سایت مقالات فارسی – 
بررسی نگرش، نیت و رفتار خیارکاران استان لرستان نسبت به مدیریت تلفیقی آفات-  …

سایت مقالات فارسی – بررسی نگرش، نیت و رفتار خیارکاران استان لرستان نسبت به مدیریت تلفیقی آفات- …

همچنین بین هنجارهای ذهنی و نیت رابطه مثبت و معنی داری در سطح یک درصد وجود دارد. یعنی هر چه هنجارهای ذهنی قوی تر باشد نیت بکارگیری مدیریت تلفیقی آفات قوی تر می شود.
بین کنترل رفتاری درک شده و نیت رابطه مثبت و معنی داری در سطح یک درصد وجود دارد. یعنی هرکنترل رفتاری درک شده قوی تر باشد، نیت بکارگیری مدیریت تلفیقی آفات قوی تر است.
همچنین بین رفتار آینده و نیت رابطه مثبت و معنی داری در سطح یک درصد وجود دارد. یعنی هر چه نیت قوی تر باشد خیارکاران درصددند که مدیریت تلفیقی آفات را در آینده بکارگیرند.
بین هنجارهای اخلاقی و نیت رابطه مثبت و معنی داری در سطح یک درصد وجود دارد. یعنی هر چه هنجارهای اخلاقی قوی تر باشد نیت بکارگیری مدیریت تلفیقی آفات قوی تر است. به عبارتی هر چه افراد به اصول اخلاقی پایبندتر باشند نیت قوی تری برای بکارگیری مدیریت تلفیقی آفات دارند.
بین دانش و نیت رابطه مثبت و معنی داری در سطح یک درصد وجود دارد. یعنی هر چه سطح دانش بالاتر باشد نیت قوی تری برای بکارگیری مدییت تلفیقی آفات وجود دارد.
از بین متغیرهای تئوری توسعه یافته رفتار برنامه ریزی شده در خصوص نیت بکارگیری مدیریت تلفیقی آفات نگرش، هنجارهای ذهنی، هنجارهای اخلاقی ۸/۴۶ درصد از تغییرات متغیر نیت بکارگیری مدیریت تلفیقی آفات را پیش بینی کنند.
از بین متغیرهای تئوری توسعه یافته رفتار برنامه ریزی شده در خصوص رفتار آینده بکارگیری مدیریت تلفیقی آفات، نیت و هنجارهای اخلاقی ۴/۴۵ درصد از تغییرات متغیر رفتار آینده بکارگیری مدیریت تلفیقی آفات را پیش بینی کنند.
۳-۵ پیشنهادها
با توجه به این که مهم ترین منبع اطلاعاتی خیارکاران، کشاورزان با تجربه است پیشنهاد می شود با برگزاری کلاسها، اردوهای علمی، بازدیدها و سایر روش های علمی به تقویت نقش ترویجی کشاورزان با تجربه پرداخت و از آنها به عنوان تسهیلگران مفید در بین سایر کشاورزان استفاده نمود.
طبق نتایج بدست آمده افرادی که در کلاس های مدیریت تلفیقی آفات شرکت نمودند با غیر شرکت کنندگان از نظر نگرش، هنجارهای ذهنی، نیت و رفتار تفاوت معنی دار دارند. یعنی برگزاری کلاس های مدیریت تلفیقی آفات توانسته است روی نگرش، هنجارهای ذهنی، نیت و رفتار کشاورزان تاثیر مثبت داشته است. و از آنجا که در این کلاس ها از رهیافت مدرسه در مزرعه استفاده شده است، پس بنابراین پیشنهاد می شود رهیافت هایی از این قبیل که جنبه مشارکتی دارند، بیشتر مورد توجه و حمایت قرار گیرند و برای انتقال اطلاعات در مورد مسائل حساس و مهمی مثل مدیریت تلفیقی آفات از این روش ها استفاده گردد.
