تدریس چگونه فعالیتی است؟

تدریس چگونه فعالیتی است؟

اعتقاد برخی از محققان و صاحب‌نظران حوزه تدریس آن است که فعالیت تدریس دارای قواعد و قوانینی است که نحوه عمل و مراحل آن را نشان می‌دهند و چنین قواعد و قوانینی را می‌توان از طریق پژوهش‌های علمی مشخص کرد. (روزنشاین و استیونس[1]  1986، 377). چنین دیدگاهی را مطرح کرده‌اند و بر این باورند که معلمان باید تدریس خود را بر پایه‌هایی که پژوهش‌های علمی حوزه تدریس فراهم کرده‌اند، بنا کنند. آنان بیان کرده‌اند که رفتارها با کنش‌های بنیادین تدریس موضوعات ساخت دار عبارت از «مرور روزانه، عرضه درس، تمرین هدایت‌شده، بازخورد و اصلاح، تمرین مستقل و مرورهای هفتگی» هستند و معتقدند که «همه معلمان از برخی از این رفتارها در بعضی مواقع بهره می‌گیرند، اما مؤثرترین معلمان تقریباً در همه اوقات، از اغلب آن‌ها استفاده می‌کنند». به اعتقاد عده‌ای دیگر از صاحب‌نظران حوزه تدریس آن است که فعالیت تدریس «توسط ارزش‌های تربیتی، نیازهای شخصی و مجموعه‌ای از عقاید یا تعمیم‌هایی که معلمین آن‌ها را صحیح تلقی می‌کنند، هدایت می‌شود» و بر این اساس نیازمند شهود، خلاقیت، فی‌البداهگی و آشکارسازی مکنونات است (آیزنر الیوت[2]  1979، 176-175).

برخی بر این باورند که تدریس یک علم است. این عده بر جوانب علمی تدریس تأکیددارند و توجه آنان معطوف به شیوه‌هایی است که ارتباط بین معلم و دانش‌آموز را نظام‌مند کند. آن‌ها بر این عقیده‌اند که از طریق انتخاب دقیق مواد آموزشی، می‌توان بین دانش آموزان، معلم و مواد آموزشی را تنظیم کرد. به اعتقاد آنان زمینه‌های بهره‌گیری از فناوری تدریس به‌خوبی شناخته‌شده و ضرورت آن احساس می‌شود (رضوی  1386، 28-27). اسکینر[3](1973) یکی از بزرگ‌ترین حامیان فناوری تدریس است. وی معتقد است که معلمان را می‌توان به‌گونه‌ای آموزش داد که فناوری را به‌درستی در موقعیت تدریس مورداستفاده قرار دهند. از دیدگاه وی فناوری تدریس عبارت است از« فرایندهای یافتن و آرایش دادن به شرایط یادگیری، با استفاده از علوم فیزیکی و وسایل الکترونیکی و مکانیکی تا این‌که این شرایط به کار آیی و اثربخشی بیشتری در تدریس بینجامد» (به نقل از یونگ[4]  1973، 29). هیأت فناوری تدریس در وزارت آموزش‌وپرورش آمریکا، فناوری تدریس را به دو صورت توصیف کرده است (ذوفن  1383، 28).

الف رسانه‌هایی که درنتیجه‌ی انقلاب ارتباطی به وجود آمده‌اند و می‌توان برای رسیدن به اهداف آموزشی در کنار معلم، کتاب درسی و تخته آن‌ها را به کاربرد.

ب روشی نظام‌مند برای طراحی، عرضه و ارزش‌یابی کلیه مراحل تدریس با توجه با اهداف مشخص و براساس نتایج تحقیق درباره‌ی یادگیری و ارتباطات انسانی و نیز به‌کارگیری منابع انسانی و غیرانسانی برای تدریس مؤثرتر.

 

[1] – Rosenshine, B. and R Stevens

[2] – Eisner, Eliot

[3] -Skinner

[4]– Young