تعیین رابطه بین رفتارهای دوره‌ای شاخص‌های بازار سهام در بخش صنعت، خدمات و  …

تعیین رابطه بین رفتارهای دوره‌ای شاخص‌های بازار سهام در بخش صنعت، خدمات و …

۱۱

۱۳۹۰

۵۲۸٫۴۳

۱۲

۱۳۹۱

۵۰۲٫۷۳

۱۳

۱۳۹۲

۳۶۸٫۹

در صورتی که محور افقی مقاطع زمانی سالانه و محور عمودی تولید ناخالص داخلی قرار داده شده، روند تولید ناخالص داخلی به صورت نمودار شماره ۴-۱ تصویر شده است:
نمودار شماره ۴-۱: روند تولید ناخالص داخلی
به طوری که در نمودار شماره ۴-۱ ملاحظه می شود تولید ناخالص داخلی تا سال ۱۳۹۰روند صودی و از آن پس روند نزولی داشته است.
بر مبنای استفاده از رگرسیون خطی ساده با تعریف متغیر مستقل به عنوان بازه زمانی سالانه و متغیر تابعی یا وابسته مقدار تولید تاخالص داخلی می توان شیب یا روند کلی تولید ناخلص داخلی را به صورت نمودار شماره ۴-۲ تعیین نمود. در این نمودار معادله تولید ناخالص داخلی بر حسب زمان عبارت است از:
GDP = 34.488t – ۴۷۵۱۱
بر اساس معادله برآوردی تولید ناخالص داخلی روندی صعودی با شیب ۳۴٫۳۸۸ به ازای هر سال بوده است. ضریب تعیین آن R² = ۰٫۸۶۵۱ به دست آمده که نشان می دهد بیش از ۸۶ درصد تغییرات بر مبنای رابطه برآوردی بیان شده است.
طی نمودار شماره ۴-۲ روند و شیب برآوردی تغییرات تولید ناخالص داخلی تصویر گردیده است:
نمودار شماره ۴-۲: شیب و روند تغییرات در تولید ناخالص داخلی
۴-۵-۲- تحلیل روند نرخ تورم
نرخ تورم بیانگر افزایش نسبی قیمت کالاها و خدمات به نسبت قبل است و معمولا به طور نسبی یا برحسب درصد بیان می شود. نرخ تورم را می توان به ازای یک کالا یا خدمت خاص، به ازای گروهی از کالاها و خدمات در یک شهر، استان یا در سطح ملی محاسبه کرد. در این تحقیق از نرخ تورم محاسبه شده توسط بانک مرکزی در سطح ملی استفاده شده که مبنای محاسبه آن ترکیبی از کالاها و خدمات لحاظ شده و وزن هریک از آن ها بر مبنای درصد اهمیت یا اختصاص بودجه یه خانواده متوسط به خود اختصاص داده تعیین و در نهایت از این ترکیب به صورت یک نرخ متوسط وزنی به دست می آید. نرخ تورم معمولا به صورت ماهانه محاسبه و اعلام می گردد. طی جدول شماره ۴-۳ تورم ماهانه طی بازه زمانی سال های ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۲ خلاصه گردیده است:
جدول شماره ۴-۳: نرخ تورم ماهانه به درصد

مطلب دیگر :  تعیین رابطه بین رفتارهای دوره‌ای شاخص‌های بازار سهام در بخش صنعت، خدمات و مالی در تولید ...

Share
۱۳۹۲ ۱۳۹۱ ۱۳۹۰ ۱۳۸۹ ۱۳۸۸ ۱۳۸۷ ۱۳۸۶ ۱۳۸۵ ۱۳۸۴