تجزیه واریانس

……………………………………………………………………………………………………………………………۴۲

فهرست مطالب

عنوان صفحه

۳-۳-۲- دما …………………………………………………………………………………………………………………………………۴۲
۳-۳-۳- تهویه ………………………………………………………………………………………………………………………………۴۳
۳-۳-۴- رطوبت ……………………………………………………………………………………………………………………………۴۳
۳-۳-۵- آبخوری و دانخوری‌ها ……………………………………………………………………………………………………….۴۳
۳-۳-۶- برنامه واکسیناسیون …………………………………………………………………………………………………………….۴۴
۳-۴- تیمارهای آزمایشی و بالانس جیره‌ها ………………………………………………………………………………………..۴۵
۳-۴-۱- جیره‌های آزمایشی …………………………………………………………………………………………………………….۴۵
۳-۴-۲- تیمارها و تکرارهای آزمایشی ………………………………………………………………………………………………۴۷
۳-۵- صفات مورد بررسی ……………………………………………………………………………………………………………….۴۸
۳-۵-۱- اندازه‌گیری خوراک مصرفی ……………………………………………………………………………………………….۴۸
۳-۵-۱-۱- محاسبه خوراک مصرفی دوره‌ای هر واحد آزمایشی …………………………………………………………….۴۸
۳-۵-۱-۲- محاسبه میانگین خوراک مصرفی روزانه هر جوجه ………………………………………………………………۴۸
۳-۵-۱-۳- محاسبه میانگین خوراک مصرفی دوره‌ای هر جوجه ……………………………………………………………۴۸
۳-۵-۲- اندازه‌گیری میانگین وزن بدن ………………………………………………………………………………………………۴۹
-۵-۲-۱- محاسبه میانگین افزایش وزن روزانه جوجه‌ها ………………………………………………………………………..۴۹
۳-۵-۳- اندازه‌گیری ضریب تبدیل غذایی ………………………………………………………………………………………….۴۹
۳-۶-کشتار و خونگیری ………………………………………………………………………………………………………………….۵۰
۳-۶-۱- پارامترهای اندازه‌گیری شده بعد از کشتار ………………………………………………………………………………۵۰
۳-۶-۱-۱- وزن اندام‌های گوارشی …………………………………………………………………………………………………..۵۰
۳-۶-۲- پارامترهای خونی………………………………………………………………………………………………………………۵۱
۳-۶-۲-۱- روش اندازه‌گیری کلسترول سرم ………………………………………………………………………………………۵۲
۳-۶-۲-۲- اندازه‌گیری مقدار تری‌گلیسرید سرم …………………………………………………………………………………۵۳
۳-۶-۲-۳- اندازه‌گیری مقدار لیپو پروتئین با دانسیته بالا ( HDL)و پائین LDL)) سرم………………………………..۵۳
۳-۶-۲-۴- اندازه‌گیری کل پروتئین سرم …………………………………………………………………………………………. ۵۴
۳-۶-۲-۵- اندازه گیری مقدار گلوکز سرم ………………………………………………………………………………………..۵۵
۳-۷- طرح آماری و تجزیه واریانس داده‌ها ………………………………………………………………………………………..۵۵
فصل چهارم (نتایج و بحث) ……………………………………………………………………………………………………….۵۷
۴-۱- اثر تیمارهای آزمایشی بر پارامترهای عملکردی …………………………………………………………………………..۵۸
فهرست مطالب
عنوان صفحه

۴-۱-۱- خوراک مصرفی (جوجه / گرم خوراک مصرفی) …………………………………………………………………..۵۸
۴-۱-۲- میانگین افزایش وزن (جوجه/گرم) ……………………………………………………………………………………….۶۱
۴-۱-۳- ضریب تبدیل خوراک مصرفی(گرم/گرم) ……….. …………………………………………………………………..۶۴
۴-۲- اثر جیره های آزمایشی بر تلفات و مرگ و میر ……………………………………………………………………………۶۷
۴-۳- تاثیرتیمارهای مختلف آزمایشی بر فراسنجه های بیوشیمیایی خون …………………………………………………..۶۷
۴-۳-۱- غلظت گلوکز سرم ……………………………………………………………………………………………………………۶۸
۴-۳-۲- غلظت پروتئین کل سرم خون ……………………………………………………………………………………………..۶۸
۴-۳-۳- غلظت تری‌گلیسرید سرم خون ……………………………………………………………………………………………..۶۹
۴-۳-۴- غلظت کلسترول ………………………………………………………………………………………………………………..۷۰
۴-۳-۵- غلظت لیپوپروتئین‌های با دانسیته بالا (HDL) سرم خون …………………………………………………………….۷۲
۴-۳-۶- غلظت لیپوپروتئینهای با دانسیته پایین (LDL) سرم خون ………………………………………………………….۷۳
۴-۴- تأثیر تیمارهای آزمایشی بر تعداد سلول‌های خونی ……………………………………………………………………….۷۷
۴-۴-۱- تأثیر تیمارهای آزمایشی بر تعداد گلبول‌های سفید خون (WBC) ……………………………………………….77
۴-۴-۲- تاثیر تیمارهای آزمایشی بر گلبول‌های قرمزخون (RBC)، هموگلوبین و هماتوکریت …………………….۷۸
۴-۴-۳- شمارش تفریقی گلبول‌های سفید سرم جوجه‌ها در ۲۱ و ۴۲ روزگی ……………………………………………۷۸
۴- ۴- ۴- نسبت هتروفیل به لنفوسیت ( H/L ) در سرم جوجه‌ها ……………………………………………………………..۷۹

