توزیع فراوانی

شده بود.

جدول شماره ۲۷: توزیع فراوانی میزان بروز زخم فشاری بر حسب فعالیت بیمار در روز اول بستری

نتیجه و نوع آزمون
جمع
تشکیل زخم فشاری
عدم تشکیل زخم فشاری

زخم فشاری
فعالیت
Chi-square test
(۰.۰۰۰۱(p <
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد

۱۰۰

۲۹۳
۲۵.۹
۷۶
۷۴.۱
۲۱۷
محدود به تخت

۱۰۰
۵۰
۴
۲
۹۶
۴۸
محدود به صندلی

۱۰۰
۷
۱۴.۳
۱
۸۵.۷
۶
راه رفتن گاه گاه

جدول فوق نشان می دهد که ۲۹۳ بیمار (۸۳.۷ %) در روز اول بستری از نظر فعالیت محدود به تخت بوده اند.میزان بروز زخم فشاری در بیمارانی که از نظر فعالیت فیزیکی محدود به تخت در روزاول بستری بودند بیشتر بوده است. با استفاده از آزمون آماری کای اسکورارتباط معناداری بین تشکیل زخم فشاری و فعالیت بیمار در روز اول ایجاد شده بود.

جدول شماره ۲۸: توزیع فراوانی میزان بروز زخم فشاری بر حسب تحرک بیمار در روز اول
نتیجه و نوع آزمون
جمع
تشکیل زخم فشاری
عدم تشکیل زخم فشاری

زخم فشاری
درک حسی

Chi-square Test
(۰.۰۰۰۱(p <
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد

۱۰۰
۳۰
۷۶.۷
۲۳
۲۳.۳
۷
کاملا” بی حرکت

۱۰۰
۹۱
۳۴.۱
۳۱
۶۵.۹
۶۰
خیلی محدود

۱۰۰
۲۰۴
۱۱.۸
۲۴
۸۸.۲
۱۸۰
کمی محدود

۱۰۰
۲۵
۴
۱
۹۶
۲۴
عدم محدودیت

جدول فوق نشان می دهد که تنها ۳۰ بیمار(۸.۶ %) در روز اول بستری از نظر جنبش کاملا بی حرکت بودند . میزان بروز زخم فشاری در بیمارانی که از نظر تحرک در روز اول بستری کاملا بی حرکت یا حرکات خیلی محدود داشتند بیشتر بوده است . با استفاده از آزمون آماری کای اسکورارتباط معناداری بین تشکیل زخم فشاری و تحرک بیمار در روز اول ایجاد شده بود.
جدول شماره ۲۹: توزیع فراوانی میزان بروز زخم فشاری بر حسب اصطکاک و نیروی کششی بیمار

نتیجه و نوع آزمون
جمع
تشکیل زخم فشاری
عدم تشکیل زخم فشاری

زخم فشاری
اصطکاک و نیروی کششی
Chi-square test
(۰.۰۰۰۱(p <
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد

۱۰۰

۹۳
۵۱.۶
۴۸
۴۸.۴
۴۵
مشکل

۱۰۰
۲۳۱
۱۲.۶
۲۹
۸۷.۴
۲۰۲
مشکل بالقوه

۱۰۰
۲۶
۷.۷
۲
۹۲.۳
۲۴
عدم مشکل

جدول فوق نشان می دهد که ۲۳۱ بیمار (۶۶ %) از نظر اصطکاک و نیروی کششی مشکل بالقوه داشتند(تکان خوردن ضعیفی داشته و نیازمند کمک کمی برای جابجایی می باشد) .میزان بروز زخم فشاری در بیمارانی که نیازمند کمک متوسط تا زیا

Author:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *