ژانویه 26, 2021

بررسی نگرش، نیت و رفتار خیارکاران استان لرستان نسبت به مدیریت تلفیقی آفات- …

همچنین ویسی و همکاران(۱۳۸۹) تحقیقی را به منظور تبیین رفتار کشاورزان در پذیرش مدیریت تلفیقی آفات انجام دادند. این پژوهش در بین ۳۰۵ نفر از کشاورزان عضو گروه های مدرسه در مزرعه با سه سال سابقه آشنایی با این فناوریها در استانهای گیلان و مازندران، انجام گرفت. نتایج حاصله نشان داد که از میان متغیرهای مطالعه، دانش، نگرش، افق برنامه ریزی، دسترسی به نهاده ها، عضویت در گروههای محلی و کیفیت خاک بر رفتار پذیرش مدیریت تلفیقی آفات اثر مثبت داشته و مالکیت زمین اثر منفی بر رفتار پذیرش داشته است.
همچنین شوشتری و عمانی (۱۳۹۱) در تحقیق با هدف تحلیل رفتار پذیرش صیفی کاران شهرستان شوشتر در زمینه مدیریت تلفیقی آفات انجام دادند. این تحقیق در بین ۲۸۵ نفر انجام شد. نتایج نشان داد بین سطح تحصیلات، درآمد محصول، کل زمین تحت مالکیت، مقدار زمین آبی، مقدار زمین دیم، سطح مکانیزاسیون، منزلت اجتماعی و میزان دسترسی به کانال های ارتباطی با سطح رفتار پذیرش صیفی کاران رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
همچنین باغستانی و زیبایی (۱۳۸۹) در تحقیقات خود درباره تمایل کشاورزان به پرداخت پول بابت آب، بین ۱۹۰ نفر از کشاورزان منطقه دشت رامجرد در استان فارس انجام شد به این نتیجه دست یافتند که الگوی کشت، سطح زیر کشت، درآمد، سن کشاورز و پراکندگی اراضی اثر معنا داری بر تمایل به پرداخت نشان داده اند.
از طرفی حسین زاده و قربانی (۱۳۹۰) تحقیقی را در بین ۸۰ نفر از کشاورزان شهرستان اسفراین، استان خراسان انجام دادند. هدف از این تحقیق بررسی رفتار کشاورزان در استفاده از کودهای حیوانی در سطح مزرعه بود. نتایج نشان داد که فاصله بین دامداری و زمین زراعی و کشت بقولات دارای تأثیر منفی و وجود فرد تحصیل کرده در خانواده کشاورز، سواد کشاورز و آگاهی از خطرات بلندمدت کودهای شیمیایی، دارای تأثیر مثبت بر رفتار کشاورز در استفاده از کود حیوانی هستند.
وطن خواه و آجیلی (۱۳۹۲) تحقیقی را در بین ۱۵۰ نفر از کشاورزان استان فارس با هدف بررسی نگرش و رفتار زیست محیطی آنها در رابطه با بکارگیری کمپوست غنی محلی انجام دادند. نتایج نشان داد که هنجارهای اجتماعی، آگاهی از نیاز و آگاهی از پیامدها رابطه مثبت و معناداری با نگرش زیست محیطی کشاورزان دارد. همچنین هنجارهای اخلاقی، آگاهی از پیامدها، مسئولیت پذیری رفتارهای زیست محیطی، میزان استفاده از آموزش های ترویجی، کنترل محسوس رفتار یا دسترسی کشاورزان به منابع رابطه مثبت و معنی داری با رفتار زیست محیطی دارد.
همچنین حجازی و شریفی (۱۳۹۰) تحقیقی را در بین ۹۰ نفر از کشاورزان برنجکار درودزن شهرستان مرودشت انجام دادند. این تحقیق با هدف بررسی تاثیر منابع اطلاعاتی و کانال های ارتباطی در رفتار پذیرش در مورد مدیریت تلفیقی آفات یافته ها نشان داد که متغیرهای مستقل مراجعه به تامین کنندگان نهادههای کشاورزی، ملاقات با کارشناسان کشاورزی در محل کار آنها، کسب اطلاعات از همسایگان و نزدیکان(خویشاوندان و اعضای خانواده)، بازدید از مزارع مجری مدیریت تلفیقی آفات، سطح زیر کشت و کسب اطلاعات از کشاورزان خبره و نمونه ۶۳ درصد از واریانس رفتار پذیرش مدیریت تلفیقی آفات برنج را برآورد می نمایند.
