بررسی نگرش، نیت و رفتار خیارکاران استان لرستان نسبت به مدیریت تلفیقی  …

بررسی نگرش، نیت و رفتار خیارکاران استان لرستان نسبت به مدیریت تلفیقی …

تعریف مفهومی: کنترل رفتاری درک شده، ادراک از محدودیتهای درونی و بیرونی انجام رفتار را انعکاس می دهد. در واقع، منعکس کننده ی باورها نسبت به عوامل درونی و بیرونی است که ممکن است مانع از انجام رفتار شوند و دو جزء را شامل میشود: جزء اول خودکارآمدی است که بیان کننده ی قضاوت فرد در مورد تواناییهایش برای انجام یک رفتار است. این موضوع به مهارتهایی که فرد دارا است مربوط نمیشود، بلکه به قضاوت فرد درباره ی این که چه کارهایی میتواند با مهارتهای موجودش انجام دهد مربوط میشود. جزء دوم، شرایط تسهیل کننده است که نشاندهنده ی میزان دسترس پذیری منابع مورد نیاز برای درگیر شدن در یک رفتار معین میباشد (یعقوبی و شاکری، ۱۳۸۸).
تعریف عملیاتی: به منظور سنجش کنترل رفتاری درک شده از ۵ گویه استفاده شد. این گویه ها شامل: میزان سهولت استفاده از کارت های رنگی، توانایی انجام هیرم کاری ، آسان بودن استفاده از آفت کش های زیستی برای از بین بردن علف های هرز، آسان بودن وجین کردن در مبارزه با علف های هرز و آسان بودن ضدعفونی بذرها با قارچ کش می باشد. این دسته از گویه ها با استفاده از طیف لیکرت ۵ قسمتی از کاملا مخالف تا کاملا موافق با امتیاز دهی از ۱ تا ۵ سنجیده شد.
۶-۸-۳ هنجارهای اخلاقی
تعریف مفهومی: اخلاق به اصول یا فرآیندهای استدلال در جهت کشف آنچه درست یا غلط خوانده می شود و یا این که چیزی نسبت به چیز دیگر بهتر یا بدتر است، اطلاق می شود (میرکمالی، ۱۳۸۲).
تعریف عملیاتی: به منظور سنجش هنجارهای اخلاقی ۶ گویه استفاده شد. این گویه ها شامل: احساس گناه کردن از استفاده از سموم زیاد، به خظر انداختن سلامتی مصرف کنندگان در استفاده از سموم زیاد، مهم تر بودن سلامت مصرف کنندگان از میزان سود، کمک کردن به سلامت مصرف کنندگان با وجین کردن زمین در مبارزه با علف های هرز، ناراحت شدن از بیماری مصرف کنندگان به دلیل استفاده زیاد از سموم، به خطر نینداختن سلامتی مصرف کنندگان به قیمت پایین آمدن سود و تولید پایین تر، می باشد. این دسته از گویه ها با استفاده از طیف لیکرت ۵ قسمتی از کاملا مخالف تا کاملا موافق با امتیاز دهی از ۱ تا ۵ سنجیده شد.
۷-۸-۳ دانش
تعریف مفهوم: کسب تجارب و اطلاعات بدست آمده با استفاده از فکر و یادگیری است. به کار بردن تفکر و یادگیری سبب می شود که دانش از اطلاعات مجزا شود (اگر چه اطلاعات یک عنصر مهم از دانش است). دانش شامل یک فرآیند ذهنی از درک، فهم و یادگیری می باشد که در ذهن ایجاد می شود. با این حال مقداری از آنها از تعامل با جهان خارج از ذهن و دیگران ایجاد می شوند (Luc Wall et al., 2007).
تعریف عملیاتی: به منظور سنجش دانش از ۸ گویه استفاده شد که شامل: کاربرد کارت های رنگی (زرد و آبی)، کاربرد وجین کردن و تاثیر آن در استفاده کمتر از سموم، فایده استفاده از آفت کش های زیستی، دلیل استفاده از قارچ کشها، کاربرد هیرم کاری، راه هایی که سبب استفاده کمتر از سموم شیمیایی می گردد، مضررات استفاده از کود حیوانی تازه، مضر بودن یا نبودن استفاده زیاد از سموم شیمیایی، می باشد. این سوالات به صورت چندجوابی و در قالب ۳ گزینه می باشند که یکی از جواب ها اشتباه، جواب دیگر صحیح و گزینه آخر نمی دانم می باشد. امتیاز دهی به صورت ۰ و ۱ می باشد.
