ژانویه 26, 2021

تحقیق دانشگاهی – بررسی نگرش، نیت و رفتار خیارکاران استان لرستان نسبت به مدیریت تلفیقی آفات- قسمت ۹

۹

۷۰/۰

آینده

۹

۷۲/۰

۶-۳ روش های تجزیه و تحلیل داده ها
پس از تکمیل پرسشنامه ها، اطلاعات موجود در پرسشنامه کدگذاری شده و وارد محیط نرم افزار SPSS نسخه ۲۰ شدند. برای تجزیه و تحلیل داده ها در این پژوهش از آمار توصیفی و استنباطی بهره گرفته شد. در بخش توصیفی از فراوانی، درصد تجمعی، واریانس، انحراف معیار و میانگین استفاده شد. در بخش آمار استنباطی نیز از آزمون های همبستگی، مقایسه میانگین t ، آزمون مقایسه میانگین کروسکال والیس و تحلیل رگرسیون بهره گرفته شد.
۷-۳ متغیرهای تحقیق
متغیرهای این تحقیق بر حسب نقش آن ها به دو دسته تقسیم می شوند: ۱- متغیر های وابسته ۲- متغیرهای مستقل که در ذیل ذکر شده اند:
متغیر های وابسته: متغیرهای وابسته شامل رفتار و نیت می باشد. لازم به ذکر است که نیت متغیر وابسته و در متن تحقیق به عنوان متغیر مستقل هم می باشد.
متغیر های مستقل: متغیرهای مستقل این تحقیق شامل متغیرهای فردی و حرفه ای کشاورزان (سن، سطح سواد، سابقه کار، تعداد اعضای خانوار، تعداد اعضای تحصیل کرده خانوار، سطح زیر کشت خیار، فاصله زمین تا محل سکونت، نوع مالکیت زمین، میزان محصول خیار و میزان درآمد حاصل از کاشت خیار)، ویژگی های ارتباطی و ترویجی (شرکت در جلسات آموزشی مدیریت تلفیقی خیار، تعداد جلسات شرکت در دوره های آموزشی، شرکت در سایر کلاس های آموزشی ترویجی و میزان دسترسی به کانال های ارتباطی) می باشد، نگرش، هنجارهای ذهنی، کنترل رفتاری درک شده، نیت، هنجارهای اخلاقی و دانش می باشد.
۸- ۳ تعریف متغیرها
دو نوع تعریف عمده از متغیرها وجود دارد که شامل: الف) تعریف مفهومی و ب) تعریف عملیاتی می باشد.
الف) تعریف مفهومی از واژه های ذهنی و مفهومی و ملاک های فرضی استفاده می گردد. این تعاریف عمدتا به شناخت ماهیت متغیر کمک می کنند و هنگام عملیاتی شدن باید قابل مشاهده گردد.
ب) تعریف عملیاتی یا کارکردی تعریفی است که بر ویژگی های قابل مشاهده استوار است. تعریف کارکردی فعالیت های محقق را در اندازه گیری یا دستکاری یک متغیر مشخص می سازد.
در این تحقیق متغیرها شامل دو بخش متغیرهای مستقل و متغیرهای وابسته می باشند (احمدی و نهایی، ۱۳۸۶).
متغیر های وابسته
۱-۸-۳ رفتار
تعریف مفهومی: شیوه ای که فرد عمل می کند، سلوک و شیوه برخورد و واکنش نشان دادن تحت شرایط مختلف است (بشارتی و همکاران، ۱۳۹۰).
تعریف عملیاتی: به منظور سنجش رفتار های کشاورزان در به کارگیری مدیریت تلفیقی آفات از ۹ گویه استفاده شد. این گویه ها شامل: کاربرد کارت های رنگی، وجین کردن (آلا) علف های هرز (دخا) در هنگام مشاهده آنها، به جای کاربرد سموم، استفاه از آفت کش های زیستی (آفت کش های ایمن) بعد از دیدن آفات، به جای آفت کش های شیمیایی، مخلوط کردن بذرها (دانه ها) با قارچ کشها، قبل از کاشت بذرها، خواندن راهنمای استفاده از سموم و عمل به دستورالعمل آن، استفاده کمتر از سموم شیمیایی (مثلا از ۱۰تا ۱۲ بار به ۲ تا ۳ بار) در فصل تولید خیار، استفاده از کودهای ریزمغذی (کودهایی که محلول پاشی می نمایید) برای تقویت محصول، هیرمکاری (ترکاری) در آماده سازی زمین، به جای استفاده از سموم و علف کش ها، استفاده از کود پوسیده دامی (کودهای عمل آوری شده) برای تقویت زمین، به جای کودهای شیمیایی، می باشد. این گویه ها با استفاده از طیف لیکرت ۶ قسمتی اصلا، خیلی کم، کم، تا حدودی، زیاد و خیلی زیاد، با امتیاز دهی از ۰ تا ۵ سنجیده شد. این بخش شامل ۲ قسمت می باشد. سنجیدن رفتار فرد در گذشته (فصل های زراعی گذشته) و سنجیدن رفتار فرد در آینده (فصل زراعی آینده) است. گویه ها در سنجیدن رفتار های گذشته و رفتار آینده یکسان می باشد و فقط زمان سنجیدن آنها با هم متفاوت می باشند.