از طرفی شاهرودی و همکاران (۱۳۸۸) تحقیقات خود را در رابطه با عوامل تاثیرگذار بر رفتار کشاورزان چغندرکار در زمینه شیوه های مدیریت پایدار خاک زراعی، انجام دادند. این تحقیقات در بین۳۷۵ نفر از چغندرکاران استان خراسان رضوی انجام شد. نتایج حاصل از رگرسیون چند متغیره گام به گام نشان داد که متغیرهای میزان تحصیلات، عمل به رهنمودهای ترویجی، منابع اطلاعاتی، عملکرد محصول چغندرقند، تماس های ترویجی، سن کشاورز، تجربه کشت چغندرقند و عیار چغندرقند در مجموع توانایی تبیین ۲/۴۴ درصد از تغییرات عملکرد رفتاری چغندرکاران را در زمینه مدیریت خاک زراعی بر عهده داشتند.
موسوی و آجیلی (۱۳۸۸) به منظور بررسی عوامل موثر بر رفتارهای زیست محیطی کشاورزان در رابطه با مدیریت منابع طبیعی آب تحقیقی را در بین ۲۷۸ کشاورز فعال در محدوده شبکه های آبیاری در استان خوزستان انجام دادند. یافته ها حاکی از آن بود که سطح تحصیلات، نگرش، دسترسی به اطلاعات، درک موانع حفاظت آب و ریسک پذیری تاثیر مستقیم بر رفتار کشاورزان داشتند.
افشاری و همکاران (۱۳۸۷) تحقیقات خود را در بین ۱۷۸ خانوار پنبه کار اصفهانی انجام دادند. این تحقیق به منظور بررسی عوامل موثر بر نگرش ها و رفتارهای پایداری انجام گرفت. نتایج حاصله نشان داد دانش پایداری، امکان پذیر بودن روش های کشاورزی پایدار، هنجارهای اخلاقی، هنجارهای اجتماعی، آگاهی، سطح تحصیلات و میزان اراضی بر رفتار موثرند. همچنین نگرش، دسترسی به منابع و دسترسی به اطلاعات به طور غیر مستقیم بر نگرش تاثیر دارند.
از طرفی ناظم السادات و همکاران (۱۳۸۵) در تحقیقات خود که در بین ۲۴۰ نفر از گندم کاران استان فارس انجام دادند. هدف از این تحقیق پذیرش پیش بینی های بلند مدت باران بود. نتایج حاصله نشان داد که برگزاری کلاس های آموزشی-ترویجی در تغییر نگرش، دانش و بینش گندم کاران در راستای استفاده بهینه و مطلوب از نتایج حاصل از پیش بینی بلند مدت بارش صورت می پذیرد.
همچنین قاسمی و کرمی (۱۳۸۸) تحقیقات خود را در بین ۹۱ نفر از گلخانه داران استان فارس انجام دادند. هدف از این تحقیق بررسی نگرش ها و رفتارهای گلخانه داران نسبت به کاربرد سموم شیمیایی بود. نتایج نشان داد که سن، تجربه کاری، فاصله گلخانه تا محل سکونت، سطح گلخانه و تحصیلات بر نگرش افراد و نگرش نیز بر رفتار تاثیر دارد. همچنین نتایج نشان می دهد که برنامه های آموزشی در مورد استفاده صحیح تر از آفت کش ها و معرفی مدیریت تلفیقی آفات جهت کاهش اثرات منفی آفت کش ها برای گلخانه داران لازم و ضروری می باشد.
در مطالعات دیگر، قربانی پیرعلیدهی و همکاران (۱۳۹۰) تحقیقی به منظور اثر بخشی رهیافت مدرسه در مزرعه در کسب دانش، نگرش و مهارت و سطح آرزوها در مدیریت تلفیقی آفات و بین باغداران شهرستان دالاهو در استان کرمانشاه انجام دادند. نتایج حاصله نشان داد که دوره های مدرسه در مزرعه منجر به ارتقای نگرش، مهارت و سطح آرزوهای باغداران شرکت کننده در قیاس با باغداران غیرشرکت کننده شده است.
همچنین قربانی و همکاران (۱۳۹۰) به بررسی تمایل به پرداخت کشاورزان گندم کار برای کنترل علف های هرز در استان خراسان رضوی پرداختند. این تحقیق در بین ۱۸۰ کشاورز گندم کار انجام گرفت. نتایج مطالعه نشان داد که متغیر درآمد مهم ترین متغیر با تأثیرگذاری مثبت بر تمایل به پرداخت کشاورزان برای مدیریت علفهای هرز می باشد.
قربانی و همکاران (۱۳۸۹) در تحقیقات خود درباره رفتار‏ اقتصادی کشاورزان گندم‏کار برای کاهش آثار منفی علف‏کش‏ها بر محیط زیست که در بین ۱۸۰ نفر از کشاورزان استان خراسان رضوی انجام شد به این نتایج رسیدند که
سن، آگاهی و دانش کشاورز و مالکیت تأثیر مثبت بر تمایل به پرداخت کشاورزان برای کاهش آثار منفی علف‏کش‏ها دارند. همچنین همبستگی مثبت معنی‎داری بین میزان تحصیلات کشاورزان و نوع مالکیت با میانگین تمایل به پرداخت برای کاهش آثار منفی علف‎کش‎ها وجود دارد.
