ژانویه 26, 2021

پژوهش – تعیین رابطه بین رفتارهای دوره‌ای شاخص‌های بازار سهام در بخش صنعت، خدمات و مالی …

۲۰۱۴

چان

بازده و سیاست پولی

از مدل کوتلر

شوک های پولی در کشورهای فروشنده نفت تاثیر بیشتری روی بازده بازار سهام دارند.

۲۰۱۵

چورتارس و نویکوکریس

سیاست پولی و بازار سهام

روش خود رگرسیون برداری

بین سیاست های پولی و بازده بازار سهام رابطه مشخص و علی وجود ندارد.

فصل سوم:
روش تحقیق

مقدمه
روش‌شناسی یکی از ارکان اصلی هر تحقیق علمی و بدون شک، اساس و مبنای پایایی و روایی مجموعه تحقیق می‌باشد. بدون روش شناسی مستحکم، نتایج مطالعه و تحلیل‌هایی که از پس آن می‌آید قابل تعمیم نبوده و به همین دلیل نیز از ارزش علمی برخوردار نخواهند بود. روش شناسی همچنین یکی از مهم ترین شاخص‌ها برای ارزیابی ارزش یک تحقیق می‌باشد. منظور از روش تحقیق، همه راه‌ها و شیوه‌هایی دانسته است که محقق را از خطا مصون داشته و امکان رسیدن به حقیقت را برای وی فراهم می‌سازد. به عبارت دیگر روش تحقیق علمی، پیروی از رویه‌ای منظم و سیستماتیک است که در جریان استفاده از روش‌های آماری و مرتبط ساختن عوامل موضوع تحقیق، باید رعایت گردد. (دلاور ۱۳۸۶)
به طوری که ملاحظه شد، طی فصول اول و دوم گزارش تحقیق به ترتیب کلیات تحقیق، مبانی نظری و پیشیته تحقیق در ارتباط با مفاهیم، معیارهای سنجش متغیرها و تعیین رابطه بین آن ها در ارتباط با تعیین رابطه بین شاخص کل بورس و متغیرهای کلان اقتصادی نرخ ارز، تورم، نرخ بهره، تولید ناخالص داخلی، رشد اقتصادی، و نهایتا پیشینه تحقیق در ارتباط با روش ها و نتایج تحقیقات مشابه و مرتبط انجام شده در داخل و خارج از کشور مورد بحث قرار گرفته است.
در این فصل ابتدا در مورد روش کلی یا نوع تحقیق بر مبنای هر یک از معیارهای هدف، روش گردآوری داده ها و استنتاج و نهایتا طرح کلی تحقیق در اجرای تحقیق و استنتاج تشریح شده است. در ادامه بر مبنای مرزبندی های مبتنی بر شرایط احراز افراد مورد مطالعه، جامعه آماری مورد تعریف واقع شده است. به جهت محدودیت در انتخاب افراد جامعه آماری و رعایت شرط تجانس و همکنی داده ها، پرونده های مالیاتی باقی مانده پس از اعمال شرایط یاد شده به عنوان جامعه آماری یا پرونده های منتخب مالیاتی تعریف شده است. در ادامه نحوه تعیین حجم نمونه آماری و کفایت آن مبتنی بر فرمول آماری و مراحل مرتبط با آن مطرح و روش نمونه گیری تصادفی عنوان شده است.
پس از آن به ترتیب روش ها و ابزار گردآوری داده ها و موارد استفاده از هر روش مطرح و پایایی و اعتبار ابزار تحقیق مطرح شده است. در انتها به شرح هریک از روش ها و ابزار مورداستفاده در تجزیه و تحلیل داده ها مشتمل بر روش های آماری و غیر آماری، مدل تحقیق و اجزای آن در قالب یک مدل منطقی ریاضی برای تعیین متغیرها، اندازه گیری و بیان نوع رابطه بین آن ها و برآورد این رابطه و در نهایت نرم افزارهای مورد استفاده در این زمینه به همراه موارد استفاده از هریک مورد بحث قرار گرفته اند.
روش تحقیق