۴-۴-تاثیر تیمارهای آزمایشی بر وزن نسبی اندامهای داخلی …………………………………………………………………..۸۳
۴-۴-۱-تاثیر تیمارهای آزمایشی بر وزن نسبی اندامهای داخلی در ۴۲ روزگی …………………………………………..۸۳
نتیجه‌گیری ……………………………………………………………………………………………………………………………………۸۵
نتیجه‌گیری کلی …………………………………………………………………………………………………………………………….۸۶
پیشنهادات …………………………………………………………………………………………………………………………………….۸۶
منابع …………………………………………………………………………………………………………………………………………….۸۷

فهرست جداول

عنوان صفحه

جدول ۲ -۱- مقایسه ترکیب شیمیایی صد گرم گوشت های مختلف …………………………………………………………۶
جدول ۲-۲- نوع و میزان ترکیبات شیمیایی آویشن ………………………………………………………………………………۳۲
جدول ۲-۳- ترکیبات شیمیایی و موثره گل‌گاو زبان …………………………………………………………………………….۳۸
جدول ۳-۱- برنامه دمای سالن (درجه سانتیگراد) …………………………………………………………………………………۴۲
جدول ۳-۲- برنامه واکسیناسیون ………………………………………………………………………………………………………۴۴
جدول ۳-۳- مواد خوراکی و ترکیب شیمیایی جیره‌های آزمایشی (درصد) ………………………………………………۴۶
جدول ۳-۴- ترکیبات شیمیایی آویشن ………………………………………………………………………………………………۴۷
جدول ۴-۱ مقایسه گروهی تیمارهای آزمایشی مربوط به خوراک مصرفی ……………………………………………….۶۰
جدول ۴-۲-تاثیر جیره‌های آزمایشی بر خوراک مصرفی (جوجه/گرم) در دوره های مختلف پرورش ………….۶۰
جدول ۴-۳- مقایسه گروهی تیمارهای آزمایشی مربوط به افزایش وزن ……………………………………………………۶۳
جدول۴-۴- تأثیر جیره های آزمایشی بر میانگین افزایش وزن(جوجه/گرم)در دوره های مختلف پرورش ………۶۴
جدول ۴-۵- مقایسه گروهی تیمارهای آزمایشی مر بوط به ضر یب تبدیل ………………………………………………..۶۶
جدول۴-۶- تأثیر تیمارهای آزمایشی بر ضریب تبدیل خوراک در دورههای مختلف پرورش ………………………۶۷
جدول ۴-۷ مقایسه گروهی تیمارهای آزمایشی از لحاظ گلوکز،پرو تئین کل ولیپید های سرم جوجه گوشتی…۷۴
جدول۴- ۸ – اثر تیمارهای آزمایشی بر غلظت گلوکز، پروتئین کل و لیپیدهای سرم جوجه های گوشتی در ۲۱ و ۴۲ روزگی(گرم در دسی لیتر) ………………………………………………………………………………………………………….۷۴

فهرست جداول

عنوان صفحه

جدول ۴-۹- اثر تیمارهای آزمایشی بر گلوکز و پروتئین کل و لیپیدهای سرم جوجه های گوشتی در ۲۱ و ۴۲ روزگی…………………………………………………………………………………………………………………………………………۷۵
جدول ۴-۱۰- جدول تجزیه واریانس صفات ارزیابی شده بیوشیمی خون در ۲۱ و ۴۲ روزگی ……………………..۷۶
جدول ۴-۱۱- میانگین بیوشیمی خون در ۲۱ و ۴۲ روزگی به همراه خطای استاندارد (SE) …………………………76
جدول ۴-۱۲- مقایسه گروهی تیمارهای آزمایشی در ۲۱ و ۴۲ روزگی ………………………………………………….. ۸۰
جدول۴-۱۳- میانگین گلبول‌های سفید، گلبول‌های قرمز ، هموگلوبین و هماتوکریت سرم خون در ۴۲ روزگی…………………………………………………………………………………………………………………………………………۸۰
جدول ۴-۱۴- میانگین شمارش تفریقی انواع گلبولهای سفید جوجه ها در ۲۱ و ۴۲ روزگی …………………………۸۱
جد ول ۴-۱۵- اثر تیمارهای آزمایشی بر تعداد گلبولهای سفید (در میکرولیتر) در ۲۱ و ۴۲ روزگی ………………۸۲
جدول ۴-۱۶- تاثیر تیمارهای مختلف آزمایشی بر وزن نسبی اندام های داخلی (درصد از وزن لاشه) …………….۸۴

فصل اول

۱-۱- مقدمه

در سالهای اخیر با رشد روز افزون جمعیت نیاز به مواد غذایی در جوامع مختلف انسانی نیز افزایش یافته است. بخشی از این مواد غذایی مانند گوشت، شیر و لبنیات توسط حیوان تاًمین می‌شود. تأمین پروتئین حیوانی مورد نیاز جامعه به سبب نقشی که در رشد و سلامت فکری و جسمی جامعه دارد از شاخص‌های بارز

Author:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *