ژانویه 15, 2021

تعیین رابطه بین رفتارهای دوره‌ای شاخص‌های بازار سهام در بخش صنعت، خدمات و …

۷۱٫۰

۹۷٫۲

۶۰٫۹

۷۷٫۸

۷۶٫۲

علاوه بر این جهت مقایسه روند تغییرات شاخص بورس و نرخ بهره از جدول شماره ۴-۹ شاخص بورس بر مبنای شاخص پایه انتخاب و با نرخ بهره رسمی متوسط بر مبنای شاخص پایه (جدول شماره ۴-۱۳) استفاده شده است. البته این مقایسه می تواند بر مبنای هر یک از نرخ های بهره به تفکیک بخش های مختلف انجام شود. مقایسه بین روند نرخ بهره و شاخص بورس بر مبنای شاخص پایه طی نمودار شماره ۴-۱۷ تصویر گردیده است:
نمودار شماره ۴-۱۷: مقایسه روند تغییرات شاخص بورس و نرخ بهره
مقایسه روند تغییرات شاخص بورس و نرخ بهره متوسط بر مبنای نمودار شماره ۴-۱۷ و بر پایه شاخص ثابت نشان نرخ بهره رسمی می دهد که طی بازه زمانی مورد بررسی، روندی تقریبا تثبیت شده متاثر از سیاست های دستوری داشته و در مواردی اندک تغییرات کاهشی یا افزایشی داشته است. در حالی که شاخص بورس روندی همواره صعودی و در سال های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ روندی جهشی داشته است.
۴-۶- ۶- تحلیل همبستگی متغیرها
شکل دیگری از تعیین ارتباط بین متغیرهای کلان اقتصادی مشتمل بر نرخ بهره، نرخ تورم، تولید ناخالص داخلی، رشد اقتصادی، نرخ ارز و شاخص کل بورس، استفاده از تحلیل همبستگی است. در این صورت هر یک از متغیرها به عنوان سری زمانی با شاخص بورس به صورت دو دویی مورد مقایسه قرار گرفته و ارتباط بین آن دو بر مبنای علامت و مقدار ضریب همبستگی تفسیر گردیده است. معمولا در تحلیل های خطی از ضریب همبستگی پیرسون استفاده می شود. ضریب همبستگی پیرسون به منظور تعیین میزان رابطه، نوع و جهت رابطه ی بین دو متغیر فاصله ای یا نسبی و یا یک متغیر فاصله ای و یک متغیر نسبی به کار برده می شود. در واقع این ضریب، متناظر پارامتری ضریب همبستگی اسپیرمن می باشد.این ضریب بین ۱- و ۱ تغییر می کند. اگر ۱ r =بیانگر رابطه ی مستقیم کامل بین دو متغیر است؛ رابطه ی مستقیم یا مثبت به این معناست که اگر یکی از متغیرها افزایش (کاهش) یابد، دیگری نیز افزایش (کاهش) می یابد. ۱- r = نیز وجود یک رابطه ی معکوس کامل بین دو متغیر را نشان می دهد. رابطه ی معکوس یا منفی نشان می دهد که اگر یک متغیر افزایش یابد متغیردیگر کاهش می یابد و بالعکس. قبل از تخمین مدل نمودار همبستگی متغیرهای مدل میتواند بسیار مناسب باشد. همبستگی نمایانگر همخطی اجزای مدل می باشد. نتایج تحلیل همبستگی بین متغیرها طی جدول شماره ۴-۱۴ خلاصه شده است:
جدول شماره ۴-۱۴: تحلیل همبستگی متغیرهای کلان و شاخص بورس

متغیر نرخ رشد اقتصادی تورم نرخ بهره GDP نرخ ارز شاخص بورس
نرخ رشد اقتصادی ۱٫۰۰۰
تورم – ۰٫۴۴۰ ۱٫۰۰۰