ژانویه 15, 2021

تعیین رابطه بین رفتارهای دوره‌ای شاخص‌های بازار سهام در بخش صنعت، خدمات و …

  1. بین شاخص بورس و نرخ رشد اقتصادی رابطه بسیار ضعیف معکوس وجود دارد. به جهت اینکه علامت این ضریب منفی و مقدار ضریب همبستگی(۰٫۰۱۲۵-) به سمت صفر میل کرده است.
  2. بین شاخص بورس و نرخ تورم رابطه بسیار ضعیف مستقیم وجود دارد. به جهت اینکه علامت این ضریب مثبت و مقدار ضریب همبستگی(۰٫۰۵۷۴) به سمت صفر میل کرده است.
  3. بین شاخص بورس و نرخ بهره رابطه بسیار ضعیف معکوس وجود دارد. به جهت اینکه علامت این ضریب منفی و مقدار ضریب همبستگی(۰٫۱۹۳۹-) حدود ۰٫۲- و به سمت صفر میل کرده است.
  4. بین شاخص بورس و تولید ناخالص داخلی رابطه بسیار ضعیف مستقیم وجود دارد. به جهت اینکه علامت این ضریب مثبت و مقدار ضریب همبستگی(۰٫۱۴۱۱) به سمت صفر میل کرده است.
  5. بین شاخص بورس و نرخ ارز رابطه نسبتا قوی مستقیم وجود دارد. به جهت اینکه علامت این ضریب مثبت و مقدار ضریب همبستگی(۰٫۸۶۶۰) به سمت یک میل کرده است.

بر مبنای تحلیل های انجام شده بیشترین ارتباط بین نرخ ارز و شاخص بورس و ضعیف ترین آن مربوط به شاخص بورس و نرخ رشد اقتصادی است.
۴-۷- جمع بندی
هدف از این تحقیق تعیین رابطه بین متغیرهای کلان اقتصادی مشتمل بر نرخ بهره، نرخ تورم، تولید ناخالص داخلی، رشد اقتصادی، نرخ ارز و شاخص کل بورس در باطه طمانی ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۲ به عنوان یک بازه طمانی ۱۳ ساله بوده است.
مطالعه حاضر بر خلاف تحقیقات معمول و متداول در حسابداری که شرکت های بورسی را در سطح خرد و به عنوان مجموعه بنگاه های اقتصادی مورد بررسی قرار داده اند، کلیت مجموعه بورس را درسطح کلان و به عنوان جزیی از نظام کلان اقتصادی کشور انتخاب کرده است. بنابراین به جای تعریف شرکت های منتخب بورسی به عنوان جامعه آماری، نظام اقتصادی کشور در بازه زمانی یاد شده مورد مطالعه و شاخص کل بورس به عنوان سنجع واکنش سرمایه انتخاب و رابطه آن با متغیرهای کلان اقتصادی مشتمل بر نرخ بهره، نرخ تورم، تولید ناخالص داخلی، رشد اقتصادی و نرخ ارز مورد ارزیابی قرار گرفته است.
در این تحقیق مقاطع زمانی ماهانه و در مورد برخی از متغیرها سالانه در بازه زمانی ۱/۱/۱۳۸۰ تا ۲۹/۱۲/۱۳۹۲، به عنوان جامعه آماری کلان انتخاب و همه این مقاطع به روش سرشماری مورد مطالعه قرار گرفته است.
به جهت تعریف مقاطع زمانی به عنوان جامعه آماری و در نتیجه استفاده از سرشماری در گردآوری داده ها و به عبارتی عدم استفاده از نمونه گیری تصادفی از طرفی، و به کارگیری روش تحلیل روند در توصیف یافته ها به عنوان یک روش توصیفی از طرف دیگر جهت استنتاج از روش توصیفی استفاده شده و روش استنتاج استقرایی مشتمل بر آزمون فرض مصداقی نیافته و استنتاج نهایی در چارچوب پاسخ به پرسش های تحقیق به انجام رسیده است.
توصیف یافته ها نشان داد که:
۱) تولید ناخالص داخلی به واحد پولی اقلا ۱۱۵٫۴۴ و حداکثر ۵۲۸ با متوسط و انحراف معیار ۲۹۰ و ۱۳۹ بوده است. رشد متوسط سالانه تولید ناخالص داخلی به نسبت سال پایه به ارزش جاری برابر ۱۱۵ درصد بوده است.
۲) نرخ تورم ماهانه اقلا ۰٫۰۰۷- و حداکثر ۸٫۶۳ درصد با متوسط و انحراف معیار ۱۸٫۸۶ و ۴۶٫۳۵ بوده است. رشد متوسط نرخ تورم ماهانه به نسبت سال پایه به ارزش جاری برابر ۶٫۸۴ درصد بوده است.
۳) نرخ بهره ماهانه اقلا ۱ و حداکثر ۳٫۶ درصد با متوسط و انحراف معیار ۲٫۲و ۱٫۷۵ بوده است. رشد متوسط نرخ بهره ماهانه به نسبت سال پایه به ارزش جاری برابر ۶٫۸۴ درصد بوده است.
۴) نرخ ارز در مورد دلار اقلا ۷۰ ریال و حداکثر ۴۳۲۱۰ ریال با متوسط و انحراف معیار ۹۸۹۰ ریال و ۲۴۹۵۰ بوده است. نرخ رشد متوسط سالانه نرخ ارز دلار به نسبت سال پایه به ارزش جاری برابر ۱۷۵ درصد بوده است.
۵) نرخ رشد اقتصادی سالانه اقلا ۱٫۹۲۳- و حداکثر۳٫۹۸ درصد با متوسط و انحراف معیار ۲٫۶۲ و ۹٫۴۴ درصد بوده است. رشد متوسط نرخ رشد اقتصادی به نسبت سال پایه به ارزش جاری برابر ۴٫۲۵ درصد بوده است.
۶) شاخص کل بورس به طور ماهانه بین ۲۲ تا ۱۶۴۲۷ هزار واحد با میانگین و انحراف معیار ۱۴۲۳۱ و ۸۷۳۹۶ هزار واحد ثبت شده است. رشد هندسی متوسط شاخص کل بورس به ارزش جاری و به نسبت سال پایه ۲۵۴ درصد بوده است.
در ادامه تغییرات تک تک متغیرها با استفاده نمودار سری داده ها و جدواول مناسب تصویر گردیده و از رگرسیون خطی ساده بر مبنای مقاطع زمانی روند تغییرات برآورد گردیده و نتایج این تحلیل نشان داد که:
نرخ رشد اقتصادی روندی نزولی، نرخ ارز روندی صعودی با رفتار پله کانی، نرخ بهره تقریبا وضعیت تثبیت شده و در مجوع نزولی، و شاخص بورس از روند صعودی و در سال های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ متاثر از واچداری برخی از بانک های دولیت، مخابرات و شرکت های بزرگ دولتی به شرکت های شبه دولتی و به ظاهر تحت عنوان عرضه در بورس رشدی جهشی داشته است.
در ادامه روند تک تک متغیرهای کلان با شاخص بورس مورد مقایسه قرار گرفت. بدین منظور متغیرهای مورد مقایسه بر مبنای اولین مقئار به عنوان شاخص پایه تعدیل و متغیرهای تعدیلی بر پایه شاخص ها مورد مقایسه قرار گرفت. مقایسات نشان داد که بیشترین هم خوانی بین نرخ ارز و شاخص بورس مشاهده شده است.
در انتها بر مبنای ضریب همبستگی پیرسون ارتباط بین شاخص بورس و متغیرکلان مورد ارزیابی قرار گرفته و نتایج به دست آمده نشان داد که:

