ژانویه 21, 2021

دسترسی به منابع مقالات : بررسی نگرش، نیت و رفتار خیارکاران استان لرستان نسبت به مدیریت تلفیقی …

۸

کنترل رفتاری درک شده

فاصله ای

۹

نیت

فاصله ای

۱۰

رفتارگذشته

فاصله ای

۹-۳ فرضیه های پژوهش
بین سازه های پژوهش (نگرش، هنجارهای ذهنی، کنترل رفتاری درک شده، نیت، رفتار گذشته و رفتار آینده) از نظر نوع مالکیت زمین تفاوت آماری وجود دارد.
بین متغیرهای پژوهش (دانش، هنجارهای اخلاقی، نگرش، هنجارهای ذهنی، کنترل رفتاری درک شده، نیت، رفتار گذشته و رفتار آینده) در دو گروه شرکت کننده و غیر شرکت کننده در کلاس های آموزشی مدیریت تلفیقی آفات خیار تفاوت آماری وجود دارد.
بین متغیرهای پژوهش (دانش، هنجارهای اخلاقی، نگرش، هنجارهای ذهنی، کنترل رفتاری درک شده، نیت، رفتار گذشته و رفتار آینده) در دو گروه شرکت کننده و غیر شرکت کننده در سایر کلاس های آموزشی تفاوت آماری وجود دارد.
بین متغیرهای پژوهش (سن، سطح سواد، سابقه فعالیت کشاورزی، تعداد اعضای خانوار، تحصیلات افراد خانوار، سطح زیر کشت، فاصله زمین زراعی تا منزل، درآمد، تعداد جلسات حضور در کلاس های مدیریت تلفیقی آفات و منابع اطلاعاتی) با سازه های پژوهش (دانش، هنجارهای اخلاقی، نگرش، هنجارهای ذهنی، کنترل رفتاری درک شده، نیت، رفتار گذشته و رفتار آینده) رابطه وجود دارد.
بین سازه های تئوری رفتار برنامه ریزی شده و نیت بکارگیری مدیریت تلفیقی آفات رابطه وجود دارد.
بین سازه های تئوری رفتار برنامه ریزی شده و رفتار بکارگیری مدیریت تلفیقی آفات رابطه وجود دارد.
متغیرهای نگرش، هنجارهای ذهنی، کنترل رفتاری درک شده، هنجارهای اخلاقی و دانش قادر هستند تغییرات متغیر نیت را پیش بینی کنند.
متغیرهای کنترل رفتاری درک شده، رفتار گذشته، هنجارهای اخلاقی و دانش قادر هستند تغییرات متغیر رفتار را پیش بینی کنند.
فصل چهارم
نتایج و بررسی
۱-۴ مقدمه
در این فصل، ارائه ی یافته های تحقیق در دو بخش انجام شده است، به این صورت که در بخش اول، یافته های تحقیق با استفاده از روش های آماری توصیفی ارائه و مورد بحث قرار گرفت و در بخش دوم با استفاده از آمار استنباطی، روابط بین متغیرها و تحلیل آنها مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
۲-۴ توصیف یافته ها
در این بخش آمار توصیفی متغیرهای تحقیق با استفاده از شاخص های فراوانی، درصد فراوانی، درصد تجمعی، میانگین، میانگین رتبهای و انحراف معیار نشان داده شده است.
۱-۲-۴ سن
توزیع فراوانی سن کشاورزان در جدول ۱-۴ آورده شده است. این جدول نشان می دهد که میانگین سنی پاسخگویان ۴۵ سال بود. بیشینه سن ۷۸ سال و کمینه آن ۲۲ سال می باشد. بیشترین افراد متعلق به گروه سنی ۴۶ تا ۵۵ سال میباشند.
جدول ۱-۴ توزیع فراوانی کشاورزان بر اساس گروه سنی