توزیع فراوانی

فمور

۱۰۰
۲۲
۹۰.۹

۲
۹.۱
۲۰

شکستگی دوبل ساق پا

جدول فوق نشان می دهد که از ۳۷ بیمار بستری با تشخیص شکستگی فمور، ۱۲ بیمار(۳۲.۴ %) دچار زخم فشاری گردیدند. بیشترین میزان بروز زخم فشاری به ترتیب در بیماران بستری با تشخیص شکستگی فمور، سپس سکته مغزی و شکستگی دوبل ساق پا می باشد . با استفاده از آزمون آماری فیشر ارتباط معناداری بین تشکیل زخم فشاری و تشخیص بیماری ایجاد شد.

جدول شماره ۱۲: توزیع فراوانی میزان بروز زخم فشاری بر حسب کنترل بر دفع ادرار
نتیجه و نوع آزمون
جمع
تشکیل زخم فشاری
عدم تشکیل زخم فشاری

زخم فشاری
بی اختیاری ادرار
Chi-square test
(۰.۰۰۰۱(p .

درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد

۱۰۰
۱۷۸
۳۶
۶۴
۶۴
۱۱۴
بلی

۱۰۰
۱۷۲
۸.۷
۱۵
۹۱.۳
۱۵۷
خیر
جدول فوق نشان می دهد که ۱۷۸ بیمار( ۵۰.۹ %) بیماران، سوند ادراری داشتند . بیشترین درصد میزان بروز زخم فشاری (۳۶ %) در بیمارانی بوده که بی اختیاری ادراری داشتند یا سونداژ بودند. با استفاده از آزمون آماری کای اسکور ارتباط معناداری بین تشکیل زخم فشاری و عدم کنترل بر دفع ادرار در بیمار ایجاد شد .

نمودار شماره ۳: توزیع فراوانی میزان بروز زخم فشاری بر حسب کنترل بر دفع ادرار

جدول شماره ۱۳: توزیع فراوانی میزان بروز زخم فشاری بر حسب کنترل بر دفع مدفوع
نتیجه و نوع آزمون
جمع
تشکیل زخم فشاری
عدم تشکیل زخم فشاری

زخم فشاری
بی اختیاری مدفوع
Chi-square test
(۰.۰۰۰۱(p .

درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد

۱۰۰
۳۲
۵۹.۴
۱۹
۴۰.۶
۱۳
بلی

۱۰۰
۳۱۸
۱۸.۹
۶۰
۸۱.۱
۲۵۸
خیر
جدول فوق نشان می دهد که ۳۱۸ بیمار (۹۰.۹ %) کنترل بر دفع مدفوع داشتند. از ۳۲ بیمار بستری با بی اختیاری مدفوع، ۱۹ بیمار(۵۹.۴ %) دچار زخم فشاری گردیدند. با استفاده از آزمون آماری کای اسکور ارتباط معناداری بین تشکیل زخم فشاری و بی اختیاری مدفوع ایجاد شد .

