ژانویه 26, 2021

متن کامل – تعیین رابطه بین رفتارهای دوره‌ای شاخص‌های بازار سهام در بخش صنعت، خدمات و …

۵

تولید ناخالص داخلی

X5

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

۶

نرخ ارز

X6

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

چهار) نرم افزارها :
در انجام این تحقیق طی مراحل مختلف بسته به مورد از نرم افزارهای ذیل به منظور پردازش‌داده‌ها کمک گرفته شده است:
۱) نرم افزارEXCEL: از این نرم افزار به منظور پردازش و آماده‌سازی اولیه داده‌های‌تاریخی وبر مبنای آن آماده‌سازی ورودی روش‌های‌رگرسیونی یا تحلیل هم خوانی نتایج، استفاده شده است.
۲) نرم‌افزار ‌ SPSS: با عنایت به از روش توصیفی تحلیل روند مبتنی بر سری داده ها و نیز استفاده از داده های پرسشنامه ای در نظر سنجی به عنوان نمونه مستقل، روش تحلیل داده های تابلویی مورد استفاده قرار نگرفته و به همین دلیل در محاسبه و تحلیل های آماری از نرم افزار SPSS جهت محاسبات توصیفی یا انجام آزمون های آماری استفاده استفاده شده است.
فصل چهارم:
یافته‌های تحقیق

مقدمه‏
توصیف و تحلیل یافته های تحقیق، به عنوان بخشی از فرآیند روش تحقیق علمی، یکی از پایه‌های اصلی هر مطالعه و پژوهش به شمار می‌رود، که از طریق آن کلیه فعالیت‌های پژوهشی تا رسیدن به یک نتیجه، کنترل و هدایت می‌شوند. به عبارتی در این بخش، پژوهش‌گر برای پاسخ گویی به پرسش های تدوین شده و یا تصمیم گیری در مورد پذیرش یا رد فرضیه یا فرضیاتی که برای پژوهش در نظر گرفته است باید تجزیه و تحلیل‌های لازم را انجام دهد. فصل حاضر با هدف نتیجه گیری از تلاش‌های صورت گرفته به منظور نیل به اهداف و یافتن پاسخ برای پرسش های تحقیق، تدوین شده است.(خاکی۱۳۹۱)
به طوری که ملاحظه شد، طی فصول اول و دوم گزارش تحقیق به ترتیب کلیات تحقیق، مبانی نظری و پیشیته تحقیق در ارتباط با تحلیل روند متغیرهای کلان اقتصادی مشتمل بر نرخ بهره، نرخ تورم، تولید ناخالص داخلی، رشد اقتصادی، نرخ ارز و شاخص کل بورس و تعیین رابطه بین آن ها، و نهایتا پیشینه تحقیق در ارتباط با روش ها و نتایج تحقیقات مشابه و مرتبط انجام شده در داخل و خارج از کشور مورد بحث قرار گرفته است.
این فصل به توصیف و تحلیل یافته های تحقیق که در مطالعه متغیرهای تحقیق مبتنی بر داده های عملکردی به انجام رسیده اختصاص یافته است. توصیف و تحلیل یافته ها در این تحقیق به جهت مطالعه مقاع زمانی ماهانه یا سالانه در بازه دوازده ساله منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ از یک طرف و به لحاظ به کارگیری روش توصیفی تحلیل روند در تحلیل متغیرهای کلان از طرف دیگر با روش “استنتاج توصیفی” صورت گرفته و در راستای پاسخ به پرسش های تحقیق که در فصل اول مطرح شده اند، انجام شده است. بر همین اساس در این فصل روش های استقرایی یا تحلیل آواری مشتمل بر آزمون فرضیه یا برآورد فاصله ای مورد استفاده واقع نشده است. به جهت استفاده از روش توصیفی تحلیل سری های زمانی و عدم به کارگیری داده های تابلویی جهت تحلیل داده ها و محاسبات آماری از نرم افزارهای SPSS و MATLAB بهره گرفته شده است.
.
۴-۲- توصیف جامعه آماری:
در این پژوهش، به جهت مطالعه متغیرهای کلان اقتصادی و به تبع آن اندازه گیری شاخص بازده سهام در سطحی فراتر از بنگاه اقتصادی هر شرکت، سطح مطالعه نظام اقتصادی کشور ایران بوده است. بر همین مبنا جامعه آماری عبارت از مقاطع زمانی ماهانه یا سالانه سالانه در بازه زمانی دوازده ساله منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ که طی آن حتی الامکان به صورت ماهانه داده های متناظر با متغیرهای تحقیق گردآوری شده است. در این ارزیابی عملکرد کلیت نظام اقتصادی در ارتباط با عملگرها یا معیارهایی چون تورم، نرخ ارز، رشد اقتصادی، تولید ناخالص داخلی، نرخ بهره و شاخص کل بورس، مورد مطالعه قرار گرفته است.
۴-۳- توصیف نمونه آماری:
با عنایت به محدودیت تعداد افراد جامعه آماری به عنوان مقاطع زمانی ماهانه یا سالانه و در نتیجه ضرورت استفاده از روش سرشماری و به تعبیری عدم استفاده از نمونه تصادفی از طرفی و استفاده از روش تحلیل روند به منظور تحلیل داده های عملکردی در ارتباط با متغیرهای کلان اقتصادی مشتمل بر نرخ بهره، نرخ تورم، تولید ناخالص داخلی، رشد اقتصادی، نرخ ارز و شاخص کل بورس، از طرف دیگر، محقق ناگزیر از به کار گیری روش توصیفی در استنتاج بوده و لذا نمونه گیری تصادفی مصداقی نیافته و به عبارتی نمونه آماری بر جامعه آماری منطبق و همان مقاطع زمانی ماهان یا سالانه در بازه زمانی دوازده ساله منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ بوده است.
۴-۴- توصیف یافته ها:
با عنایت به استفاده از روش سرشماری در مطالعه جامعه آماری و به تعبیری عدم استفاده از نمونه تصادفی، در این بخش از گزارش تحقیق ، داده ها یا متغیرهای تحقیق بر مبنای استفاده از پارامترهای آماری مرکزی، پراکندگی و نسبی توصیف شده است. یادآور می شود رشد متوسط طی ستون آخر از این جدول بر مبنای روش هندسی محاسبه شده است. بر مبنای این روش در ایتدا آخرین داده بر اولین داده در هر سری زمانی از متغیرها تقسیم و ریشه (n-1) گرفته شده و سپس نتیجه به دست آمده از یک کسر و برای بیان درصدی در عدد ۱۰۰ ضرب شده است. نتایج توصیف یافته ها در این تحقیق در بازه زمانی مورد مطالعه در جدول شماره ۴-۱ آورده شده است.
جدول شماره۴-۱: توصیف یافته های تحقیق

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.

شرح متغیر حداقل