ژانویه 15, 2021

تعیین رابطه بین رفتارهای دوره‌ای شاخص‌های بازار سهام در بخش صنعت، خدمات و مالی در تولید …

بر مبنای استفاده از رگرسیون خطی ساده با تعریف متغیر مستقل به عنوان بازه زمانی ماهانه و متغیر تابعی یا وابسته مقدار نرخ تورم به درصد می توان شیب یا روند کلی نرخ تورم را به صورت نمودار شماره ۴-۴ تعیین نمود. در این نمودار معادله نرخ تورم بر حسب زمان عبارت است از:
y = 0.1289t + 8.745
بر اساس معادله برآوردی نرخ تورم ماهانه روند صعودی با شیب ۰٫۱۲۸۹به ازای هر ماه داشته است. ضریب تعیین آن R² = ۰٫۴۵۲ به دست آمده که نشان می دهد بیش از ۴۵ درصد تغییرات بر مبنای رابطه برآوردی بیان شده است. علت در حد متوسط بودن قدرت توضیح دهندگی رابطه برآوردی تقریبا سیکلی بودن روند نرخ تورم و در نتیجه ضرورت استفاده از الگوهای غیرخطی در برآورد است.
طی نمودار شماره ۴-۴ روند و شیب برآوردی نرخ تورم تصویر گردیده است:
نمودار شماره ۴-۴: شیب و روند تغییرات در نرخ تورم
طی نمودار شماره ۴-۴ منحنی رسم شده پراکندگی واقعی نرخ های تورم و خط رسم شده بیان گر شیب تغییرات در نرخ تورم است که همواره صعودی بودن شیب کلی تغییرات قیمت کالا ها و خدمات در کشور و به تعبیری کاهش قدرت خرید پول کشور را نشان می دهد. شایان ذکر است این روند بر مبنای ارقام رسمی اعلام شده از طرف بانک مرکزی تصویر گردیده و تغییر مبناهای در محاسبات که دولت ها با مقاصد سیاسی انجام می دهند را بیان نکرده و محاسبه نرخ ها بر مبنای ثابت تفاوت قابل ملاحظه بین نرخ های رسمی اعلام شده تورم و ارقام واقعی را نشان خواهد داد.
۴-۵-۳- تحلیل روند نرخ ارز
نرخ ارز بیانگر قابلیت تبدیل پول کشور به پول خارجی یا به عکس است در ایران طی چند دهه اخیر رایجترین ارز خارجی دلار بوده که نرخ ارز بر مبنای قابلیت تبدیل آن به ریال بیان شده و به تعبیری مشخص می کند که به ازای هر دلار چند ریال ایرانی قابل دریافت است. نرخ ارز نیز به ریال معمولا به صورت روزانه توسط بانک مرکزی اعلام و گاهی نیز می تواند متفاوت از بازار آزاد یا صرافی ها باشد. گاهی توسط دولت بسته به نوع مصرف نرخ های متفاوتی از ارز اعلام شده ولی در هر صورت در این گزارش از نرخ رسمی اعلامی توسط بانک مرکزی استفاده شده و به جهت سهولت در تحلیل از نرخ های ماهانه بهره گرفته شده است. طی جدول شماره ۴-۴ نرخ برابری دلار به ریال به عنوان ارز رسمی کشور ماهانه طی بازه زمانی سال های ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۲ خلاصه گردیده است:
جدول شماره ۴-۴: نرخ ارز ماهانه به ریال

۱۳۹۲ ۱۳۹۱ ۱۳۹۰ ۱۳۸۹ ۱۳۸۸ ۱۳۸۷ ۱۳۸۶ ۱۳۸۵ ۱۳۸۴ ۱۳۸۳ ۱۳۸۲ ۱۳۸۱ ۱۳۸۰ سال
ماه
۱۲۲۶۰ ۱۲۲۶۰ ۱۰۴۰۰ ۹۹۸۲ ۹۹۰۸ ۹۰۰۴ ۹۲۴۴ ۹۱۴۵ ۸۸۸۱ ۸۴۱۵ ۸۱۴۹ ۷۹۵۰