نمودار شماره ۴:توزیع فراوانی میزان بروز زخم فشاری بر حسب کنترل بر دفع مدفوع

جدول شماره ۱۴: توزیع فراوانی میزان بروز زخم فشاری بر حسب ایجاد ادم و درجه آن

نتیجه و نوع آزمون
جمع
تشکیل زخم فشاری
عدم تشکیل زخم فشاری

زخم فشاری
ایجاد ادم و درجه آن

Fisher’s Exact Test

(۰.۰۴۱ (p

درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد

۱۰۰
۱۷۸
۱۹.۱
۳۴
۸۰.۹
۱۴۴
بدون ادم

۱۰۰
۱۱۵
۲۰.۹
۲۴
۷۹.۱
۹۱
ادم درجه ۱

۱۰۰
۵۵
۳۶.۴
۲۰
۶۳.۶
۳۵
ادم درجه ۲

۱۰۰
۲
۵۰
۱
۵۰
۱
ادم درجه ۳
جدول فوق نشان می دهد که در ۱۷۸ بیمار(۵۰.۸۵ %) ادم ایجاد نگردیده است اکثر بیماران (۱۱۵ نفر) دچار ادم با درجه یک گردیدند میزان بروز زخم فشاری در بیماران دارای ادم درجه ۲ و ۳ نسبت به بیماران دارای ادم درجه ۱ به مراتب بیشتر می باشد. با استفاده از آزمون آماری فیشر ارتباط معناداری بین تشکیل زخم فشاری و ایجاد ادم و درجه بندی آن ایجاد شد .

نمودار شماره ۵: توزیع فراوانی میزان بروز زخم فشاری بر حسب ایجاد ادم و درجه بندی آن

جدول شماره ۱۵: توزیع فراوانی میزان بروز زخم فشاری بر حسب نوع تشک

نتیجه و نوع آزمون
جمع
تشکیل زخم فشاری
عدم تشکیل زخم فشاری
زخم فشاری

نوع تشک
Chi-square test
(۰.۰۰۰۱(p

درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد

۱۰۰
۲۴۱
۱۴.۹
۳۶
۸۵.۱
۲۰۵
معمولی

۱۰۰
۱۰۹
۳۹.۴
۴۳
۶۰.۶
۶۶
مواج

جدول فوق نشان می دهد که از ۲۴۱ بیمار بستری که دارای تشک معمولی بودند(۶۸.۹%) ، میزان بروز زخم فشاری در آنها کمتر بوده(۱۴.۹ %). اما از ۱۰۹ بیماری که دارای تشک مواج بودند، میزان بروز زخم فشاری در آنها بیشتر بوده است(۳۹.۴ %) . با استفاده از آزمون آماری کای اسکور ارتباط معناداری بین تشکیل زخم فشاری و نوع تشک بیمار ایجاد شد.

نمودار شماره ۶:توزیع فراوانی میزان بروز زخم فشاری بر حسب نوع تشک

جدول شماره ۱۶: توزیع فراوانی میزان بروز زخم فشاری بر حسب بیماری مزمن

نتیجه و نوع آزمون
جمع
تشکیل زخم فشاری
عدم تشکیل زخم فشاری

زخم فشاری
بیماری مزمن
Chi-square test
(۰.۰۰۰۱(p

درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد

۱۰۰
۱۰۰
۳۸
۳۸
۶۲
۶۲
بلی

۱۰۰
۲۵۰
۱۶.۴
۴۱
۸۳.۶
۲۰۹
خیر

جدول فوق نشان می دهد که ۲۵۰ بیمار (۷۱.۴ %) مبتلا به بیماری مزمن نبودند. بیمارانی که دارای بیماری های مزمن می باشند، میزان بروز زخم فشاری در آنها بیشتر است (۳۸ %) . با استفاده از آزمون آماری کای اسکور ارتباط معناداری بین تشکیل زخم فشاری و وجود بیماری های مزمن ایجاد شد .

