرات زمان بر تراکم و رشد جلبک اسپیرولینا در تیمار ۱ ( ۲۰۰ میلی لیتر آب دریا):
منابع تغییرات
مجموع مربعات
درجه آزادی
میانگین مربعات
F
Sig.سطح معنی دار
بین گروهها
۵۸۸۴۳۵/۸۱۰
۶
۹۸۰۷۲/۶۳۵
۱۹/۵۶۷
/۰۰۰۰
داخل گروهها
۷۰۱۷۰
۱۴
۵۰۱۲/۱۴۳

تغییرات کل
۶۵۸۶۰۵/۸۱۰
۲۰

۴-۱- ۲ . بررسی اثرات زمان بر تراکم و رشد جلبک اسپیرولینا در تیمار ۲ (۴۰ میلی لیتر فاضلاب + ۱۶۰ میلی لیترآب دریا):
میانگین و محدوده تغییرات فراوانی محاسبه شده در در تیمار ۲ برابر با ۸/۲۷ ± ۱۰۲×۱/۸۳ و ۱۰۲×۴۶ – ۱۰۲× ۱۲۷ سلول در میلی لیتر بوده است. نتایج مربوط به بررسی میانگین ها نشان داد که بیشترین( ۱۶±۱۰۲× ۱۱۶ ) و کمترین(۸ ± ۱۰۲× ۵۲) تراکم بدست آمده متعلق به روز های نهم و پانزدهم پرورش بوده است(نمودار ۴-۲).
نتایج آنالیز واریانس یکطرفه نشان داد که مابین زمان های مختلف در تیمار ۲ (۴۰ میلی لیتر فاضلاب + ۱۶۰ میلی لیترآب دریا) از نظر میزان تراکم جلبک اسپیرولینا اختلاف معنی داری(P<0.05) وجود ندارد(جدول 4-2). نتایج حاصل از آزمون توکی جهت مقایسه میزان تراکم بین روز های مختلف پرورش نشان داد که از نظر میزان تراکم جلبکی مابین روزهای پنجم ، نهم و همچنین بین روز های سوم ، پنجم ، یازدهم ، سیزدهم و پانزدهم اختلاف معنی داری وجود نداشته است(P>0.05 ). همچنین نتایج نشان داد که هر یک از تراکم های بدست آمده متعلق به روز های پنچم و نهم با سایر زمان اختلاف معنی داری را از خود نشان داده است(P<0.05). نمودار۴-۲ :تغییرات زمانی تراکم و رشد جلبک اسپیرولینا در تیمار ۲ ( ۲۰۰ میلی لیتر آب دریا)
جدول۴-۲ : نتایج آنالیز واریانس یکطرفه جهت بررسی و مقایسه اثرات زمان بر تراکم و رشد جلبک اسپیرولینا در تیمار ۲ (۴۰ می
لی لیتر فاضلاب + ۱۶۰ میلی لیترآب دریا)
منابع تغییرات
مجموع مربعات
درجه آزادی
میانگین مربعات
F
Sig.سطح معنی دار
بین گروهها
۶۴۷۴.۴۲۹
۶
۱۰۷۹.۰۷۱
۲.۱۲۱
.۱۷۴
داخل گروهها
۳۵۶۰.۵۰۰
۷
۵۰۸.۶۴۳

تغییرات کل
۱۰۰۳۴.۹۲۹
۱۳

۴-۱- ۳ . بررسی اثرات زمان بر تراکم و رشد جلبک اسپیرولینا در تیمار ۳ (۸۰ میلی لیتر فاضلاب + ۱۲۰ میلی لیترآب دریا):
در این مطالعه میانگین و محدوده تغییرات فراوانی محاسبه شده در تیمار ۳ برابر با ۸/۱۰۰ ± ۱۰۲×۷/۱۸۰ و ۱۰۲×۴۰ – ۱۰۲× ۴۵۰ سلول در میلی لیتر بوده است. نتایج مربوط به بررسی میانگین ها نشان داد که بیشترین(۹۲ ± ۱۰۲× ۳۵۷) و کمترین( ۵/ ۱۸ ±۱۰۲× ۵۴) تراکم بدست آمده متعلق به روز های یازدهم و سوم پرورش بوده است(نمودار ۴-۳). نتایج آنالیز واریانس یکطرفه نشان داد که مابین تیمار های مختلف(زمان) از نظر میزان تراکم جلبک اسپیرولینا اختلاف معنیداری (P<0.05) وجود داشته است(جدول 4-3). نتایج حاصل از آزمون توکی(Tuky test) نشان داد که میزان تراکم بدست آمده مابین روزهای پنجم ، نهم و یازدهم و همچنین مابین روز های سوم ، هفتم ، سیزدهم و پانزدهم هیج تفاوت معنی داری وجود ندارد(P>0.05). از طرفی نتایج نشان می دهد که میزان تراکم در روزهای پنجم ، نهم و یازدهم پروش با سایر روز ها اختلاف معنی داری مشاهده گردیده است(P<0.05). نمودار۴-۳ :تغییرات زمانی تراکم و رشد جلبک اسپیرولینا در تیمار ۳
(۸۰ میلی لیتر فاضلاب + ۱۲۰ میلی لیترآب دریا)
جدول ۴-۳ : نتایج آنالیز واریانس یکطرفه جهت بررسی و مقایسه اثرات زمان بر تراکم و رشد جلبک اسپیرولینا در تیمار ۳ (۸۰ میلی لیتر فاضلاب + ۱۲۰ میلی لیترآب دریا) :
منابع تغییرات
مجموع مربعات
درجه آزادی
میانگین مربعات
F
Sig.سطح معنی دار
بین گروهها
۱۵۴۴۰۸/۹۵۲
۶
۲۵۷۳۴/۸۲۵
۷/۴۰۶
۰/۰۰۱
داخل گروهها
۴۸۶۵۱/۳۳۳
۱۴
۳۴۷۵/۰۹۵

