ژانویه 15, 2021

تعیین رابطه بین رفتارهای دوره‌ای شاخص‌های بازار سهام در بخش صنعت، خدمات و …

۲۴۹۵۰

۱۲۲۶۰

۱۲۲۶۰

۱۰۳۱۵

۹۹۷۰

۹۷۹۲

۹۱۲۶

۹۲۴۰

۹۱۳۳

۸۸۵۷

۸۴۲۰

۷۹۵۰

۱۷۵۰

اسفند

طی جدول شماره ۴-۴ نرخ رسمی برابری دلار به ریال به تفکیک ماه به ازای هر یک از سال های ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۲ منعکس شده است. نرخ های یاد شده نرخ رسمی بوده که در مقاطعی با نرخ آزاد یکسان و در مواردی نیز نرخ های متععد وجود داشته و نرخ رسمی و آزاد تفاوت فاحشی داشته است. طی سال های ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۹ با عنایت به ملاحظات سیاسی نرخ ارز رسمی با سیاست تثبیت نرخ ارز، تثبیت گردیده و نرخ رشد بسیار جزیی را در پی داشته است. اما در سال های ۹۱ و ۹۲ با آزاد سازی قیمت ها نرخ ارز نیز جهش زیادی یافته و تا سه برابر افزایش یافت. البته نرخ آزاد و رسمی گاهی با فاصله ای ۱۱۰ تا ۱۵۰ درصدی نسبت به قیمت رسمی را به خود اختصاص داد.
مطالعه نرخ ارز حاکی از روند پله کانی آن است. به این معنی که به جهت تاثیر پذیری شدیدقیمت کالاها و خدمات از نرخ ارز در بسیاری از سال ها دولتمردان سعی در تثبیت آن نموده و همین امر به شکل گیری بازار سیاه ارز با قیمت های به مراتب بیشتر از قیمت رسمی منجر شده است. و بعد از چند سال به یک باره جهشی در نرخ رسمی رخ داده و نرخ ارز دو تا چند برابر شده است. گاهی هم دولت کسری بودجه خود را از طریق فروش ارز در بازار غیر رسمی و از طریق واسطه ها جبران کرده که در این موارد افت محسوسی در نرخ ارز مشاده شده است.
طی نمودار شماره ۴-۵ روند نرخ ارز به تفکیک ماه در بازه زمانی ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۲ تصویر گردیده است:
نمودار شماره ۴-۵: روند ماهانه نرخ رسمی ارز(برابری دلار به ریال)
نمودار شماره ۴-۵ روند صعودی و در عین حال رفتار پله کانی تغییرات نرخ ارز رسمی را نشان می دهد. در این نمودار تثبیت نرخ ارز طی سال ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۹ ملاحظه شده در سال ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ افزایش ملایم و در سال ۱۳۹۲ جهش نرخ ارز رسمی ناشی از سیاست های آزاد سازی قیمت ها یا اجرای طرح هدف مندی یارانه ها ملاحظه می شود. البته در این دوره مجددا سیستم چند نرخی ارز با عناوین ارز حمایتی، ارز مرجع و ارز مبادله ای شکل گرفته و تفاوت فاحش بین نرخ های آزاد و رسمی مشهود است.
بر مبنای استفاده از رگرسیون خطی ساده با تعریف متغیر مستقل به عنوان بازه زمانی ماهانه و متغیر تابعی یا وابسته مقدار نرخ ارز به ریال می توان شیب یا روند کلی نرخ ارز را به صورت نمودار شماره ۴-۶ تعیین نمود. در این نمودار معادله نرخ ارز بر حسب زمان عبارت است از:
y = 72.084t + 4231.7
بر اساس معادله برآوردی نرخ ارز ماهانه روند صعودی با شیب ۷۲٫۰۸۴ ریال به ازای هر ماه داشته است. ضریب تعیین آن R² = ۰٫۵۶۴۴ به دست آمده که نشان می دهد بیش از ۵۶ درصد تغییرات بر مبنای رابطه برآوردی بیان شده است. علت در حد متوسط بودن قدرت توضیح دهندگی رابطه برآوردی تقریبا پلکانی بودن روند نرخ تورم و در نتیجه ضرورت استفاده از الگوهای غیرخطی در برآورد است.
طی نمودار شماره ۴-۶ روند و شیب برآوردی نرخ ارز تصویر گردیده است:
نمودار شماره ۴-۶: شیب و روند تغییرات در نرخ ارز رسمی به ریال
طی نمودار شماره ۴-۶ شیب خطی تغییرات نرخ ارز به صورت یک خط راست و با روند هموراه صعودی ملاحظه می گردد. البته تصویر دقیق تر تغییرات نرخ ارز مستلزم منظور کردن وزن نسبی نرخ های متععد ارز و تحلیل روند آن از یک طرف و تصویر روند های مختلف در بازه های زمانی تثبیت و آزاد سازی نرخ ارز از طرف دیگر است.
۴-۵-۴- تحلیل روند رشد اقتصادی
این شاخص بیان گر نرخ تغییرات خالص در درآمد ملی کشور بر پایه ثابت متاثر از سرمایه گذاری ها بوده و معمولا به صورت سالانه و بر حسب درصد بیان می شود. به جهت تشکیل بخش عمده ای از درآمدهای کشور از منابع نفت و گاز و محصولات نفتی معمولا رشد اقتصادی را هم به صورت مستقل از درآمدهای نفتی، هم ترکیب با نفت و هم به صورت مستقل ارزیابی کرده اند. طی جدول شماره ۴-۵ به ازای هر سال در بازه زمانی ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۲ تغییرات نرخ رشد اقتصادی با نفت، بدون نفت و به طور متوسط بیان شده است:
جدول شماره ۴-۵: تغییرات نرخ ارشد اقتصادی سالانه به درصد

سال نرخ رشد بدون نفت نرخ رشد با نفت نرخ رشد متوسط
۱۳۸۰