ژانویه 26, 2021

بررسی نگرش، نیت و رفتار خیارکاران استان لرستان نسبت به مدیریت تلفیقی آفات- قسمت ۹۶

علی میزایی، ع، موحد محمدی، ح، طهماسبی، م. ۱۳۸۹٫ بررسی تأثیر طرح مدرسه در مزرعه کشاورز بر افزایش سطح اطلاع نخلداران از مباحث مدیریت تلفیقی آفات. مجله تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران، دوره ۲-۴۱، شماره ۴،( ۴۹۹-۴۹۱).
عنایتی راد، م، آجیلی، ع، رضایی مقدم، ک، بیژنی، م. ۱۳۸۸٫ عوامل موثر بر دانش کشاورزان ذرت کاردر زمینه کشاورزی پایدار در منطقه شمال غرب خوزستان. علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران.جلد۵، (۵۹-۶۸).
کوچکی، ع، حسینی، م. و خزاعی، ح. ۱۳۷۶٫ نظامهای کشاورزی پایدار. انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد.
گل زردی، ف، سرورامینی، ش، ورزان، س. و سرورامینی، م. ۱۳۹۰٫ بررسی نگرش و رفتار کشاورزان بخش مرکزی کرج نسبت به کاربرد علف کشهای شیمیایی. فصلنامه بوم شناختی علف های هرز، جلد۲، شماره۱، (۸۳-۷۱)
لشگرآرا، ف، حسینی، م. ۱۳۸۴٫ نقش رهیافت های تلفیقی«مدارس مزرعه کشاورز» و «ترویج نوآوری های کشاورز» (FFS-PFI) در اشاعه نوآوری ها در بستر توسعه پایدار کشاورزی. فصلنامه روستا و توسعه. شماره۳۱، ص ۱۰۵٫
موسوی، ط، آجیلی، ع. ۱۳۸۸٫ عوامل موثر بر رفتارهای زیست محیطی کشاورزان در رابطه با مدیریت منابع آب در استان خوزستان. پایان نامه کارشناسی ارشد، گروه ترویج و آموزش دانشگاه کشاورزی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین.
ملک سعیدی، ح، رضایی مقدم، ک. و آجیلی، ع. ۱۳۸۹٫ مطالعه دانش کارشناسان کارکنان جهاد کشاورزی استان فارس در زمینه کشاورزی ارگانیک. علوم ترویج و آموزش کشاورزی، جلد ۶، شماره ۲، (۶۱-۴۹).
مقصودی، ط، ایروانی، ه، موحدمحمدی، ح. و اسدی، ع. ۱۳۸۵٫ تحلیل رگرسیونی عوامل موثر بر پایداری کشت سیب زمینی در شهرستان فریدون شهر. فصلنامه روستا و توسعه.
میرکمالی، م. ۱۳۸۲٫ اخلاق و مسئولیت اجتماعی در مدیریت آموزشی. مجله روان شناسی و علوم تربیتی، سال سی و سوم، شماره ۱، (۲۲۱-۲۰۱).
مرکز آمار ایران. ۱۳۹۳٫ سرشماری نفوس و مسکن ۱۳۹۰، قابل دسترسی در: ww.amar.org.ir/default.aspx
ناظمالسادات، م، کامگارحقیقی، ع، شریف زاده، م. و احمدوند، م. ۱۳۸۵٫ پذیرش پیش بینیهای بلند مدت بارش: مورد مطالعه گندمکاران استان فارس. علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران، جلد ۲، شماره ۲، (۱۵-۱).
نوری، س، لشگرآرا، ف. و شجاعی، م. ۱۳۹۰٫ عوامل موثر بر مدیریت تلفیقی سن گندم با تاکید بر رهیافت مشارکتی مدرسه در مزرعه کشاورز توسط گندم کاران استان کرمانشاه. پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی، سال چهارم، شماره۳، (۲۹-۱۵).
نظریان، م. آجیلی، ع. ۱۳۸۸٫ بررسی اثربخشی رهیافت مدرسه در مزرعه بر مدیریت زیست محیطی کشت بوم های گندم استان خوزستان. پایان نامه کارشناسی ارشد، گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین.
ویسی، ه، محمودی،ح و شریفی مقدم، م. ۱۳۸۹٫ تبیین رفتارکشاورزان در پذیرش فناوریهای مدیریت تلفیقی آفات. مجله تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران.دوره ۲-۴۱،شماره۴، (۴۹۰-۴۸۱).
ون امدن، هلموت ف، پیکال، دیوید ب. ۱۹۹۷٫ آن سوی بهار خاموش، مدیریت تلفیقی آفات و ایمنی مواد شیمیایی. ترجمه: حسین رادنیا. کرج: نشر آموزش کشاورزی، چاپ اول.