تغییرات کل
۲۰۳۰۶۰/۲۸۶
۲۰

۴-۱- ۴ . بررسی اثرات زمان بر تراکم و رشد جلبک اسپیرولینا در تیمار ۴ (۱۲۰ میلی لیتر فاضلاب + ۸۰ میلی لیترآب دریا):
بررسی ها نشان داد که در این مطالعه میانگین و محدوده تغییرات بدست آمده در تیمار ۴ برابر با ۹/۱۶۱ ± ۱۰۲×۲۶۵ و ۱۰۲×۵۳ – ۱۰۲× ۶۳۴ سلول در میلی لیتر بوده است. مقایسه نتایج مربوط به میانگین ها نشان داد که بیشترین(۱/۶۲ ± ۱۰۲× ۷/۴۲۴) و کمترین( ۱/۶± ۱۰۲× ۶۰) تراکم بدست آمده متعلق به روز های نهم و سوم پرورش بوده است(نمودار ۴-۴). نتایج آنالیز واریانس یکطرفه نشان داد که مابین تیمار های مختلف(زمان) از نظر میزان تراکم جلبک اسپیرولینا اختلاف معنی داری وجود داشته است(P<0.05). نتایج آزمون توکی(Tuky test) نشان داد که میزان تراکم مابین روز های پنجم، هفتم ،نهم و یازدهم اختلاف معنی داری وجود ندارد(P>0.05).از طرفی بر اساس نتایج حاصله می توان دریافت که در این تیمار اختلاف معنی داری مابین روز سوم و پانزدهم پرورش وجود داشته است(جدول ۴-۴).

نمودار۴-۴ : تغییرات زمانی تراکم و رشد جلبک اسپیرولینا در تیمار ۴
(۱۲۰ میلی لیتر فاضلاب + ۸۰ میلی لیترآب دریا)
جدول ۴-۴ : نتایج آنالیز واریانس یکطرفه جهت بررسی و مقایسه اثرات زمان بر تراکم و رشد جلبک اسپیرولینا در تیمار ۴ (۱۲۰ میلی لیتر فاضلاب + ۸۰ میلی لیترآب دریا) :
منابع تغییرات
مجموع مربعات
درجه آزادی
میانگین مربعات
F
Sig.سطح معنی دار
بین گروهها
۴۰۱۵۳۸/۹۵۲
۶
۶۶۹۲۳/۱۵۹
۷/۶۴۹
۰/۰۰۱
داخل گروهها
۱۲۲۴۸۹/۳۳۳
۱۴
۸۷۴۹/۲۳۸

تغییرات کل
۵۲۴۰۲۸/۲۸۶
۲۰

۴-۱- ۵ . بررسی اثرات زمان بر تراکم و رشد جلبک اسپیرولینا در تیمار ۵ (۱۶۰ میلی لیتر فاضلاب + ۸۰ میلی لیترآب دریا):
نشان داد که در این مطالعه میانگین و محدوده تغییرات بدست آمده در تیمار ۵ برابر با ۵/۲۲۲ ± ۱۰۲×۳۳۳ و ۱۰۲×۷۵ – ۱۰۲× ۸۲۹ سلول در میلی لیتر بوده است. مقایسه میانگین ها نشان میدهد که بیشترین(۷/۲۳۷ ± ۱۰۲×۵۶۵) و کمترین( ۱/۷ ± ۱۰۲× ۸۰) تراکم مربوط به روز های هفتم و سوم پرورش بوده است (نمودار ۴-۵). نتایج آنالیز واریانس یکطرفه نشان داد که مابین تیمار های مختلف(زمان) از نظر میزان تراکم جلبک اسپیرولینا اختلاف معنی داری وجود داشته است(P<0.05). نتایج آزمون توکی(Tuky test) نشان داد که میزان تراکم مابین روز های پنجم، هفتم ،نهم و یازدهم اختلاف معنی داری وجود ندارد(P>0.05).از نتایج حاصله نشان داد مابین مابین روز های سوم ، سیزدهم و پانزدهم پرورش هیچ اختلاف معنی داری وجود نداشته است (P>0.05). لازم به ذکر است که هر یک از روز های سوم ، سیزدهم و پانزدهم اختلاف معنی داری را با سایر روزهای پرورش از نظر میزان تراکم از خود نشان داده اند ( جدول ۴-۵).

نمودار۴-۵ : تغییرات زمانی تراکم و رشد جلبک اسپیرولینا در تیمار ۵
(۱۶۰ میلی لیتر فاضلاب + ۸۰ میلی لیترآب دریا)

Author: mitra4--javid

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *