ژانویه 21, 2021

تعیین رابطه بین رفتارهای دوره‌ای شاخص‌های بازار سهام در بخش صنعت، خدمات و مالی …

۲٫۶۲

۹٫۴۴

۴٫۲۵

شاخص بورس

۲۲

۱۶۴۲۷

۱۴۲۳۱

۸۷۳۹۶

۲۵۴

بر مبنای نتایج مندرج در جدول شماره۲-۴ در ارتباط با توصیف یافته ها ملاحظه می شود که:
۱) تولید ناخالص داخلی به واحد پولی اقلا ۱۱۵٫۴۴ و حداکثر ۵۲۸ با متوسط و انحراف معیار ۲۹۰ و ۱۳۹ بوده است. رشد متوسط سالانه تولید ناخالص داخلی به نسبت سال پایه به ارزش جاری برابر ۱۱۵ درصد بوده است.
۲) نرخ تورم ماهانه اقلا ۰٫۰۰۷- و حداکثر ۸٫۶۳ درصد با متوسط و انحراف معیار ۱۸٫۸۶ و ۴۶٫۳۵ بوده است. رشد متوسط نرخ تورم ماهانه به نسبت سال پایه به ارزش جاری برابر ۶٫۸۴ درصد بوده است.
۳) نرخ بهره ماهانه اقلا ۱ و حداکثر ۳٫۶ درصد با متوسط و انحراف معیار ۲٫۲و ۱٫۷۵ بوده است. رشد متوسط نرخ بهره ماهانه به نسبت سال پایه به ارزش جاری برابر ۶٫۸۴ درصد بوده است.
۴) نرخ ارز در مورد دلار اقلا ۷۰ ریال و حداکثر ۴۳۲۱۰ ریال با متوسط و انحراف معیار ۹۸۹۰ ریال و ۲۴۹۵۰ بوده است. نرخ رشد متوسط سالانه نرخ ارز دلار به نسبت سال پایه به ارزش جاری برابر ۱۷۵ درصد بوده است.
۵) نرخ رشد اقتصادی سالانه اقلا ۱٫۹۲۳- و حداکثر۳٫۹۸ درصد با متوسط و انحراف معیار ۲٫۶۲ و ۹٫۴۴ درصد بوده است. رشد متوسط نرخ رشد اقتصادی به نسبت سال پایه به ارزش جاری برابر ۴٫۲۵ درصد بوده است.
۶) شاخص کل بورس به طور ماهانه بین ۲۲ تا ۱۶۴۲۷ هزار واحد با میانگین و انحراف معیار ۱۴۲۳۱ و ۸۷۳۹۶ هزار واحد ثبت شده است. رشد هندسی متوسط شاخص کل بورس به ارزش جاری و به نسبت سال پایه ۲۵۴ درصد بوده است.
۴-۵- تحلیل روند متغیرها:
در این بخش از تحقیق به تحلیل هر یک از متغیرهای کلان اقتصادی مشتمل بر نرخ بهره، نرخ تورم، تولید ناخالص داخلی، رشد اقتصادی، نرخ ارز و شاخص کل بورس با به کارگیری نمودار پراکنش داده ها و رگرسیون خطی ساده مبادرت شده است. یاد آور می شود در این تحلیل ها متغیر مستقل یا محور افقی، مقطع زمانی ماهانه تا سالانه و محور عمودی یا متغیر وابسته هر یک از متغیرهای کلان شش گانه متغیرهای کلان اقتصادی مشتمل بر نرخ بهره، نرخ تورم، تولید ناخالص داخلی، رشد اقتصادی، نرخ ارز و شاخص کل بورس بوده است.
۴-۵-۱- تحلیل روند تولید ناخالص داخلی
اولین متغیر مورد مطالعه از متغیرهای کلان تولید ناخالص داخلی است که به اختصار GDP نامیده شده است. ارقام مربوط به تولید ناخالص داخلی معمولا سالانه منتشر شده و امکان گردآوری آن به صورت ماهانه یا حتی سه ماهه وجود ندارد. بر مبنای آمار رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی طی بازه زمانی ۱۳ ساله در فاصله سال های ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۲ تولید ناخالص داخلی کشور بر حسب میلیارد USD طی جدول شماره ۴-۲ خلاصه شده است:
جدول شماره ۴-۲: تولید ناخالص داخلی به میلیارد دلار

ردیف سال مالی تولید ناخالص داخلی
۱ ۱۳۸۰ ۱۱۵٫۴۴
۲ ۱۳۸۱