نمودار شماره ۷ : توزیع فراوانی میزان بروز زخم فشاری بر حسب سابقه بیماری مزمن

جدول شماره ۱۷: توزیع فراوانی میزان بروز زخم فشاری بر حسب نوع بیماری مزمن

نتیجه و نوع آزمون
جمع
تشکیل زخم فشاری
عدم تشکیل زخم فشاری

زخم فشاری
بخش
Fisher’s Exact
Test

p ۰.
۰۰۰۱

درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد

۱۰۰
۲۵۰
۱۶.۴
۴۱
۸۳.۶
۲۰۹
بدون بیماری مزمن

۱۰۰
۸
۶۲.۵
۵
۳۷.۵
۳
نارسایی قلبی

۱۰۰
۲
۱۰۰
۲
۰
۰
نارسایی کلیوی

۱۰۰
۳۴
۴۱.۲
۱۴
۵۸.۸
۲۰
دیابت

۱۰۰
۳۹
۲۰.۵
۸
۷۹.۵
۳۱
فشار خون بالا

۱۰۰
۲
۰
۰
۱۰۰
۲
سرطان

۱۰۰
۶
۸۳.۳
۵
۱۶.۷
۱
دیابت و فشار خون بالا

۱۰۰
۹
۴۵
۴
۵۵
۵
نارسایی قلبی و فشار خون بالا

جدول فوق نشان می دهد که ۳۹ بیمار (۱۱.۱ %) مبتلا به بیماری مزمن فشار خون بالا بودند. میزان بروز زخم فشاری در بیمارانی که نارسایی کلیوی و دیابت با فشارخون بالا داشتند، بیشتر بود. با استفاده از آزمون آماری فیشر ارتباط معناداری بین تشکیل زخم فشاری و نوع بیماری های مزمن ایجاد شد.

جدول شماره ۱۸: توزیع فراوانی میزان بروز زخم فشاری بر حسب اتصال به ونتیلاتور

نتیجه و نوع آزمون
جمع
تشکیل زخم فشاری
عدم تشکیل زخم فشاری

زخم فشاری
اتصال به
ونتیلاتور
Chi-square test
(۰.۰۰۰۱(p

درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد

۱۰۰
۵۶
۵۸.۹
۳۳
۴۱.۱
۲۳
بلی

۱۰۰
۲۹۴
۱۵.۶
۴۶
۸۴.۴
۲۴۸
خیر

جدول فوق نشان می دهد میزان بروز زخم فشاری در بیمارانی که به دستگاه ونتیلاتور اتصال داشتند بیشتر بود (۵۸.۹ %) . با استفاده از آزمون آماری کای اسکور ارتباط معناداری بین تشکیل زخم فشاری و اتصال به دستگاه ونتیلاتور ایجاد شد .

نمودار شماره ۸ : توزیع فراوانی میزان بروز زخم فشاری بر حسب اتصال به ونتیلاتور

جدول شماره ۱۹: توزیع فراوانی میزان بروز زخم فشاری بر حسب عمل جراحی

نتیجه و نوع آزمون
جمع
تشکیل زخم فشاری
عدم تشکیل زخم فشاری

زخم فشاری
عمل جراحی
Chi-square test
)۰.۳۱۷ (p

درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد

۱۰۰
۲۱۴
۲۱.۵
۴۶
۷۸.۵
۱۶۸
بلی

۱۰۰
۱۳۶
۲۴.۳
۳۳
۷۵.۷
۱۰۳
خیر

جدول فوق نشان می دهد که ۲۱۴ بیمار (۶۱.۱ %) تحت عمل جراحی قرار گرفته بودند. میزان بروز زخم فشاری در بیمارانی که تحت عمل جراحی قرار نگرفته بودند بیشتر بود (۲۴.۳ %) . با استفاده از آزمون آماری کای اسکور ارتباط معناداری بین تشکیل زخم فشاری و انجام عمل جراحی ایجاد نشد.

نمودار شماره ۹ : توزیع فراوانی میزان بروز زخم فشاری بر حسب عمل جراحی

جدول شماره ۲۰: توزیع فراوانی میزان بروز زخم فشاری بر حسب تغییر پوزیشن بیمار
نتیجه و نوع آزمون
جمع
تشکیل زخم فشاری
عدم تشکیل زخم فشاری

زخم فشاری
تغییر
پوزیشن
Chi-square test
(۰.۰۰۰۱(p

درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد

۱۰۰
۲۹۳
۱۸.۴
۵۴
۸۱.۶
۲۳۹
بلی

۱۰۰
۵۷
۴۳.۹
۲۵
۵۶.۱
۳۲
خیر

جدول فوق نشان می دهد که در۲۹۳بیمار (۸۳.۷ %) تغییر پوزیشن هر ۲ ساعت یکبار انجام می گردید.میزان بروز زخم فشاری در بیمارانی که هر ۲ ساعت یکبار تغییر پوزیشن برایشان انجام نمی گرفت بیشتر بود (۴۳.۹ %) . با استفاده از آزمون آماری کای اسکور ارتباط معناداری بین تشکیل زخم فشاری و انجام تغییر پوزیشن ایجاد شد .

نمودار شماره ۱۰ : توزیع فراوانی میزان بروز زخم فشاری بر حسب تغییر پوزیشن

جدول شماره ۲۱: توزیع فراوانی میزان بروز زخم فشاری بر حسب گچ گیری اندام

نتیجه و نوع آزمون
جمع
تشکیل زخم فشاری
عدم تشکیل زخم فشاری

زخم فشاری
گچ گیری
اندام
Chi-square test
)۱۱۸. (p .

درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد

۱۰۰
۹۱
۱۷.۶
۱۶
۸۲.۴
۷۵
بلی

۱۰۰
۲۵۹
۲۴.۳
۶۳
۷۵.۷
۱۹۶
خیر

جدول فوق نشان می دهد که تنها ۹۱ بیمار (۲۶ %) گچ گیری اندام ها برایشان انجام گردیده بود .میزان بروز زخم فشاری در بیمارانی که گچ گیری اندام ها برایشان انجام نگرفته بود بیشتر بود (۲۴.۳ %) . با استفاده از آزمون آماری کای اسکور ارتباط معناداری بین تشکیل زخم فشاری و گچ گیری اندامها ایجاد نشده بود.

نمودار شماره ۱۱ : توزیع فراوانی میزان بروز زخم فشاری بر حسب گچ گیری اندام

جدول شماره ۲۲: توزیع فراوانی میزان بروز زخم فشاری برحسب تراکشن

نتیجه و نوع آزمون
جمع
تشکیل زخم فشاری
عدم تشکیل زخم فشاری

زخم فشاری
تراکشن
Chi-square test
(۰.۰۰۳(p

درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد

۱۰۰
۵۱
۳۹.۲
۲۰
۶۰.۸
۳۱
بلی

۱۰۰
۲۹۹
۱۹.۷
۵۹
۸۰.۳
۲۴۰
خیر

جدول فوق نشان می دهد که تنها ۵۱ بیمار (۱۴.۶ %) تراکشن داشتند میزان بروز زخم فشاری در بیمارانی که دارای تراکشن بود ند بیشتر بود (۳۹.۲ %) با استفاده از آزمون آماری کای اسکور ارتباط معناداری بین تشکیل زخم فشاری و تراکشن اندامها ایجاد شده بود .

نمودار شماره ۱۲ : توزیع فراوانی میزان بروز زخم فشاری بر حسب دارا بودن تراکشن

جدول شماره۲۳: توزیع فراوانی میزان بروز زخم فشاری بر حسب میانگین سطح هوشیاری بی
مار بر اساس امتیازGCS در روز اول بستری

نتیجه و نوع آزمون
جمع
تشکیل زخم فشاری
عدم تشکیل زخم فشاری

زخم فشاری
میانگین سطح هوشیاری بیمار
Fisher’s Exact
test
(۰.۰۰۰۱(p

درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد

۱۰۰

۲۷
۵۹.۲۵
۱۶
۴۰.۷۴
۱۱
۸-۳

۱۰۰
۳۰
۵۳.۳۳
۱۶
۴۶.۶۶
۱۴
۱۲-۹

۱۰۰
۲۹۳
۱۶.۰۱
۴۷
۸۳.۹۵
۲۴۶
۱۵-۱۳

جدول فوق نشان می دهد بیمارانی که سطح هوشیاری آنها ۱۲ و کمتر از ۱۲ باشد، میزان بروز زخم فشاری در آنها بیشتر می باشد. با استفاده از آزمون فیشر ارتباط معناداری بین تشکیل زخم فشاری و سطح هوشیاری بیمار ایجاد شد .