وطن خواه، ن، آجیلی، ع. ۱۳۹۲٫ بررسی نگرش و رفتار زیست محیطی کشاورزان در رابطه با بکارگیری کمپوست غنی محلی در استان فارس. پایان نامه کارشناسی ارشد ترویج و آموزش کشاورزی.
یعقوبی، ن. و شاکری، ر. ۱۳۸۷٫ مقایسه تحلیلی مدلهای پذیرش فناوری با تأکید بر پذیرش بانکداری اینترنتی. فصلنامه علوم مدیریت ایران، سال سوم، شماره۱۱، ۴۴-۲۱.
یعقوبی، ن. و شاکری، ر. ۱۳۸۸٫ ارزیابی پذیرش بانکداری اینترنتی بر اساس مدل توسعه یافته DTPB. پژوهشنامه ی مدیریت اجرایی علمی – پژوهشی، سال نهم، شماره ی ۲، پیاپی (۳۶)، (۱۵۴-۱۳۱).
Ayenor, G.K., Roling , N.G., Padi, B. , Van Huis, A. , Obeng-Ofori, D. and Atengdem, P.B. 2004 . Converging farmers’ and scientists’ perspectives on researchable constraints on organic cocoa production in Ghana: results of a diagnostic study. Njas. 52-3/4, (261-284)
Ajzien,L.2006. TPB Diagram. At available in : www. http://people.umass.edu
Abhilash, P.C. & Singh. N. 2009. Pesticide use and application: An Indian scenario. Journal of Hazardous Materials 165 (2009) 1–۱۲
Adebayo S.A and Oladele O.I. 2012 . A review of selected theories and their applications to information seeking behavior and adoption of organic agricultural practices by farmers .Life Science Journal 2012;9(3)
Bond, JL , Kriesemer, SK, Emborg & Chadha , ML. 2009 . Understanding farmers’ pesticide use in Jharkhand India. Extension Farming Systems Journal volume 5 number 1,pp 53-61.
Birthal, P. S., Sharma, O. P. 2004 .Integrated Pest Management in Indian Agriculture. Delhi: Printed at Chandu Press, D-97, Shakarpur.
CHEN, C ., HUANG, J. QIAO,F. 2007. Farmers’ knowledge on pest management and pesticide use in Bt cotton production in china. China Economic Review 27 (2013) 15–۲۴٫
Dufour, R. 2001. Integrated Pest Management(IPM). Neat Agriculture Specialist.www.attra.ncat.org.
Davis,K , Nkonya, E. & Kato, E. Mekonnen, D.A. Odendo, M. Miiro, R. & Nkuba, J. 012 . Impact of Farmer Field Schools on Agricultural Productivity and Poverty in East Africa. World Development Vol. 40, No. 2, pp. 402–۴۱۳٫
Erbaugh , J.M. and Donnermeyer, J. 2005. Assessing the ipmpact of farmer fild school participation on IPM adoption in Uganda. The Ohio State University. Retrieved from htto:// www. Aace. Vt. Edu/ipmcrspea/…/Erbagh FFS. +
Fernandes, Virginia C., Domingues, Valentina F., Freitas, Victor de, Delerue-Matos, Cristina. 2012 .Strawberries from integrated pest management and organic farming: Phenolic composition and antioxidant properties. Food Chemistry 134 , 1926–۱۹۳۱٫
Feder, G. savastano, S. 2006 .The Role of Opinion Leaders in the Diffusion of New Knowledge: The Case of Integrated Pest Management. World Development Vol. 34, No. 7, pp. 1287–۱۳۰۰٫
Fish, A. 2004 . Sustainable Agriculture and Integrated Pest Management (IPM) Resource & Information Directory . Minnesota Department of Agriculture.
Guez, G. and Allen, J. 2000. Behaviour Modification. Regional Training Seminar on Guidance and Counselling. Module 4. Behaviour Modification UNESCO February 2000.
Hines, Rebecca L. 2001 . Field Crop Pest Management. Michigan State University.
Hashemi, M., Mokhtarnia, M., Erbaugh, J. Mark & Asadi, A. 2008 .Potential of extension workshops to change farmers’knowledge and awareness of IPM. Sciene of the total environment 407,pp 84-88
Laloë , F. Lauckner B. , Piron ,M, Rahim, K. 2001 . Surveys and decisions in the context of multidisciplinary programmes: estimators and indicators. Agriculture, Ecosystems and Environment 87 ,129–۱۴۰
Liang, J., Tang, S. & Cheke, R. A. 2012 . An integrated pest management model with delayed responses to pesticide applications and its threshold dynamics. Nonlinear Analysis: Real World Applications 13 (2012) (2352–۲۳۷۴).