۸-۸-۳ ویژگی های فردی – حرفه ای
ویژگی های فردی و حرفه ای کشاورزان شامل متغیرهای سن، سطح سواد، سابقه کار، تعداد اعضای خانوار، تعداد اعضای تحصیل کرده خانوار، سطح زیر کشت خیار، فاصله زمین تا محل سکونت، نوع مالکیت زمین، تعداد برداشت خیار در کل فصل زراعی، میزان محصول خیار و میزان درآمد حاصل از کاشت خیار، می باشد.
سن: این متغیر با یک سوال که نشانگر سال های عمر کشاورزان می باشد، پرسیده شده است.
سطح سواد: با یک سوال که بیانگر تعداد سال های آموزش رسمی کشاورزان است، پرسیده شده است.
سابقه کار کشاورزی: منظور تعداد سال هایی است که کشاورز به شغل کشاورزی پرداخته است.
بعد خانوار: تعداد افرادی که در خانوار زندگی می کنند.
تعداد اعضای تحصیل کرده خانوار: تعداد افرادی که در خانوار تحصیلات دارند.
سطح زیر کشت خیار: میزان زمین زیر کشت خیار کشاورزان به هکتار است.
فاصله زمین تا محل سکونت: میزان فاصله زمین زراعی تا محل سکونت، که به صورت طیفی شامل، کم، زیاد و متوسط در قالب یک سوال پرسیده شد. امتیاز دهی به صورت ۱ تا ۳ می باشد.
نوع مالکیت زمین: منظور نوع مالکیت اراضی توسط کشاورز است که به صورت ملک شخصی، اجاره، سهم بری و سایر نظام ها یا مختلط است که با یک سوال پرسیده شد.
میزان درآمد حاصل از خیار: میزان درآمد کشاورزان از کاشت خیار در سال گذشته است.
۹-۸-۳ ویژگی های ارتباطی – ترویجی
ویژگی های ارتباطی – ترویجی شامل متغیرهای شرکت در جلسات آموزشی مدیریت تلفیقی آفات خیار، تعداد جلسات شرکت در دوره های آموزشی مدیریت تلفیقی آفات خیار، شرکت در سایر کلاس هایی آموزشی و میزان دسترسی به کانال های ارتباطی می باشد که در ادامه توضیح داده می شود.
شرکت در جلسات آموزشی مدیریت تلفیقی آفات خیار: شرکت یا عدم شرکت در کلاس های آموزشی که در این تحقیق این کلاس ها به صورت مدرسه در مزرعه می باشد.
تعداد جلسات شرکت در دوره: تعداد جلساتی که کشاورزان در دوره های مدیریت تلفیقی آفات در طول سال زراعی، از ابتدای کاشت تا مرحله برداشت، شرکت نموده اند.
شرکت در سایر کلاس های آموزشی: شرکت یا عدم شرکت در سایر کلاس های آموزشی به غیر از مدیریت تلفیقی آفات که شامل کلاس هایی مانند دوره های کاشت، داشت و برداشت خیار، کلاس های مبارزه با آفات گندم و غیره می باشد.
میزان دسترسی به کانال های ارتباطی: منابع اطلاعاتی که کشاورز اطلاعات مورد نیاز خود را از آنها بدست می آورد که شامل برنامه های کشاورزی رادیو و تلویزیون، اینترنت و رایانه، دوستان و اقوام، کشاورزان با تجربه، کارشناسان جهادکشاورزی، سامانه پیام کوتاه (اس ام اس)، نشریات و مجلات کشاورزی و همچنین فیلم های آموزشی- ترویجی می باشد.
جدول ۳-۳ مقیاس سنجش متغیرهای پژوهش

مطلب دیگر :  متن کامل - طراحی سیستم بهای تمام شده مبتنی بر فعالیت در شرکت مادرتخصصی فرودگاههای ...

ردیف متغیر مستقل مقیاس
۱ ویژگی های فردی و حرفه ای
برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت azarim.ir مراجعه نمایید.
Share