بررسی نگرش، نیت و رفتار خیارکاران استان لرستان نسبت به مدیریت تلفیقی آفات- قسمت ۵۶

بررسی نگرش، نیت و رفتار خیارکاران استان لرستان نسبت به مدیریت تلفیقی آفات- قسمت ۵۶

رفتارهای گذشته کل میانگین: ۲/۹۸ انحراف معیار: ۸۱۱/۰ بیشیه: ۵ کمینه: ۱

میانگین دامنه ۵-۰
۲۱-۲-۴ رفتار آینده بکارگیری مدیریت تلفیقی آفات
جدول ۲۱-۴ رفتار آینده بکارگیری مدیریت تلفیقی آفات خیار نشان می دهد. به منظور سنجش رفتار آینده بکارگیری مدیریت تلفیقی آفات خیار ۹ گویه پرسیده شد. نتایج نشان داد در گویه « استفاده از کود پوسیده دامی برای تقویت زمین، به جای کودهای شیمیایی » بیشترین پاسخ ها مربوط به گزینه خیلی زیاد (۸/۷۴ درصد)، در گویه « خواندن راهنمای استفاده از سموم و عمل به دستورالعمل آن » بیشترین پاسخ ها مربوط به گزینه خیلی زیاد (۴/۴۸ درصد)، در گویه « وجین کردن علف های هرز در هنگام مشاهده آنها به جای کاربرد سموم » بیشترین پاسخ ها مربوط به گزینه خیلی زیاد (۱/۴۹ درصد)، در گویه « مخلوط کردن بذرها با قارچ کشها قبل از کاشت بذرها » بیشترین پاسخ ها مربوط به گزینه خیلی زیاد (۴/۴۸ درصد)، در گویه « استفاده از کودهای ریزمغذی برای تقویت محصول » بیشترین پاسخ ها مربوط به گزینه خیلی زیاد (۷/۴۴ درصد)، در گویه « استفاده کمتر از سموم شیمیایی (مثلا از ۱۰تا ۱۲ بار به ۲تا ۳ بار) در فصل تولید خیار » بیشترین پاسخ ها مربوط به گزینه خیلی زیاد (۶/۲۹ درصد)، در گویه « کاربرد کارت های رنگی » بیشترین پاسخ ها مربوط به گزینه خیلی کم (۲/۳۰ درصد)، در گویه « استفاه از آفت کش های زیستی بعد از دیدن آفات به جای آفت کش های شیمیایی » بیشترین پاسخ ها مربوط به گزینه تا حدودی (۷/۳۲ درصد)، در گویه « هیرمکاری در آماده سازی زمین به جای استفاده از سموم و علف کش ها » بیشترین پاسخ ها مربوط به گزینه خیلی کم ( ۷/۳۲ درصد) می باشد. به طور کلی میانگین رفتار آینده ۷۹/۳ می باشد که نشان دهنده رفتار آینده قوی در بین افراد پاسخگو نسبت به مدیریت تلفیقی آفات می باشد. یعنی پاسخگویان درصدد هستند که در آینده مدیریت تلفیقی آفات را به کار گیرند.
جدول۲۱-۴ مولفه های رفتار آینده بکارگیری مدیریت تلفیقی آفات خیار

مطلب دیگر :  بررسی رابطه میان بسته بندی و رفتار خرید مصرف کنندگان (مطالعه موردی محصولات آرایشی بهداشتی ...

گویه اصلا خیلی کم کم تا حدودی زیاد خیلی زیاد
فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد میانگین رتبه ای
برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  pipaf.ir  مراجعه نمایید.
Share