تاثیر ورزش فوتبال بر دولت ها

ابعاد اقتصادی صنعت فوتبال تنها به حضور فوتبال در بورس و یا در بورس بودن فوتبال نیست، بلکه دولت ها نیز از مزایای آن بهره مند می شوند. وزیر ورزش ترکیه درباره نقش فوتبال در اقتصاد امروز می گوید:

دولت ما برای شناسایی خود در جهان باید میلیون دلار خرج می کرد،اما تیم فوتبال ما بدون صرف هزینه ی نه چندان زیاد از پس این کاربرآمد. (استوراد[1]، 2007: 41)

[1] Steward