ژانویه 26, 2021

تعیین رابطه بین رفتارهای دوره‌ای شاخص‌های بازار سهام در بخش صنعت، خدمات و مالی …

با عنایت به مطالعه کلیت نظام اقتصادی ایران به عنوان یک پدیده کلان و در نتیجه تعریف جامعه آماری به عنوان مقاطع زمانی سالانه در بازه زمانی دوازده ساله منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ از یک طرف و به جهت استفاده از روش استنتاج توصیفی تحلیل روند از طرف دیگر، از نمونه گیری تصادفی استفاده نشده است. بنابراین به جهت استفاده از روش سرشماری در مطالعه جامعه آماری حجم جامعه آماری منطبق بر حجم نمونه و به عبارتی N=n بوده است.
۳-۵- روش نمونه گیری و دلیل استفاده از آن
به طوری که در تعریف جامعه آماری و تعیین کفایت حجم نمونه عنوان شد، در این تحقیق به جهت مطالعه کلیت نظام اقتصادی ایران به عنوان یک پدیده کلان و در نتیجه تعریف جامعه آماری به عنوان مقاطع زمانی سالانه در بازه زمانی دوازده ساله منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ از یک طرف و به جهت استفاده از روش استنتاج توصیفی تحلیل روند از طرف دیگر، از نمونه گیری تصادفی استفاده نشده است. بنابراین به جهت استفاده از “روش سرشماری” در مطالعه جامعه آماری بهره گرفته شده و همه مقاطع زمانی ماهان و در مورد برخی از متغیرها سالانه در بازه زمانی مورد بررسی، به صورت کامل مورد مطالعه واقع شده اند.
۳-۶- روش های گردآوری داده ها و کاربرد آن
در این تحقیق به منظور گردآوری داده های عملکردی یا مرتبط با ادبیات تحقیق، بسته به مورد از روش های ذیل بهره گرفته شده است:
۱) روش مطالعه کتابخانه ای :
از این روش برای تبیین مبانی نظری تحقیق و گردآوری پیشینه تحقیق استفاده شده است. در این راستا کتابها ، پایان نامه ها ، و مقاله های فارسی و انگلیسی مورد بررسی و استفاده قرار گرفته است .
۲) روش مطالعه اسناد و مدارک :
به منظور دست یابی به داده های مورد نیاز برای پردازش فرضیه های تحقیق ، از روش مطالعه اسناد و مدارک با توجه به اطلاعات ارائه شده شرکت ها استفاده شده است . در این راستا ، گزارش های ادواری سازمان بورس اوراق بهادار تهران، گزارش های اواری وزارت اقتصاد و بانک مرکزی جمهوری اسلامی مورد استفاده قرار گرفته است .
۳) کاوش اینترنتی:
رای تبیین بخشی از مبانی نظری تحقیق و گردآوری پیشینه تحقیق و در واقع تکمیل ادبیات تحقیق در ارتباط با سنجش و اندازه گیری متغیرها و روابط بین آن ها و پیشینه موجود در ارتباط با آن ها در کنار روش مطالعه کتابخانه ای مورد استفاده قرار گرفته است. بر همین اساس نشریات و کتب الکترونیکی، پرتال های سازمان بورس اوراق بهادار تهران، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی و دیگر پایگاه های مرتبط اینترنتی مورد مطالعه قرار گرفته اند.
۳-۷ ابزار گردآوری داده ها و کاربرد آن:
در این تحقیق جهت گردآوری داده های مربوط به تبیین ادبیات تحقیق و اجرای تحقیق در قلمرو مکانی تحقیق، بسته به مورد از ابزار زیر استفاده شده است:
الف) فیش :
برای ثبت و ضبط مطالب به دست آمده در بررسی اسناد و مدارک در مطالعات کتابخانه ای که اعتبار و پایایی خود را در سطح بالایی حفظ می کند ، استفاده شده است.
ب) جدول:
جهت تلخیص داده ها با استفاده از اطلاعات عملکردی مربوط به متغیرهای کلان اقتصادی مشتمل بر نرخ بهره، نرخ تورم، رشد اقتصادی، تولید ناخالص داخلی، رشد اقتصادی، نرخ ارز و شاخص کل بورس و با توجه به گزارشات ادواری سازمان بورس اوراق بهادار تهران، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از جداول تلخیص داده ها استفاده شده است.
ج) چک لیست:
از این ابزار جهت مستند کردن و خلاصه سازی داده های به دست آمده به طریق کاوش اینترنتی استفاده شده است.
۳-۸- پایایی و اعتبار ابزار تحقیق:
پایایی به معنای تکرار پذیری نتایج و اعتبار یا دقت به معنای این است که آیا آن چه را که می خواسته ایم به درستی اندازه گرفته ایم یاخیر. در راستای افزایش پایایی و اعتبار داده های گردآوری شده بسته به مورد از روش های ذیل استفاده شده است:
الف ) پایایی ابزار تحقیق:
پایایی یعنی تکرار پذیری نتایج اندازه گیری . یعنی اگر اندازه گیری تکرار شود همان نتایج قبلی بدست آید . به طور کلی اگر مبدا زمانی یک متغیر، تغییر کند و میانگین و واریانس و کواریانس آن تغییری نکند، در آن صورت متغیر پایاست و در غیر این صورت متغیر، ناپایا خواهد بود. در پژوهش حاضر در مورد پایایی داده های گردآوری شده مربوط به متغیرهای کلان اقتصادی مشتمل بر نرخ بهره، نرخ تورم، رشد اقتصادی، تولید ناخالص داخلی، رشد اقتصادی، نرخ ارز و شاخص کل بورس از” اسناد ممیزی شده” سازمان بورس اوراق بهادار، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران استفاده گردید.
ب ) اعتبار ابزار تحقیق:
برای تعیین اعتبار محتوایی ، در تحقیقات پس رویدادی از منابع یا مدارک ممیزی شده و نیز استفاده از منابع موازی که همدیگر را تائید کنند استفاده شده است ، که این کار دقت و اعتبار را بالا می برد. در پژوهش حاضر در مورد پایایی داده های گردآوری شده مربوط به متغیرهای کلان اقتصادی مشتمل بر نرخ بهره، نرخ تورم، رشد اقتصادی، تولید ناخالص داخلی، رشد اقتصادی، نرخ ارز و شاخص کل بورس از “اسناد ممیزی شده” سازمان بورس اوراق بهادار، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و “انطباق مدارک موازی” استفاده گردیده است.
روش ها و ابزار تجزیه و تحلیل دادهها
در این تحقیق جهت تجزیه و تحلیل داده های مورد مطالعه، به ترتیب از ابزار و روش های زیر استفاده شده است:
یک) روش های آماری:
این روش‌ها جهت پردازش داده‌های‌تاریخی‌اولیه، یا نتایج به دست آمده در تحلیل، به کارگرفته‌شده و عبارت‌اند از:
۱) روش های‌توصیفی: که در توصیف‌داده‌ها یا نتایج‌مورد استفاده قرارگرفته خواهد شد و مشتمل بر نمودارهای پراکندگی، جداول توزیع فراوانی و محاسبه شاخص های‌آماری اساسی شامل: میانگین، انحراف‌معیار[۶۵]، ضرایب چولگی و کشیدگی استاندارد، کوچک و بزرگ‌ترین مقدار می‌باشند.
۲) روش های تحلیل پیش فرض ها : از آنجا که به تبعیت از تحقیقات مشابه و مرتبط در این تحقیق از روش تحلیل روند در مورد ارزیابی اثر بخشی معافیت های اعطایی مالیاتی و سرمایه گذاری خارجی انجام شده و گردش گران جذب شده متناظر با آن، از روش توصیفی تحلیل روند بهره گرفته شده و مبتنی بر روش سرشماری در گردآوری داده ها و روش استنتاج توصیفی از آزمون فرض استفاده نشده، پیش فرضی چون نرمال بودن توزیع متغیرها یا نظایر آن به انجام نرسیده است.
۳) روش های تعیین ارتباط بین متغیر ها:
جهت تحلیل متغیرهای مورد مطالعه و تعیین ارتباط بین آن ها از تحلیل روند و تحلیل همبستگی به شرح زیر استفاده شده است:
روش تحلیل روند: دراین روش ، در ابتدا، آمار مفقوده سال های فاقد داده به روش تفاضلها و نسبتها تخمین زده شدند که نام و درصد بازسازی ماههای فاقد آمار دربازه زمانی که دارای نقص آمار بودند در جد اول دسته بندی می شوند . شرایط سهام به روش دومارتن گسترش یافته(خلیلی ، ۱۳۷۶) طبقه بندی گردید.
رگرسیون: جهت تعیین شیب کلی تغییرات در تحلیل روند متغیرهای کلان اقتصادی مشتمل بر نرخ بهره، نرخ تورم، رشد اقتصادی، تولید ناخالص داخلی، رشد اقتصادی، نرخ ارز و شاخص کل بورس از رگرسیون خطی ساده استفاده شده است. در این تحلیل متغیر وابسته در هر تحلیل روند هریک از متغیرهای کلان اقتصادی و متغیر مستقل مقطع زمانی ماهان یا سالانه است و ضریب متغیر مستقل در برآورد رگرسیونی نشان داده است که به ازای هر سال، متغیر مورد مطالعه چند واحد افزایش یا کاهش یافته و بر مبنای علامت آن نزولی یا صعودی بودن شیب تغییرات متغیر تعیین شده است.
تحلیل همبستگیسپس برای مقایسه روند متغیرها و تعیین ارتباط بین سری های زمانی متغیرهای کلان مورد مطالعه و مقایسه روند تغییرات از دو روش غیرپارامتری، من -کندال و ضریب اسپیرمن و روش پارامتری تحلیل ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است.
روش های تحلیل همبستگی به طور گسترده ای در تحلیل روند سری های بکار گرفته می‌شود و یکی از روش های مهم برای آزمون روند سری های زمانی محسوب می‌شود(لیتتین مایر ووایلز،۱۹۹۴) از نقاط قوت این روش می توان به مناسب بودن کاربرد آن برای سری های زمانی که از توزیع آماری خاصی پیروی نمی کنند اشاره نمود. اثر پذیری ناچیز این روش از مقادیر حدی که در برخی از سری های زمانی مشاهده می گردند نیز از دیگر مزایای این روش است. آماره ی این آزمون به شرح زیر است:
( ۱)
که در آن Sمربوط به علامتهای تفاوت مقادیر با یکدیگر (رابطه ۲) و Var(s) پراش s (رابطه ی ۳) است .
 
 

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.