ژانویه 15, 2021

تعیین رابطه بین رفتارهای دوره‌ای شاخص‌های بازار سهام در بخش صنعت، خدمات …

مشابه دیگر متغیرها می توان با اختیار مقطع زمانی سالانه به عنوان متغیر مستقل و نرخ رشد سالانه به عنوان متغیر وابسته با استفاده از رگرسیون خطی ساده بر مبنای زمان، شیب کلی تغییر نرخ رشد اقتصادی را برآورد کرد. در این برآورد از نرخ رشد متوسط یا موزون استفاده شده است. معادله رگرسیونی برآورد یاد شده به صورت معادله زیر تعریف شده است:
y = -0.8091t + 1126.1
این معادله برآوردی نشان می دهد که رشد اقتصادی در کل روندی نزولی با شیب ۰٫۸۰۹۱- بوده است به عبارتی درصد رشد اقتصادی سالانه قریب به ۰٫۸۱ واحد کاهش یافته است. طی نمودار شماره ۴-۸ روند تغییرات رشد اقتصادی همراه با شیب تغییرات آن به صورت یک خط راست تصویر شده است:
نمودار شماره ۴-۸:تحلیل روند و شیب تغییرات نرخ رشد اقتصادی(به درصد)
بر مبنای نمودار شماره ۴-۸ ملاحظه می شود که اگر چه رشد اقتصادی رفتاری سیکلی داشته است ولی در مجموع شیب تغییرات کلی آن منفی و در مجموع روند نزولی داشتهو از حدود ۸ تا ۱۰ درصد در دوره اصلاحات به نرخ های منفی و کمترین مقدار خود یعنی ۲٫۲- در دولت دهم تنزل یافته است.
۴-۵-۵- تحلیل روند نرخ بهره
پنجمین متغیر کلانی که در این تحقیق مورد تحلیل قرار گرفته است، نرخ بهره بوده است. نرخ بهره به عنوان هزینه فرصت استفاده از سرمایه پولی تعریف شده که معمولا به صورت سالانه و بر حسب درصد تعریف گردیده است. نرخ بهره در بازار آزاد و سیستم رسمی بانکی کشور متفاوت بوده و در مواردی حتی بانک ها و موسسات مالی و اعتباری نسبت به یک دیگر به شکل رقابتی از نرخ های متفاوتی بهره جسته اند. طی سال های اخیر شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی مرجع تعیین نرخ رسمی بهره بانکی بوده و در واقع سیاست پولی دولت جهت تخصیص یا هدایت سرمایه بر آن اساس شکل گرفته است.
معمولا در سیستم رسمی بانکی کشور نیز نرخ بهره متفاوتی بسته به نوع صنعت یا مصرف منابع پولی اعمال شده است. طی جدول شماره ۴-۶ تغییرات نرخ بهره رسمی در سیستم بانکی کشور به تفکیک بخش های مختلف صنعتی و خدماتی خلاصه شده است:
جدول شماره ۴-۶: تغییرات نرخ بهره به تفکیک منابع مصرف(به درصد)

سال صنعت و معدن مسکن کشاورزی بازرگانی صادرات متوسط بهره
۱۳۸۰ ۱۷ ۱۵٫۵ ۱۴٫۴ ۲۳ ۱۸ ۱۷٫۶
۱۳۸۱ ۱۶ ۱۴٫۵ ۱۳٫۵ ۲۲ ۱۷ ۱۶٫۶
۱۳۸۲ ۱۶