نظریان و آجیلی (۱۳۸۸) تحقیقات خود را با موضوع بررسی اثر بخشی رهیافت مدرسه در مزرعه بر مدیریت زیست محیطی کشت بوم ها در بین ۲۱۳ نفر از کشاورزان استان خوزستان انجام دادند. نتایج حاکی از آن بود که رضایت از دوره، تعداد جلسات شرکت دردوره، مشارکت اجتماعی کشاورزان و دانش با نگرش رابطه مثبت و معنی داری داشته است.
سلیمانی و زرافشانی(۱۳۸۹) در تحقیقی با عنوان تبیین مدل رفتاری هنرآموزان هنرستان های کشاورزی استان کردستان در تصمیم به استفاده از فناوری اطلاعات به این نتیجه رسیدند متغیرهای خودکارآمدی، هنجارهای ذهنی و نگرش به استفاده از فناوری اطلاعات اثر مثبت و معناداری بر تصمیم به استفاده از فناوری اطلاعات دارد.
حیدری و افسری کهنه شهری (۱۳۸۹) در تحقیقات خود در بین ۱۰۸ نفر از گلخانه دارهای خیار استان خراسان رضوی انجام دادند به بررسی دانش گلخانه داران نسبت به مدیریت تلفیقی آفات در کشت خیار گلخانه ای پرداختند. طبق نتایج بدست آمده دانش اکثر گلخانه داران نسبت به مدیریت تلفیقی آفات در حد (متوسط) بوده است، همچنین، مراجعه به مدیریت کشاورزی مهمترین منبع و شرکت در کلاس های آموزشی- ترویجی ضعیف ترین منبع برای کسب اطلاعات در مورد مدیریت تلفیقی آفات بوده است. همچنین یافته های پژوهشی نشان داد هیچ کدام از متغیرهای اقتصادی، اجتماعی و کانال های ارتباطی با دانش گلخانه داران نسبت به مدیریت تلفیقی آفات رابطه معنیداری وجود نداشته است، ولی بین متغیر شخصی گلخانه داران (میزان تحصیلات) با دانش آنان نسبت به مدیریت تلفیقی آفات رابطه مثبت و معنیداری وجود داشت.
۲-۱۷-۲ پیشینه موضوع در جهان
بوند[۲۲]و همکاران (۲۰۰۹) تحقیقاتی را در مورد بررسی نگرش، هنجارهای ذهنی و کنترل رفتاری درک شده نسبت به آفت کش ها، با رهیافت مشارکتی PRA برای بهبود برنامه های مدیریت تلفیقی آفات (IPM) در هندوستان انجام دادند. نتایج حاصله نشان داد که کشاورزان نیت رفتاری قوی، نگرش مطلوب، هنجار ذهنی و کنترل رفتاری درک شده برای به کارگیری آفت کش ها در فصل های آینده دارند. نتایج مطالعه نشان داد کشاورزان نیت مطلوبی نسبت به استفاده از آفت کش ها دارند و نگرش مهمترین فاکتور موثر بر نیت رفتاری است.
همچنین یزدان پناه[۲۳] و همکاران (۲۰۱۲) تحقیقی را در بین ۸۰ نفر از کارکنان سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر انجام دادند. یافتهها نشان داد که تئوری توسعه یافته رفتار برنامه ریزی شده، قادر به پیش بینی رفتار و تمایلات رفتاری افراد مورد مطالعه در رابطه با حفاظت آب می باشد. نتایج حاصل نشان داد که متغیرهای هنجار اخلاقی، کنترل رفتار درک شده، و درک از ریسک قادرند ۶۸ درصد از تغییرات متغیر وابسته تمایلات رفتاری نسبت به حفاظت از آب را پیش بینی کنند. در حالی که در مدل اولیه تئوری رفتار برنامه ریزی شده، هنجار ذهنی و کنترل رفتار درک شده تنها قادر به پیش بینی ۴۹ درصد از تغییرات تمایلات رفتاری نسبت به حفاظت از آب بوده اند. هم چنین اسطورههای ذهنی افراد نسبت به طبیعت توانسته به ترتیب ۳۹ درصد،۲۰ درصد، و ۲۸ درصد از تغییرات متغیرهای وابسته نگرش، هنجار اخلاقی و درک ریسک افراد نسبت به حفاظت از آب را پیش بینی کند.
