تعیین رابطه بین رفتارهای دوره‌ای شاخص‌های بازار سهام در بخش صنعت، خدمات و  …

تعیین رابطه بین رفتارهای دوره‌ای شاخص‌های بازار سهام در بخش صنعت، خدمات و …

۷۱٫۰

۹۷٫۲

۶۰٫۹

۷۷٫۸

۷۶٫۲

علاوه بر این جهت مقایسه روند تغییرات شاخص بورس و نرخ بهره از جدول شماره ۴-۹ شاخص بورس بر مبنای شاخص پایه انتخاب و با نرخ بهره رسمی متوسط بر مبنای شاخص پایه (جدول شماره ۴-۱۳) استفاده شده است. البته این مقایسه می تواند بر مبنای هر یک از نرخ های بهره به تفکیک بخش های مختلف انجام شود. مقایسه بین روند نرخ بهره و شاخص بورس بر مبنای شاخص پایه طی نمودار شماره ۴-۱۷ تصویر گردیده است:
نمودار شماره ۴-۱۷: مقایسه روند تغییرات شاخص بورس و نرخ بهره
مقایسه روند تغییرات شاخص بورس و نرخ بهره متوسط بر مبنای نمودار شماره ۴-۱۷ و بر پایه شاخص ثابت نشان نرخ بهره رسمی می دهد که طی بازه زمانی مورد بررسی، روندی تقریبا تثبیت شده متاثر از سیاست های دستوری داشته و در مواردی اندک تغییرات کاهشی یا افزایشی داشته است. در حالی که شاخص بورس روندی همواره صعودی و در سال های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ روندی جهشی داشته است.
۴-۶- ۶- تحلیل همبستگی متغیرها
شکل دیگری از تعیین ارتباط بین متغیرهای کلان اقتصادی مشتمل بر نرخ بهره، نرخ تورم، تولید ناخالص داخلی، رشد اقتصادی، نرخ ارز و شاخص کل بورس، استفاده از تحلیل همبستگی است. در این صورت هر یک از متغیرها به عنوان سری زمانی با شاخص بورس به صورت دو دویی مورد مقایسه قرار گرفته و ارتباط بین آن دو بر مبنای علامت و مقدار ضریب همبستگی تفسیر گردیده است. معمولا در تحلیل های خطی از ضریب همبستگی پیرسون استفاده می شود. ضریب همبستگی پیرسون به منظور تعیین میزان رابطه، نوع و جهت رابطه ی بین دو متغیر فاصله ای یا نسبی و یا یک متغیر فاصله ای و یک متغیر نسبی به کار برده می شود. در واقع این ضریب، متناظر پارامتری ضریب همبستگی اسپیرمن می باشد.این ضریب بین ۱- و ۱ تغییر می کند. اگر ۱ r =بیانگر رابطه ی مستقیم کامل بین دو متغیر است؛ رابطه ی مستقیم یا مثبت به این معناست که اگر یکی از متغیرها افزایش (کاهش) یابد، دیگری نیز افزایش (کاهش) می یابد. ۱- r = نیز وجود یک رابطه ی معکوس کامل بین دو متغیر را نشان می دهد. رابطه ی معکوس یا منفی نشان می دهد که اگر یک متغیر افزایش یابد متغیردیگر کاهش می یابد و بالعکس. قبل از تخمین مدل نمودار همبستگی متغیرهای مدل میتواند بسیار مناسب باشد. همبستگی نمایانگر همخطی اجزای مدل می باشد. نتایج تحلیل همبستگی بین متغیرها طی جدول شماره ۴-۱۴ خلاصه شده است:
جدول شماره ۴-۱۴: تحلیل همبستگی متغیرهای کلان و شاخص بورس

مطلب دیگر :  تعیین رابطه بین رفتارهای دوره‌ای شاخص‌های بازار سهام در بخش صنعت، خدمات ...

Share
متغیر نرخ رشد اقتصادی تورم نرخ بهره GDP نرخ ارز شاخص بورس
نرخ رشد اقتصادی ۱٫۰۰۰
تورم – ۰٫۴۴۰ ۱٫۰۰۰