از آنجا که بین هنجارهای اخلاقی و نیت رابطه معنی داری وجود دارد. پیشنهاد می شود که کلاس های اخلاقی در کنار کلاس های آموزشی برگزار گردد یا اینکه همزمان با برگزاری کلاسهای مدیریت تلفیقی آفات بخشی از آموزش به مسائل اخلاقی اختصاص یابد و توجه به سلامت انسان ها و محیط زیست از دید اخلاقی و دینی برای افراد مورد بررسی قرار گیرد.
از آنجا که بین تعداد جلسات شرکت در کلاس های مدیریت تلفیقی آفات و دانش شرکت کنندگان رابطه وجود دارد یعنی هر چه افراد در تعداد جلسات بیشتری شرکت نمایند دانش بیشتری نسبت به مدیریت تلفیقی آفات دارند پیشنهاد می شود با به کار بردن روش های تشویقی و همچنین ایجاد نیاز برای شرکت در کلاس ها، تعداد جلسات شرکت افراد را در این کلاس ها افزایش دهند و باعث بالا بردن دانش گردند.
از آنجا که افزایش درآمد می تواند باعث افزایش تمایل به بکارگیری مدیریت تلفیقی آفات داشته باشد می توان با طرح های حمایتی مثل خرید تضمینی محصولات، بالا بردن قیمت خرید محصولات کشاورزی و غیره از سوی مراجع دولتی و خصوصی برای حمایت از کشاورزان، تمایل کشاورزان به بکارگیری مدیریت تلفیقی آفات را قوی تر نمایند.
با توجه به قوی بودن کنترل رفتاری درک شده در بین خیارکاران می توان با تاکید بیشتر بر روی بازدیدهای علمی، مزارع نمایشی موفق، دیدار با افراد موفق در زمینه بکارگیری مدیریت تلفیقی آفات، میزان سهولت انجام آن را افزایش داد و کشاورزان را تشویق به پرداختن به این امور نمود.
۴-۵ پیشنهادهای پژوهشی
شناسایی عوامل موثر بر شرکت و عدم شرکت خیارکاران در دوره های مدیریت تلفیقی آفات.
بررسی میزان بکارگیری مدیریت تلفیقی آفات در بین بهره برداران سایر محصولات کشاورزی.
بررسی اثربخشی دوره های آموزشی در ارتقاء مهارت های حرفه ای کشاورزان منطقه لرستان.
مطالعه و بررسی نگرش و رفتار باغداران نسبت به مدیریت تلفیقی آفات در منطقه مورد مطالعه.
منابع
آقاپور صباغی، م و موسوی، ه. ۱۳۹۰٫ بررسی موفقیت طرح مدرسه درمزرعه در افزایش کارایی گندم کاران حمیدیه. پژوهشهای ترویج و آموزش کشاورزی، سال چهارم، شماره۴، (۵۵-۴۲).
اتحادی، م، روستا، ک، قلی نیا، ج. م. ۱۳۹۰٫ بررسی اثربخشی رهیافت مدرسه در مزرعه کشاورز در گسترش مدیریت تلفیقی آفات از دیدگاه کشاورزان: مورد مطالعه استان سیستان و بلوچستان. علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران، جلد۷، شماره۱، ۴۰-۲۷٫
اسکو، ت، چیذری، م و رسولی، س. ف. ۱۳۸۶٫ بررسی تاثیر رهیافت مشارکتی مدرسه مزرعه کشاورز(FFS) بر دانش و نگرش شالیکاران پیرامون مبارزه بیولوژیک بر علیه کرم ساقه خوار برنج (مطالعه موردی در استان مازندران). مجله علوم کشاورزی ایران ، دوره ۳۸-۲، شماره ۱، (۱۱۹-۱۰۹).
امیری اردکانی، م. ۱۳۸۸٫ مدارس مزرعه ای کشاورزی.کرج: نشر آموزش کشاورزی،چاپ اول.
ایروانی، ه، دربان آستانه، ع. ۱۳۸۲٫ اندازه گیری، تحلیل و تبیین پایداری واحدهای بهرهبرداری )مطالعه موردی :گندمکاران استان تهران(.مجله علوم کشاورزی ایران جلد ٣۵ ، شماره ١، (۵۹-۳۲).
افشاری، ز. آجیلی، ع. رضایی مقدم، ک. ۱۳۸۷٫ عوامل موثر بر نگرش و رفتارهای پایداری در بین پنبه کاران استان اصفهان. پایان نامه کارشناسی ارشد، گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین.
بشارتی، ف، هزاوه ای، م.م، معینی، ب، مقیم بیگی، ع. ۱۳۹۰٫ بررسی تاثیر برنامه های آموزشی مبتنی بر تئوری رفتار برنامه ریزی شده در انتخاب روش زایمانی زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی شهر رشت. مجله ی علمی، پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان، دوره ی۱۹، شماره۷۷، (۱۰۶-۹۴).
بشیریان، س، حیدرنیا، ع، وردی پور، ح، حاجی زاده، ا. ۱۳۹۱٫ کاربرد تئوری رفتار برنامه ریزی شده در پیش بینی فاکتورهای مؤثر بر سوء مصرف مواد در نوجوانان. مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا، سال دوم، شماره۳، (۱۶۲-۱۵۶).
باغستانی، م، زیبایی، م. ۱۳۸۹٫٫ اندازه گیری تمایل به پرداخت کشاورزان برای آب های زیرزمینی در منطقه ی رامجرد: کاربرد روش CVM. اقتصاد کشاورزی، جلد ۴، شماره ی ۳، صفحه های ۶۴-۴۱٫
برهانی، پ، گل پرور، پ. ۱۳۸۸٫ مدیریت تلفیقی آفات و بیماری ها در مزارع. تبریز: سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی. شماره ۵۹٫
بیگدلی، ا، صدیقی، ح. ۱۳۸۹٫ بررسی رفتار پذیرش روش های کشاورزی پایدار توسط مددکاران ترویجی استان قزوین. مجله تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران، دوره ۲-۴۱، شماره ۳، ۴۱۲-۴۰۵٫
بمانیان، م، سالاری مدوار، م، غفرانی، س، بمانیان، ر. ۱۳۹۱٫ ارزیابی عوامل موثر بر پذیرش خدمات شهر الکترونیک با استفاده از مدل تلفیقی پذیرش فناورزی اطلاعات (TAM) و رهیافت نظری رفتار برنامه ریزی شده (TPB) و اعتماد (Trust)؛ مطالعه موردی: دفاتر خدمات الکترونیک شهر تهران. مدیریت شهری، شماره۲۹،(۱۵۰-۱۳۱).
پیرمرادی، ا. (۱۳۹۰). مدیریت تلفیقی آفات راهکاری مناسب در جهت بهینه سازی مصرف سموم در کشاورزی. برزگر، شماره ۱۰۵۷، نیمه دوم اردیبهشت،۴۱-۳۷٫
پورآتشی، م. ۱۳۹۰٫ مدیریت تلفیقی آفات و بهبود کیفیت موادغذایی. قابل دسترسی در سایت www. Qcm.mazand.com.
پاکپور حاجی آقا، ا، محمدی زیدی، ع، محمدی زیدی، ب. ۱۳۹۱٫ تأثیر آموزش مبتنی بر نظریه رفتار برنامه ریزی شده بر مهارتهای پیشگیری از ایدز در نوجوانان. نشریه مرکز تحقیقات مراقبتهای پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تهران (نشریه پرستاری ایران)، دوره۲۵، شماره۸۷، (۱۳-۱).
تقی زاده، ه، سلطانی فسقندیس، غ، مهدی لوی، ر. ۱۳۸۹٫ بررسی میزان بکارگیری فرایند مدیریت دانش در یک سازمان خدماتی. فراسوی مدیریت ، سال سوم – شماره ۱۲، (۴۸-۳۳).

مطلب دیگر :  سایت مقالات فارسی - بررسی رابطه میان بسته بندی و رفتار خرید مصرف کنندگان (مطالعه موردی محصولات ...

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  fotka.ir  مراجعه نمایید.
Share