روش کلی یا نوع تحقیق مورد استفاده در این پروژه از جهت هدف، روش گرد آوری داده ها و استنتاج، طرح تحقیق و نهایتا نوع و ماهیت داده ها و روش های مورد استفاده به صورت زیر بوده است:
الف) روش تحقیق از جهت هدف :
با توجه با اینکه تحقیق حاضربا به کارگیری مدل ها ، روش ها و نظریه های موجود در راستای تبیین و حل مسائل مبتلا به یا بهبود وضعیت در زمینه تعیین رابطه بین شاخص بورس و متغیرهای کلان نرخ ارز، نرخ بهره، تولید ناخالص داخلی، رشد اقتصادی و نرخ تورم مبتنی بر عملکرد ۱۲ ساله منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ به انجام رسیده است، از جهت هدف “کاربردی” بوده است.
ب)روش تحقیق از جهت روش استنتاج :
در این تحقیق به جهت استفاده از روش سرشماری در تعیین رابطه بین شاخص بورس و متغیرهای کلان نرخ ارز، نرخ بهره، تولید ناخالص داخلی، رشد اقتصادی و نرخ تورم مبتنی بر عملکرد ۱۲ ساله منتهی به ۲۹/۱۲/از طرفی و به کارگیری تحلیل روند از طرف دیگر، از روش استنتاج “توصیفی” استفاده شده است.
ج) طرح تحقیق:
با عنایت به اینکه دادههای آماری مورد استفاده در این تحقیق، در تعیین رابطه بین شاخص بورس و متغیرهای کلان نرخ ارز، نرخ بهره، تولید ناخالص داخلی، رشد اقتصادی و نرخ تورم مبتنی بر عملکرد ۱۲ ساله منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ بر مبنای داده های عملکردی طی دوازده ساله منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲بوده و به طور کلی بازه زمانی گذشته میباشد طرح تحقیق از نوع پس رویدادی، گذشته نگر یا توصیفی- تحلیلی مبتنی بر تجربیات گذشته یا به عبارتی ٍEx Post Facto بوده است.
د) نوع و ماهیت داده ها و روش ها:
در این تحقیق کلیه متغیرها ماهیتی عینی، غیر کیفی و قابل اندازه گیری کمی داشته و با روش کمی تحلیل روند ارتباط بین متغیرها یا تحلیل داده ها به انجام رسیده است. لذا روش تحقیق حاضر بسته به نوع و ماهیت داده ها و روش های مورد استفاده در تحلیل داده ها و رابطه بین آن ها از نوع” غیرقضاوتی و کمی” بوده است.
۳-۳- جامعه آماری
در این پژوهش، به جهت مطالعه متغیرهای کلان اقتصادی و به تبع آن اندازه گیری شاخص بازده سهام در سطحی فراتر از بنگاه اقتصادی هر شرکت، سطح مطالعه نظام اقتصادی کشور ایران بوده است. بر همین مبنا جامعه آماری عبارت از مقاطع زمانی ماهانه یا سالانه سالانه در بازه زمانی دوازده ساله منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ که طی آن حتی الامکان به صورت ماهانه داده های متناظر با متغیرهای تحقیق گردآوری شده است. در این ارزیابی عملکرد کلیت نظام اقتصادی در ارتباط با عملگرها یا معیارهایی چون تورم، نرخ ارز، رشد اقتصادی، تولید ناخالص داخلی، نرخ بهره و شاخص کل بورس، مورد مطالعه قرار گرفته است.
۳-۴- حجم نمونه و کفایت آن
تعیین حجم نمونه اهمیت فراوانی در قابلیت تعمیم نتایج آزمون به جامعه دارد . روش های مختلفی جهت تعیین حجم نمونه وجود دارد که دقیق ترین روش ها ، روش های ریاضی جهت محاسبه حجم نمونه است . (مومنی ،۱۳۸۶، ۱۷ص۲۱۷).

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.