ژانویه 26, 2021

بررسی نگرش، نیت و رفتار خیارکاران استان لرستان نسبت به مدیریت تلفیقی …

۵۵

جمع کل: جامعه آماری: ۲۵۱ نمونه آماری: ۱۵۹

جدول ۱-۳ تعداد جامعه و نمونه آماری به تفکیک شهرستان
۴-۳ منطقه مورد مطالعه
استان لرستان با مساحت ۲۸۵۵۹ کیلومترمربع در غرب ایران است. عرض جغرافیایی استان ۳۲ درجه و ۳۷ دقیقه تا ۳۴ درجه و ۲۲ دقیقه شمالی و طول جغرافیایی استان ۴۶ درجه و ۵۱ دقیقه تا ۵۰ درجه و ۳۰ دقیقه شرقی می باشد. مرزهای این استان از شمال با استان همدان، از شمال غرب با استان های کرمانشاه، شمال شرق با استان مرکزی، از جنوب با استان خوزستان، از غرب و جنوب غرب با استان ایلام، از شرق با استان اصفهان و جنوب شرق استان کهگیلویه و بویراحمد هم مرز است. جمعیت استان لرستان ۱۷۵۴۲۴۳ نفر (مرکز آمار ایران، ۱۳۹۲) می باشد. استان لرستان منطقه‌ای است کوهستانی که به جز تعدادی دره آبرفتی و چند دشت کوچک، ناحیه هموار ندارد.
نقشه استان لرستان و موقعیت های شهرستان های محل نمونه گیری شامل خرم آباد، بروجرد، دوره چگنی، سلسله و پلدختر در شکل ۱-۳ مشخص شده است.
شکل ۱-۳ نقشه استان لرستان
۵-۳ ابزار جمع آوری اطلاعات، روایی و پایایی ابزار سنجش
جمع آوری اطلاعات و آمار مورد نیاز در این پژوهش، در دو بخش انجام گرفته است. بخش اول شامل جمع آوری اطلاعات در زمینه مبانی نظری موضوع و سوابق تحقیقات انجام شده بود که با استفاده از روش مطالعه کتابخانه ای و جستجوی منابع اینترنتی و مصاحبه با تسهیلگران دوره های آموزشی مدیریت تلفیقی آفات صورت گرفت. بخش دوم، شامل جمع آوری اطلاعات و آمار مورد نیاز از افراد نمونه تحقیق بوده است که با استفاده از پرسشنامه محقق ساخت انجام گرفت. روایی آن بر اساس نظر جمعی از اعضای هیات علمی گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین- خوزستان تایید شد. برای سنجش میزان پایایی ابزار اندازه گیری، ۳۰ پرسشنامه به صورت پایلوت در اختیار خیارکاران قرار گرفت و میزان آلفای آن با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه ۲۰ بدست آمد. نتایج در جدول ۳-۳ آورده شده است.
جدول ۲-۳ نتایج حاصل از آزمون کرونباخ برای سنجش پایایی ابزار سنجش تحقیق

سازه ها یا متغیرها تعداد گویه مقدار آلفای کرونباخ
منابع اطلاعاتی
برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  fumi.ir  مراجعه نمایید.