مقاله دانشگاهی – 
بررسی نگرش، نیت و رفتار خیارکاران استان لرستان نسبت به مدیریت تلفیقی آفات- قسمت ۹۳

مقاله دانشگاهی – بررسی نگرش، نیت و رفتار خیارکاران استان لرستان نسبت به مدیریت تلفیقی آفات- قسمت ۹۳

در این فصل با توجه به داده های بدست آمده در فصل چهار، همچنین تئوری موضوع در فصل دوم و دیدگاه های محقق نتیجه گیری حاصل می شود و در نهایت نتایج کلی حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها بدست آمده و پیشنهادهای متناسب با آن ها ارائه شده است.
۲-۵ نتایج کلی:
۱-۲-۵ مهم ترین نتایج توصیفی
خیارکاران مورد پژوهش بیشترین اطلاعات مورد نیاز خود را به ترتیب از کشاورزان با تجربه، دوستان و اقوام، کارشناسان جهاد کشاورزی، برنامه های کشاورزی رادیو و تلویزیون، فیلم های آموزشی-ترویجی، نشریات و مجلات، سامانه پیام کوتاه و در آخر اینترنت و رایانه کسب می نمایند. پس بالاترین منبع اطلاعاتی آنها کشاورزان با تجربه می باشد.
همچنین خیارکاران شرکت کننده در پژوهش دانش بالایی نسبت به مدیریت تلفیقی آفات دارند.
بعلاوه پاسخگویان دارای هنجارهای اخلاقی قوی برای بکارگیری مدیریت تلفیقی آفات هستند. به عبارت دیگر می توان گفت خیارکاران از نظر اخلاقی بکارگیری مدیریت تلفیقی آفات را درست می دانند.
همچنین خیارکاران شرکت کننده در پژوهش نسبت به بکارگیری مدیریت تلفیقی آفات نگرش نسبتا مثبتی دارند.
خیارکاران هنجارهای ذهنی قوی نسبت به مدیریت تلفیقی آفات دارند. بنابراین می توان نتیجه گرفت که خیارکاران برای بکارگیری مدیریت تلفیقی آفات تحت تاثیر کشاورزان با تجربه، اقوام، دوستان و اطرافیان هستند.
خیارکاران کنترل رفتاری درک شده بالایی نسبت به مدیریت تلفیقی آفات دارند یا به عبارتی می توان گفت آنها توانایی بکارگیری مدیریت تلفیقی آفات را در خود می بینند.
خیارکاران مورد نظر پژوهش نیت قوی برای اجرای مدیریت تلفیقی آفات دارند.
همچنین خیارکاران رفتار گذشته نسبتا ضعیفی نسبت به بکارگیری مدیریت تلفیقی آفات داشتند. یعنی می توان گفت خیارکاران کمتر مدیریت تلفیقی آفات را در گذشته بکار گرفته اند.
خیارکاران مورد پژوهش، رفتار آینده قوی در بکارگیری مدیریت تلفیقی آفات دارند. یعنی در آینده به صورت نسبتا قوی مدیریت تلفیقی آفات را به کار خواهند بست. با توجه به این که در خیارکاران در گذشته رفتار بکارگیری مدیریت تلفیقی ضعیفی داشته اند می توان نتیجه گرفت که برگزاری این دوره های آموزشی- ترویجی مدیریت تلفیقی آفات مفید و موثر می باشد.
۲-۲-۵ مهم ترین نتایج استنباطی
بین هنجارهای ذهنی خیارکاران شرکت کننده در کلاس های مدیریت تلفیقی آفات و خیارکاران غیر شرکت کننده در این دوره ها نسبت به بکارگیری مدیریت تلفیقی آفات تفاوت آماری معنی داری در سطح یک درصد وجود دارد. بدین معنی که افرادی که در کلاس ها شرکت نموده اند هنجارهای ذهنی قوی تری نسبت به بکارگیری مدیریت تلفیقی آفات دارند.
همچنین بین نیت خیارکاران شرکت کننده در کلاس های مدیریت تلفیقی آفات و خیارکاران غیر شرکت کننده در این دوره ها نسبت به بکارگیری مدیریت تلفیقی تفاوت آماری معنی داری در سطح یک درصد وجود دارد. این نتیجه نشان می دهد که افرادی که در کلاس ها شرکت نموده اند نیت قوی تری برای بکارگیری مدیریت تلفیقی آفات دارند.
طبق نتایج بدست آمده دانش خیارکاران روستاهای هدف در سطح بالایی می باشد و با توجه به این نکته که تفاوت معناداری بین دانش شرکت کنندگان و غیر شرکت کنندگان وجود ندارد پس می توان گفت که اجرای دوره های آموزشی در روستا توانسته کل روستا را تحت پوشش قرار دهد. این مطلب می تواند به دلیل تعامل های روستاییان با هم باشد.
بین رفتار آینده خیارکاران شرکت کننده در کلاس های مدیریت تلفیقی آفات و خیارکاران غیر شرکت کننده در این دوره ها نسبت به بکارگیری مدیریت تلفیقی تفاوت آماری معنی داری در سطح یک درصد وجود دارد. بدین معنی که افرادی که در کلاس ها شرکت نموده اند درصدد هستند مدیریت تلفیقی آفات را در آینده اجرا کنند.
هنجارهای ذهنی در بین افراد شرکت کننده در سایر کلاس های آموزشی و افراد غیر شرکت کننده در سطح پنج درصد بطور معنی داری متفاوت است. نشان می دهد افرادی که در سایر کلاس های آموزشی شرکت نمودند هنجارهای ذهنی قوی تری نسبت به سایر افراد در بکارگیری مدیریت تلفیقی آفات دارند.
بین دانش خیارکاران شرکت کننده در سایر کلاس های آموزشی و خیارکاران غیر شرکت کننده در این دوره ها نسبت به بکارگیری مدیریت تلفیقی تفاوت آماری معنی داری در سطح پنج درصد وجود دارد. بدین معنی که افرادی که در سایرکلاس ها شرکت نموده اند درصدد هستند دانش بیشتری نسبت به مدیریت تلفیقی آفات دارند.
همچنین بین نیت خیارکاران شرکت کننده در سایر کلاس های آموزشی و خیارکاران غیر شرکت کننده در این دوره ها نسبت به بکارگیری مدیریت تلفیقی تفاوت آماری معنی داری در سطح یک درصد وجود دارد. این نتیجه نشان می دهد که افرادی که در سایرکلاس ها شرکت نموده اند نیت قوی تری برای بکارگیری مدیریت تلفیقی آفات دارند.
بین رفتار آینده خیارکاران شرکت کننده در سایر کلاس های آموزشی و خیارکاران غیر شرکت کننده در این دوره ها نسبت به بکارگیری مدیریت تلفیقی تفاوت آماری معنی داری در سطح پنج درصد وجود دارد. بدین معنی که افرادی که در سایر کلاس ها شرکت نموده اند درصدد هستند مدیریت تلفیقی آفات را در آینده اجرا کنند.
بین خیارکاران شرکت کننده و غیر شرکت کننده در سایر کلاس های آموزشی از نظر رفتار گذشته تفاوت آماری معنی داری در سطح پنج درصد وجود دارد. یعنی افرادی که در سایر کلاس ها شرکت نمودند در گذشته بیشتر مدیریت تلفیقی آفات را به کار می گرفتند.
بین تعداد جلسات شرکت در کلاس های مدیریت تلفیقی آفات و دانش شرکت کنندگان رابطه معنی داری وجود دارد. این نتیجه نشان می دهد کسانی که در تعداد بیشتری از کلاس ها شرکت نموده اند دانش بالاتری نسبت به مدیریت تلفیقی آفات دارند.
بین تعداد جلسات شرکت در کلاس های مدیریت تلفیقی آفات و دانش رابطه مثبت و معنی داری در سطح یک درصد وجود دارد. یعنی افرادی که در جلسات بیشتری در کلاس ها شرکت نمودند دانش بیشتری نسبت به مدیریت تلفیقی آفات دارند.
بین تعداد اعضای خانوار و نگرش نسبت به بکارگیری مدیریت تلفیقی آفات رابطه منفی و معنی داری در سطح یک درصد وجود دارد. یعنی هر چه تعداد اعضای خانوار کمتر باشد نگرش مثبت تری نسبت به بکارگیری مدیریت تلفیقی آفات دارند.
بین تحصیلات افراد خانواده و نگرش نسبت به بکارگیری مدیریت تلفیقی آفات رابطه مثبت و معنی داری در سطح پنج درصد وجود دارد. یعنی هر چه تعداد بیشتری از افراد خانواده با سواد باشند خیارکاران نگرش مثبت تری نسبت به مدیریت تلفیقی آفات دارند. این یافته ها با نتایج گل زردی و همکاران، ۱۳۹۰، قانع و همکاران، ۱۳۸۸، حیدی ساربان، ۱۳۹۱ مطابقت دارد.
همچنین نتایج نشان می دهد بین فاصله زمین زراعی (کم، زیاد و متوسط) و هنجارهای ذهنی رابطه منفی و معنی داری در سطح پنج درصد وجود دارد. یعنی هر چه فاصله زمین زراعی تا منزل کمتر باشد هنجارهای ذهنی در بکارگیری مدیریت تلفیقی آفات قوی تر است.
همچنین نتایج نشان می دهد بین درآمد و هنجارهای ذهنی رابطه مثبت و معناداری در سطح پنج درصد وجود دارد. یعنی هر چه درآمد بیشتر باشد هنجارهای ذهنی در بکارگیری مدیریت تلفیقی آفات قوی تر است.
همچنین بین تعداد جلسات و هنجارهای ذهنی رابطه مثبت و معناداری در سطح یک درصد وجود دارد. یعنی هر چه تعداد جلسات حضور در کلاس ها بیشتر باشد هنجارهای ذهنی قوی تر می باشند.
بین تعداد اعضای خانواده و کنترل رفتاری درک شده رابطه منفی و معنی داری در سطح پنج درصد وجود دارد. یعنی هر چه تعداد اعضای خانواده کمتر باشد کنترل رفتاری درک شده قوی تر می باشد.
بین تحصیلات اعضای خانواده و کنترل رفتاری درک شده رابطه منفی و معنی داری در سطح یک درصد وجود دارد. هر چه تحصیلات افراد خانواده بیشتر باشد، کنترل رفتاری درک شده ضعیف تر می باشد.
بین سابقه فعالیت کشاورزی و نیت رابطه مثبت و معنی داری در سطح پنج درصد وجود دارد. بدین معنی که هر چه سابقه فعالیت کشاورزان بیشتر باشد نیت قوی تری برای بکارگیری مدیریت تلفیقی آفات دارند.
همچنین بین فاصله زمین زراعی تا منزل با نیت رابطه مثبت و معنی داری در سطح پنج درصد وجود دارد. یعنی هر چه فاصله زمین زراعی از منزل دورتر باشد نیت قوی تری دربکارگیری مدیریت تلفیقی آفات دارند.
همچنین بین درآمد و نیت بکارگیری مدیریت تلفیقی آفات همبستگی مثبت و معنی داری در سطح پنج درصد وجود دارد. بدین معنی که هر چه درآمد بیشتر باشد نیت بکارگیری مدیریت تلفیقی آفات قوی تر است. این یافته ها با نتایج باغستانی و زیبایی ،۱۳۸۹ و قربانی و همکاران،۱۳۹۰ مطابقت دارد.
بین تعداد جلسات حضور در کلاس های مدیریت تلفیقی آفات و نیت بکارگیری آن همبستگی مثبت و معنی داری در سطح پنج درصد وجود دارد. به عبارت دیگر می توان گفت خیارکارانی که در تعداد جلسات بیشتری از کلاس ها شرکت نمودند، نیت قوی تری در به کارگیری از مدیریت تلفیقی آفات دارند.
بین نگرش و نیت رابطه مثبت و معنی داری در سطح یک درصد وجود دارد. به عبارت دیگر هر چه نگرش مثبت تر باشد نیت بکارگیری مدیریت تلفیقی آفات قوی تر می شود.

مطلب دیگر :  بررسی تاریخی فقه و فقهای امامیه از قرن اول تا دوازدهم ۹۴- قسمت ۱۸

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  fumi.ir  مراجعه نمایید.
Share