ژانویه 15, 2021

تعیین رابطه بین رفتارهای دوره‌ای شاخص‌های بازار سهام در بخش صنعت، خدمات و …

نمودار شماره ۴-۱۱ نشان می دهد که طی سال های ۸۲ تا ۱۳۸۹ بورس از یک رکود نسبی با یک رشد بسیار کند برخوردار بوده است. در ۱۳۹۰تا ۱۳۹۲ ظاهرا جهشی در بازده بورس اتفاق افتاده است. در حالی که این موج تصنعی ناشی از واگذاری شرکت های بزرگی چون فولا و مخابرات یا بخش هایی از بانک های دولتی نظیر تجارت و ملت به بخش های شبه دولتی و وانمود فروش به عام از طریق بورس بوده است. رکود بورس در اواسط سال ۱۳۹۲ حاکی از تصنعی بودن رشد نشان داده شده در شاخص بورس است. مشابه دیگر متغیرهای کلان با استفاده از مقاطع زمانی ماهانه به عنوان متغیر مستقل و شاخص ماهان بورس به عنوان متغیر وابسته می توان روند تغییرات را با استفاده از رگرسیون خطی برآورد نمود.
معادله ریاضی برآوردی به کمک رگرسیون خطی به عنوان تابعی از مقاطع زمانی به صورت زیر تعریف شده است:
y = 266.78x – 4362.8
شیب معادله برآوردی مثبت و حاکی از صعودی بودن روند تغییرات شاخص بورس بوده که نشان داده با شیب ۲۶۶٫۷۶ واحد به ازای هر ماه بر شاخص بورس افزوده شده است. ضریب تغییرات رابطه برآوردی برابر R² = ۰٫۵۳۴۸ که نشان می دهد بیش از ۵۳ درصد تغییرات شاخص بورس بر مبنای رابطه خطی برآوردی بیان شده است. نمودار شماره ۴-۱۲ شیب تغییرات شاخص بورس را به صورت یک خط راست به همراه تغییرات ماهانه شاخص بورس تصویر نموده است:
نمودار شماره ۴-۱۲: روند و شیب تغییرات ماهانه شاخص کلی بورس در بازه ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۲
نمودار شماره ۴-۱۲روند صعودی و شیب تغییرات ماهانه شاخص بورس به همراه نزول آن در اواسط سال ۱۳۹۲ نشان می دهد.
۴-۶- رابطه بین متغیرهای کلان و شاخص بورس
طی بند قبل تحلیل روند هر یک از متغیرهای کلان اقتصادی مشتمل بر نرخ بهره، نرخ تورم، تولید ناخالص داخلی، رشد اقتصادی، نرخ ارز و شاخص کل بورس به صورت مجزی مورد بحث قرار گرفت. در این قسمت رابطه بین تک تک متغیرهای کلان مورد مطالعه، با شاخص بورس مورد ارزیابی قرار گرفته است. به منظور این تحلیل در ابتدا روند تک تک متغیرها با شاخص بورس مقایسه و در انتها ارتباط بین متغیرها با شاخص بورس بر مبنای تحلیل همبستگی تفسیر شده است:
۴-۶- ۱- رابطه بین تولید ناخالص داخلی و شاخص بورس
به منظور مقایسه روند شاخص بورس و تولید ناخالص داخلی به جهت اختلاف در مقیاس متغیرها از شاخص تغییرات استفاده شده است. بدین منظور به ازای هر متغیر اولین مقدار در نقطه صفر یا در سال ۱۳۸۰ یا اولین ماه آن مقدار متغیر برابر با ۱۰۰ و برای به دست آوردن مقادیر بعدی هرعدد بر اولین عدد تقسیم و در عدد ۱۰۰ ضرب گردیده است.
طی جدول شماره ۴-۸ تغییرات سالانه تولید ناخالص داخلی بر مبنای شاخص پایه خلاصه شده است.
جدول شماره ۴-۸: تغییرات تولید ناخالص داخلی بر مبنای شاخص پایه به درصد

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است

ردیف سال مالی تولید ناخالص داخلی تولید ناخالص داخلی به پایه ثابت
۱ ۱۳۸۰ ۱۱۵٫۴۴ ۱۰۰
۲ ۱۳۸۱ ۱۱۶٫۴۲ ۱۰۱
۳ ۱۳۸۲ ۱۳۵٫۴۱ ۱۱۷
۴ ۱۳۸۳