ژانویه 26, 2021

مقاله دانشگاهی – بررسی نگرش، نیت و رفتار خیارکاران استان لرستان نسبت به مدیریت تلفیقی آفات- …

جمشیدی، ع، تیموری، م، جمشیدی، م، سرابی، س. ۱۳۸۹٫ بررسی عوامل موثر بر نگرش کشاورزان نسبت به کاشت برنج مطالعه موردی: شهرستان شیروان و چرداول در استان ایلام. مجله تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران، دوره ۴۱-۲، شماره ۳، (۲۸۷-۲۹۷).
جعفری، ا، محلوجی، م، صلحی، م، دوازده امامی، س. ۱۳۸۶٫ اصول و مبانی تولید محصولات کشاورزی ارگانیک. اصفهان: سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان.
حاجی حسنی، ا، خاقانی، ش، حاجی حسنی، م. ۱۳۸۷٫ راهکارهای مدیریت تلفیقی نماتدهای انگل گیاهی تحت شرایط اکولوژی کشاورزی. مجله گیاهپزشک و غذا، شماره۳، (۳۵-۲۴).
حسین زاد، ج، شرفاء، س، دشتی، ق. ۱۳۸۹٫ تحلیل اقتصادی منافع زیست محیطی برنامه های مدیریت تلفیقی آفات (مطالعه موردی مزارع استان خوزستان). مجله تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران، دوره۲-۴۱، شماره۳، ۲۷۴-۲۶۷٫
حسین زاده، م، قربانی، م. ۱۳۸۹٫ رفتار کشاورزان در استفاده از کودهای حیوانی در سطح مزرعه: الگویی برای کشاورزی پایدار. اولین کنگره چالشهای کود در ایران : نیم قرن مصرف کود، ۱۲-۱۰ اسفند، تهران.
حجازی، ی، شریفی، م. ۱۳۹۰٫ تأثیر منابع اطلاعاتی و کانال های ارتباطی درپذیرش مدیریت تلفیقی آفات برنج مطالعه موردی بخش درودزن شهرستان مرودشت، استان فارس. نشریه زراعت، شماره ۹۳ ، زمستان ۱۳۹۰٫
حسین زاده، م، قربانی، م. ۱۳۹۰٫ بررسی اقتصادی رفتار کشاورزان در استفاده از کودهای حیوانی در سطح مزرعه در شهرستان اسفراین. نشریه اقتصاد و توسعه کشاورزی )علوم و صنایع کشاورزی)، جلد ۲۵، شماره ۳، (۳۱۲-۳۰۵).
حیدری و افسری کهنه شهر. ۱۳۸۹٫ بررسی دانش گلخانه داران نسبت به مدیریت تلفیقی. مجله تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران، دوره۲-۴۱، شماره۱،صص۵۷-۵۱٫
حیدری ساربان، و. ۱۳۹۱٫ عوامل موثر در میزان نگرش گندمکاران استان اردبیل به مدیریت خاک زراعى. مجله پژوهش هاى ترویج و آموزش کشاورزى، سال پنجم، شماره ۳، (۹۰-۸۱).
دین پناه غ.، زمانی ن. ۱۳۸۲٫ مدیریت تلفیقی مزرعه رهیافتی برای کشاورزی پایدار. ماهنامه علمی،اجتماعی، اقتصادی جهاد شماره ۲۵۶ ،(۲۳). ۷۴-۶۸
رحمانی ح. ۱۳۸۹٫ کشاورزی پایدار و چالش های تولید محصول سالم. ناشر: نصوح.
رفیعی، ص، فخارزاده، ا. ۱۳۸۸٫ مدیریت بیولوژیکى آفات و بیماریهای گیاهی. فصلنامه نظام مهندسى کشاورزى و منابع طبیعى سال هفتم، شماره بیست و ششم، (۵۵-۵۰).
سرمد، ز، بازرگان، ع، حجازی، ا. ۱۳۹۰٫ روش های تحقیق در علوم رفتاری. تهران: آگاه، چاپ بیست و دوم.
سلیمانی، ع، زرافشانی، ک. ۱۳۸۹٫ تبیین مدل رفتاری هنرآموزان هنرستان های کشاورزیاستان کردستان در تصمیم به استفاده از فناوری اطلاعات. فصلنامه علمی پژوهشی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، دوره ۲۷، شماره۲، ۳۴۳-۳۲۵٫
سیادت، ع، مرادی تلاوت، م. ۱۳۹۰٫ جنبه های کاربردی کشاورزی ارگانیک. تهران: انتشارات آموزش و ترویج کشاورزی، چاپ اول.
سمیع، م. ۱۳۸۳٫ مدیریت تلفیقی آفات. قم: انتشارات دارالطب، چاپ اول، جلد اول، پاییز ۱۳۸۳٫
سراج، ع. ۱۳۸۷٫ اصول کنترل آفات گیاهی. اهواز: انتشارات دانشگاه شهید چمران، چاپ اول.
شاهرودی، ع.ا.، چیذری، م. پزشکی راد، غ.ر. ۱۳۸۸٫ عوامل تاثیرگذار بر رفتار کشاورزان چغندرکار در زمینه شیوه های مدیریت پایدار خاک زراعی. مجله تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران، تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران (علوم کشاورزی ایران)، ۴۰ (۳)، ۱۵۵-۱۰۱٫
شریفی، م، شریف زاده، ا، محبوبی، م. ۱۳۸۸٫ شناسایی و تحلیل فعالیت های کشاورزان در زمینه مدیریت تلفیقی آفات برنج در شهرستان مرودشت، استان فارس. مجله علوم کشاورزی و منابع طبیعی، جلد شانزدهم، شماره دوم.