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

  1. بین شاخص بورس و نرخ رشد اقتصادی رابطه بسیار ضعیف معکوس وجود دارد. به جهت اینکه علامت این ضریب منفی و مقدار ضریب همبستگی(۰٫۰۱۲۵-) به سمت صفر میل کرده است.
  2. بین شاخص بورس و نرخ تورم رابطه بسیار ضعیف مستقیم وجود دارد. به جهت اینکه علامت این ضریب مثبت و مقدار ضریب همبستگی(۰٫۰۵۷۴) به سمت صفر میل کرده است.
  3. بین شاخص بورس و نرخ بهره رابطه بسیار ضعیف معکوس وجود دارد. به جهت اینکه علامت این ضریب منفی و مقدار ضریب همبستگی(۰٫۱۹۳۹-) حدود ۰٫۲- و به سمت صفر میل کرده است.
  4. بین شاخص بورس و تولید ناخالص داخلی رابطه بسیار ضعیف مستقیم وجود دارد. به جهت اینکه علامت این ضریب مثبت و مقدار ضریب همبستگی(۰٫۱۴۱۱) به سمت صفر میل کرده است.
  5. بین شاخص بورس و نرخ ارز رابطه نسبتا قوی مستقیم وجود دارد. به جهت اینکه علامت این ضریب مثبت و مقدار ضریب همبستگی(۰٫۸۶۶۰) به سمت یک میل کرده است.

بر مبنای تحلیل های انجام شده بیشترین ارتباط بین نرخ ارز و شاخص بورس و ضعیف ترین آن مربوط به شاخص بورس و نرخ رشد اقتصادی است.
فصل پنجم:
تلخیص، نتیجه‌گیری، پیشنهادها

مقدمه
طی فصول اول تا چهارم به ترتیب کلیات تحقیق، مبانی نظری و پیشینه تحقیق، روش تحقیق و نهایتا یافته های تحقیق عنوان گردید. اساسا هر تحقیق و مطالعه ای در جهت به دست آوردن نتیجه و پاسخ به سؤال و یا سؤالاتی که از قبل در ذهن پژوهش گر شکل گرفته است صورت می گیرد. در این فصل چکیده تمامی آن چه در چهار فصل گذشته آورده شده است، به‌صورت خلاصه مطرح و در ادامه نتیجه گیری تحقیق به صورت توصیفی و در چارچوب پاسخ به پرسش های تحقیق انجام شده است.
در ادامه به ارائه پیشنهاد هایی در خصوص بحث رابطه متغیرهای اصلی اقتصادکلان و شاخص بورس اوراق بهادارو ارائه زمینه های موجود در جهت انجام مطالعات و تحقیقات مکمل و مورد نیاز ذکر شده و در نهایت محدودیت های تحقیق که اعتبار یا روایی نتایج حاصله را با تردید مواجه ساخته عنوان شده است.
خلاصه یافته ها