جدول شماره ۲۴: توزیع فراوانی میزان بروز زخم فشاری بر حسب متغیر کمی مدت زمان اتصال به ونتیلاتور

نتیجه و نوع آزمون
تشکیل زخم فشاری
عدم تشکیل زخم فشاری

زخم فشاری
عامل طبی
T-TEST
انحراف معیار
میانگین
تعداد
انحراف معیار
میانگین
تعداد

(۰.۰۰۰۱(p

۵.۴۱

۳.۸۸
۷۹

۲.۴۳

۰.۶
۲۷۱
مدت زمان اتصال به ونتیلاتور

میانگین و انحراف معیار مدت زمان اتصال به ونتیلاتور در بیماران دارای زخم فشاری به ترتیب ۳.۸۸و ۵.۴۱ و در بیماران بدون زخم فشاری ۰.۶ و ۲.۴۳ می باشد .
با استفاده از آزمون آماری تی ارتباط معناداری بین مدت زمان اتصال به ونتیلاتور و تشکیل زخم فشاری ایجاد شد (۰.۰۰۰۱(p .

جدول شماره ۲۵ : توزیع فراوانی میزان بروز زخم فشاری بر حسب درک حسی بیمار در روز اول بستری

نتیجه و نوع آزمون
جمع
تشکیل زخم فشاری
عدم تشکیل زخم فشاری
زخم فشاری

درک حسی

Fisher’s Exact Test
(۰.۰۰۰۱(p

درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد

۱۰۰
۲۰
۷۵
۱۵
۲۵
۵
کاملا” محدود

۱۰۰
۱۸
۴۴.۴
۸
۵۵.۶
۱۰
خیلی محدود

۱۰۰
۳۷
۴۸.۶
۱۸
۵۱.۴
۱۹
کمی محدود

۱۰۰
۲۷۵
۱۳.۸
۳۸
۸۶.۲
۲۳۷
عدم اختلال حسی

جدول فوق نشان می دهد که ۲۷۵ بیمار (۷۸.۶ %) در روز اول بستری عدم محدودیت در درک حسی داشتند. و تنها ۲۰ بیمار(۵.۷ %) در روز اول بستری درک حسی کاملا محدود داشتند. میزان بروز زخم فشاری در بیمارانی که درک حسی کاملا” محدودی داشتند بیشتر می باشد. با استفاده از آزمون آماری فیشرارتباط معناداری بین تشکیل زخم فشاری و درک حسی بیمار در روز اول ایجاد شده بود.

جدول شماره ۲۶: توزیع فراوانی میزان بروز زخم فشاری بر حسب رطوبت پوست بیمار در روز اول بستری

نتیجه و نوع آزمون
جمع
تشکیل زخم فشاری
عدم تشکیل زخم فشاری

زخم فشاری
رطوبت

Fisher’s Exact Test
(۰.۰۰۰۱(p

درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد

۱۰۰
۳
۱۰۰
۳
۰
۰
همیشه مرطوب

۱۰۰
۳۶
۴۱.۷
۱۵
۵۸.۳
۲۱
مرطوب

۱۰۰
۲۹۴
۱۹
۵۶
۸۱
۲۳۸
گاهی مرطوب

۱۰۰
۱۷
۲۹.۴
۵
۷۰.۶
۱۲
به ندرت مرطوب

جدول فوق نشان می دهد که تنها ۳ بیمار(۰.۹ %) در روز اول بستری، پوست همیشه مرطوب داشتند. و ۲۹۴ بیمار(۸۴ %) پوستشان گاهی مرطوب بود. میزان بروز زخم فشاری در بیمارانی که پوست همیشه مرطوب و مرطوب در روزاول بستری داشتند بیشتر می باشد. با استفاده از آزمون آماری فیشرارتباط معناداری بین تشکیل زخم فشاری و رطوبت پوست در روز اول ایجاد شده بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *