سایت مقالات فارسی – 
بررسی نگرش، نیت و رفتار خیارکاران استان لرستان نسبت به مدیریت تلفیقی آفات-  …

سایت مقالات فارسی – بررسی نگرش، نیت و رفتار خیارکاران استان لرستان نسبت به مدیریت تلفیقی آفات- …

طبق جدول ۳۳-۴ به منظور بررسی عوامل موثر بر نیت بکارگیری مدیریت تلفیقی آفات از رگرسیون سلسله مراتبی[۲۸] در دو مرحله استفاده شد. در مرحله اول متغیرهای اصلی شامل نگرش، هنجارهای ذهنی، کنترل رفتاری درک شده به عنوان متغیرهای مستقل در نظر گرفته شدند و در مرحله دوم دو متغیر هنجارهای اخلاقی و رفتار گذشته به متغیرهای قبلی اضافه شدند. بر اساس جدول ۳۳-۴ در مرحله اول، نگرش و هنجارهای ذهنی توانایی پیش بینی ۲/۴۴ درصد از تغییرات در متغیر نیت بکارگیری مدیریت تلفیقی آفات را داشتند (۰۰/۰,sig=16/50 =F). در این مرحله کنترل رفتاری درک شده از مدل خارج شد. در مرحله دوم متغیر های نگرش، هنجارهای ذهنی و هنجارهای اخلاقی ۳/۴۶ درصد از تغییرات متغیر نیت بکارگیری مدیریت تلفیقی آفات را پیش بینی کردند (۰۰/۰,sig=33/26=F). در حقیقت متغیرهای اضافه شده در مدل توسعه یافته ۱/۲ درصد بر قدرت پیش بینی کنندگی مدل افزوده اند. در این مرحله و کنترل رفتاری درک شده از مدل خارج شدند.
همانطور که در جدول ۳۳-۴ مشاهده می شود، به ازای یک واحد تغییر در انحراف معیار های نگرش و هنجارهای ذهنی، متغیر وابسته یعنی نیت بکارگیری مدیریت تلفیقی آفات به ترتیب (۳۴۵/۰، ۴۱۰/۰) تغییر می کند. بیشترین میزان پیش بینی مربوط به متغیر هنجارهای ذهنی با میزان بتای ۴۱۰/۰ است که همراه با متغیر نگرش با میزان بتای ۳۴۵/۰ در مرحله اول نیت بکارگیری مدیریت تلفیقی آفات را پیش بینی می نماید. در مرحله دوم و بر طبق جدول ۳۳-۴ بیشترین میزان پیش بینی مربوط به متغیر هنجارهای ذهنی با میزان بتای ۳۴۶/۰ است که همراه با متغیرهای نگرش با میزان بتای ۳۰۹/۰، هنجارهای اخلاقی با بتای ۱۶۲/۰، نیت بکارگیری مدیریت تلفیقی آفات را پیش بینی می کند. در واقع به ازای هر یک واحد تغییر در انحراف معیار نگرش، هنجارهای ذهنی، هنجارهای اخلاقی معیار متغیر وابسته یعنی نیت بکارگیری مدیریت تلفیقی آفات به ترتیب (۳۰۹/۰، ۳۴۶/۰، ۱۶۲/۰) واحد تغییر می کند.
جدول ۳۳-۴ تحلیل رگرسیون سلسله مراتبی به منظور تعیین عوامل موثر بر نیت خیارکارن در بکارگیری مدیریت تلفیقی آفات

مطلب دیگر :  دسته بندی علمی - پژوهشی : بررسی رابطه میان بسته بندی و رفتار خرید مصرف کنندگان (مطالعه موردی محصولات ...

Share
مرحله متغیر B S.E.D β Sig.t
۱ مقدار ثابت ۵۷۴/۰ ۳۱۳/۰ ۰۶۹/۰
نگرش ۳۴۸/۰ ۰۷۶/۰ **۳۴۵/۰ ۰۰/۰
هنجارهای ذهنی ۴۳۴/۰ ۰۷۰/۰ **۴۱۰/۰ ۰۰/۰