شریفی راد، غ، فتحیان، ز، تیرانی، م، مهکی، ب. ۱۳۸۶٫ بررسی دیدگاه زنان باردار نسبت به زایمان طبیعی و سزارین بر اساس مدل قصد رفتاری. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی ایلام، دوره پانزدهم، شماره اول، (۲۳-۱۹).
شریف زاده، ا، شریفی، م، محمدزاده، س. ۱۳۸۷٫ بررسی عوامل موثر بر انجام مدیریت تلفیقی آفات از سوی گوجه کاران شهرستان دشتی در استان بوشهر. فنآوریهای نوین کشاورزی، ویژه علوم ترویج و آموزش کشاورزی، سال دوم، شماره دوم، (۳۱-۷).
شریفی مقدم، م. ۱۳۸۹٫ مدیریت مشارکتی سیستمی توسعه کشاورزی پایدار برای حفاظت و حمایت از تنوع زیستی زاگرس. اولین سمینار ملی بررسی تهدیدات و عوامل تخریب تنوع زیستی در منطقه زاگرس مرکزی، دانشگاه صنعتی اصفهان، ۲۷ و ۲۸ بهمن۱۳۸۹٫
شوشتری، م، عمانی، ا. ۱۳۹۱٫ عوامل مؤثر در پذیرش صیفی کاران شهرستان شوشتر در زمینه مدیریت تلفیقی آفات. پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی، سال پنجم، شماره ۲، (۵۵-۴۵).
نجف آبادی شنگلی، م. محمدزاده، س. ۱۳۹۲٫ عوامل موثر بر تمایل های شغلی دانشجویان: مورد مطالعه دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان. پایان نامه کارشناسی ارشد. بخش ترویج و آموزش دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین.
صالحی، س، رضایی مقدم، ک، آجیلی، ع. ۱۳۸۷٫ کاربرد تکنولوژی های نظارت عملکرد: الگویی برای کشاورزی پایدار. علوم ترویج و کشاورزی ایران، جلد۴، شماره ۱، (۳۲-۱۵).
صالح احمدی، ز. ۱۳۹۰٫ مدل های پذیرش فناوری و کاربرد آنها در انتقال فناوری. عصر فناوری اطلاعات، شماره ۶۶،( ۶۹-۶۳).
صبوری، م، عمانی، ا، نصرتی، ا، ثمری، د. ۱۳۸۷٫ تحلیل همبستگی و رگرسیونی ابعاد گرایش دانشجویان رشته کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار به کار در مناطق روستایی. پژوهش نامه علوم اجتماعی، سال دوم، شماره چهارم، ۱۵۵-۱۴۱٫
ظریفیان، ش، عزیزی، م. ۱۳۸۹٫ عوامل موثر بر نگرش مدیران واحدهای دامپروری محدوده شهری تبریز نسبت به طرح تجمیع دامدارها. مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار، جلد ۲، شماره ۴، (۱۰-۱).
فیض اربابی، س، میردامادی، م، امیدی نجف آبادی، م. ۱۳۹۱٫ بررسی عوامل ترویجی و آموزشی مؤثر در به کارگیری مدیریت تلفیقی محصول توسط کشاورزان شهر کرج. پژوهشهای ترویج و آموزش کشاورزی، سال پنجم، شماره۱، (۱۴-۱).
قانع، ف، نامدار، ر، چیذری، م. ۱۳۸۸٫ ارزیابی اثربخشی دوره های برگزار شده مدیریت تلفیقی آفات پنبه از د یدگاه کشاورزان شهرستان گرمسار. فصلنامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی، شماره ۸، (۶۷-۵۹).
قاسمی، ص، کرمی، ع. ۱۳۸۸٫ نگرش ها و رفتارهای گلخانه داران استان فارس نسبت به کاربرد سموم شیمیایی در گلخانه ها. مجله اقتصاد و توسعه کشاورزی (علوم و صنایع کشاورزی)، جلد ۲۳ ، شماره ۱، (۴۰-۲۸).
قربانی پیرعلیدهی، ف، زرافشانی، ک، جلیلیان، ف. ۱۳۹۰٫ بررسی اثربخشی رهیافت مدرسه در مزرعه در بین باغداران استان کرمانشاه بر مبنای مدل KASA. پژوهش های روستایی، سال دوم، شماره چهارم، (۲۰۷-۱۸۳).
قربانی، م، نعمتی، ا، قربانی، ر. ۱۳۹۰٫ بررسی تمایل به پرداخت کشاورزان گندم کار برای کنترل علف های هرز در مراحل مختلف رشد آن (مطالعه موردی خراسان رضوی). نشریه اقتصاد و توسعه کشاورزی (علوم و صنایع کشاورزی). جلد ۲۵ ، شماره۱، (۲۸-۲۰).
قربانی، م، نعمتی، ا، قربانی، ر، لیاقتی، ه. ۱۳۸۹٫ رفتار اقتصادی کشاورزان گندمکار استان خراسان رضوی برای کاهش آثار منفی علفکشها بر محیط زیست: کاربرد ارزشگذاری مشروط. مجله تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران، دوره ۴۱-۲، شماره ۳، (۲۶۶-۲۵۷).
قصری، ش. ۱۳۸۸٫ مدیریت تلفیقی آفات درختان سیب. ماهنامه دام و کشت و صنعت، شماره ۱۱۶، (۵۰).
عباسی، ع، اکبری، م. ۱۳۹۰٫ بررسی تمایل روحانیون برای مشارکت در برنامه های آموزشی و ترویجی کشاورزی و منابع طبیعی.مجله تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران، دوره ۲-۴۲، شماره۳،(۴۷۹-۴۶۷).

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  jemo.ir  مراجعه نمایید.