موسر[۲۴] و همکاران (۲۰۰۸) تحقیق خود را در مورد بررسی نگرش نسبت به عوامل بیوکنترلی در مدیریت تلفیقی آفات توت فرنگی انجام دادند. این تحقیق در بین ۸۶ تولیدکننده و ۲۰ تکنسین کشاورزی انجام گرفت. هدف از این تحقیق بررسی ادراکات در مورد رفتار کشاورزان بود. این تحقیق در منطقه شارون، ایتالیا و آلمان انجام گرفت. نتایج نشان داد که تولیدکنندگانی که از جنبه های مثبت عوامل بیوکنترلی نسبت به جنبه های منفی آن اطلاع داشتند، درجه رضایت بالاتری و همچنین استفاده بیشتری از این روش ها می کردند. همچنین نتایج نشان داد که پوشش رسانه ای به عنوان منبع اطلاعاتی و همچنین آگاهی از جنبه های مثبت عوامل بیوکنترلی دو عامل مهم در نگرش تولیدکنندگان نسبت به مدیریت تلفیقی آفات بود.
ویسی و باقری طولابی (۲۰۱۲) تحقیقات خود را بر روی ۱۴۸ نفر از برنجکاران با هدف بررسی عوامل موثر بر رفتار حمایت از محیط زیست در کشاورزی انجام دادند. طبق نتایج بدست آمده رفتار کشاورزان در پذیرش مدیریت تلفیقی آفات تحت تاثیر جنسیت، دانش، سابقه کاری، کیفیت خاک، میزان دسترسی به اطلاعات، سطح مکانیزاسیون و میزان فناوری بود.
وایت و ویلینگتون[۲۵] (۲۰۰۹) برای پیش بینی رفتار والدین در مشارکت در دوره های آموزشی به ارزیابی نگرش، هنجارهای ذهنی، کنترل رفتار درک شده و دو متغیر اضافی نفوذ اجتماعی(هویت و هنجار گروه) پرداختند. نتایج تجزیه و تحلیل رگرسیون نشان داد مدل TPB می تواند قصد مشارکت در دوره های آموزشی را با دو مورد هویت و هنجارهای گروهی پیش بینی کند.
چن[۲۶] و همکاران (۲۰۱۲) تحقیقی درباره دانش کشاورزان درباره مدیریت تلفیقی آفات و استفاده از آفت کش ها در کشور چین انجام دادند. این تحقیقات در بین ۲۴۰ خانوار پنبه کار انجام شد. طبق نتایج بدست آمده افزایش آگاهی و دانش می تواند ۱۰ تا ۱۵درصد استفاده از آفت کش ها را کاهش دهد.
اربق و دونرمیر[۲۷] (۲۰۰۵ ) در تحقیقات خود که به منظور بررسی اثر مدارس مزرعه ای بر پذیرش روش های مدیریت تلفیقی آفات در اوگاندا انجام دادند به این نتایج رسیدند که تفاوت معناداری بین دانش شرکت کننده ها و غیر شرکت کننده ها در دوره های مدیریت تلفیقی آفات وجود دارد.
۱۸-۲ عوامل موثر بر نگرش، نیت و رفتار
با توجه به بررسی پیشینه ها، به طور کلی می توان گفت که متغیرهای موثر در نگرش، نیت و رفتار به این شرح می باشند: ویژگی های فردی و حرفه ای (سن، سطح تحصیلات، سابقه کار، سطح زیر کشت، درآمد، نوع مالکیت زمین، عملکرد در هکتار، تعداد قطعات زمین، فاصله زمین تا محل سکونت)، ویژگی های ترویجی- ارتباطی (شرکت در کلاس های آموزشی، دسترسی به کانال های ارتباطی، وجود فرد تحصیل کرده در خانه، منابع اطلاعاتی).
۱۹-۲ چارچوب نظری
با بررسی تحقیق های مرتبط با موضوع که در جهان و ایران انجام شده بود و با توجه به مدل مورد استفاده در این تحقیق، چارچوب نظری این پژوهش در نمودار ۱ آورده شده است. در این نمودار چارچوب نظری مدل مورد استفاده (TPB) به صورت پایه و متغیرهای بدست آمده ضمن تحقیق به عنوان عناصر موثر در چارچوب نظری آورده شده است.
ویژگی های فردی – حرفه ای:
سن، تحصیلات، سابقه کار کشاورزی، تعداد اعضای خانوار، تحصیلات افراد خانوار، سطح زیر کشت، فاصله زمین زراعی تا منزل، مالکیت زمین، درآمد
ویژگی های ترویجی- ارتباطی: شرکت در کلاس های IPM، تعداد جلسات، کلاس های آموزشی دیگر
شکل ۲-۲ چارچوب نظری مطالعه
فصل سوم: روش شناسی
۱-۳- مقدمه

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  pipaf.ir  مراجعه نمایید.