۲-۸-۳ نیت یا قصد رفتاری
تعریف مفهومی: قصد رفتاری بیان کنده شدت نیت و اراده ی فرد برای انجام رفتار هدف است (یعقوبی و شاکری، ۱۳۸۸).
تعریف عملیاتی: به منظور سنجش نیت یا قصد و یا تمایل از ۶ گویه استفاده شد. این گویه ها شامل: تصمیم برای استفاده از کارت های رنگی در آینده نزدیک، قصد داشتن انجام هیرم کاری برای جلوگیری از رشد علف های هرز، تصمیم داشتن برای استفاده از آفت کش های زیستی برای از بین بردن آفات، تصمیم داشتن برای وجین کردن در آینده برای از بین بردن آفات به جای استفاده از سموم، تصمیم داشتن برای ضدعفونی بذرها با قارچ کش ها، قصد داشتن در استفاده از سموم به عنوان آخرین روش مبارزه با آفات، می باشد. این دسته از گویه ها با استفاده از طیف لیکرت ۵ قسمتی از کاملا مخالف تا کاملا موافق با امتیاز دهی از ۱ تا ۵ سنجیده شد.
متغیر های مستقل
۳-۸-۳ نگرش
تعریف مفهومی: نوعی حالت آمادگی ذهنی و روانی که بر اساس تجربه سازماندهی شده است و تأثیر پویا و جهت داری بر واکنش فرد در مقابل اشیا و موقعیتهایی که با آن روبرو میشود، میگذارد (گل زردی و همکاران، ۱۳۹۰).
تعریف عملیاتی: به منظور سنجش نگرش های کشاورزان راجع به مدیریت تلفیقی آفات از ۶ گویه استفاده شد. این گویه ها شامل نگرش کشاورزان نسبت به خوب بودن استفاده از کارت های رنگی (زرد و آبی)، درست بودن هیرم کاری، عاقلانه بودن وجین کردن برای مبارزه با علف های هرز، درست بودن ضدعفونی کردن بذرها با قارچ کش و درست بودن استفاده از سموم به عنوان آخرین روش مبارزه با آفات، می باشد. این دسته از گویه ها با استفاده از طیف لیکرت ۵ قسمتی از کاملا مخالف تا کاملا موافق با امتیاز دهی از ۱ تا ۵ سنجیده شد.
۴-۸-۳ هنجارهای ذهنی
تعریف مفهومی: هنجارهای ذهنی منعکس کننده ادراک فرد از فشارهای اجتماعی برای انجام یا عدم انجام رفتار است (Ramayah & Muhamad, 2004). این فشار معمولاً از سوی گروه مرجع یعنی گروهی که فرد متعلق به آن است بر شخص وارد می شود که شامل پدر، مادر، دوستان، همکاران و یا کسانی که ارتباط نزدیکی با فرد دارند می باشد (صبوری و همکاران، ۱۳۸۷).
تعریف عملیاتی: به منظور سنجش هنجارهای ذهنی از ۵ گویه استفاده شد. این گویه ها شامل: تایید کردن کارشناسان جهاد و مرکز خدمات برای استفاده از کارت های رنگی (زرد و آبی)، مناسب بودن هیرم کاری از نظر اهالی روستا، درست بودن استفاده از آفت کش های زیستی از نظر کارشناسان، خوب بودن وجین کردن برای از بین بردن آفات از دیدگاه اقوام، عاقلانه بودن ضدعفونی بذرها با قارچ کش ها از نظر کارشناسان، می باشد. این دسته از گویه ها با استفاده از طیف لیکرت ۵ قسمتی از کاملا مخالف تا کاملا موافق با امتیاز دهی از ۱ تا ۵ سنجیده شد.
۵-۸-۳ کنترل رفتاری درک شده

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  pipaf.ir  مراجعه نمایید.