ژانویه 26, 2021

پژوهش – بررسی رابطه میان بسته بندی و رفتار خرید مصرف کنندگان (مطالعه موردی محصولات …

قلمرو زمانی تحقیق
این پژوهش در بهار، تابستان و پاییز سال ۱۳۹۱ صورت گرفت.
قلمرو موضوعی تحقیق
این مطالعه با عنوان «بررسی رابطه میان بسته بندی و رفتار خرید مصرف کنندگان- مطالعه موردی محصولات آرایشی و بهداشتی سینره»می باشد.
۱-۸٫ تعریف واژگان کلیدی
بسته بندی
بسته بندی، علم، هنر و تکنولوژی محافظت از محصولات به منظور کنترل، محافظت و حملونقل، ذخیره سازی و نمایش اطلاعات تعریف شده است. (لی و همکاران،۲۰۰۳)
بازاریابی
بازاریابی فرآیندی است که طی آن نیاز مصرف کننده شناسایی می شود و آنچه این نیاز ارضاء میکند تعیین و ایجاد شده و به گونهای به دست مشتری می رسد که رضایت وی جلب و روابط بلند مدت و سودمند دوطرفه ای با وی برقرار شود. (فیروزیان و همکاران، ۱۳۸۸)
رفتار خرید مصرف کننده
رفتار خرید مصرف کننده، رفتاری است که مصرف کنده نهایی به هنگام خرید دارد (یعنی افراد و خانوارهایی که کالاها و خدمات را برای مصرف شخصی خریداری میکنند). همه این مصرف کنندگان نهایی، در مجموع، بازار مصرف را بوجود میآورند. (کاتلر و آرمسترانگ،۱۳۸۵)
تعهد ارتباطی[۶]
تعهد ارتباطی عبارت است از میل به ادامه ارتباط و اطمینان از آن که ارتباط ادامه خواهد داشت. در واقع تعهد ارائهدهنده بالاترین مرحله از پیوند ارتباط است. (صمدی و همکاران، ۱۳۸۸ )
تاکتیک های بسته بندی
روش ها و ایده های گوناگون در ارتباط با مباحث فنی و گرافیکی بسته بندی از قبیل ابعاد و شکل مختلف هندسی و طراحی گرافیکی بسته بندی را تاکتیک های بسته بندی می گویند.
۲-۱٫ مقدمه
صنایع تولیدی محصولات آرایشی و بهداشتی به منظور طراحی بسته محصولات و یا بازنگری در بسته بندی انواع محصولات خود از تحقیقات بسته بندی استفاده می کنند. این صنایع با انجام تحقیقات بسته بندی، میکوشند تا بر مبنای نگاه مخاطبان گوناگون به ویژه مصرف کنندگان، در مورد کلیه عناصر هویتی بستهبندی از جنبه های کاربردی و ارتباطی تصمیمات مهمی اتخاذ کنند. بطور کلی مصرف کنندگان محصولات آرایشی و بهداشتی انتظارات متفاوتی به شرح زیر از کارکرد بسته های محصولات آرایشی و بهداشتی دارند:
– سهولت استفاده از بسته ها
– استفاده اقتصادی از محصول
– پاسخگویی به حس زیبایی شناختی آنان
– سهولت جابجایی و نگهداری
– برخورداری از اطلاعات کافی
– ایمنی بسته
– قابلیت بازیافت مواد بکار رفته
– تنوع در اندازه، نقش و رنگ
که صنایع فعال در این حوزه می بایست به این موارد توجهی جدی مبذول نمایند و این باور را داشته باشند که مصرف انواع متنوع محصولات آرایشی و بهداشتی رشدی فزآینده به خود گرفته و این رشد با
وجود رقابت بسیار فشرده در بازارهای جهانی و بالا رفتن آگاهی و درک مشتریان همراه می باشد که تدوین و انتخاب استراتژیهای رقابتی و مکانیزم های دقیق و درخور به منظور انتخاب ساختاری مناسب را می طلبد.
بررسی گذرایی در ادبیات بازاریابی مؤید این نکته است که بر خلاف دنیای رقابتی امروزی که به مقوله بسته بندی توجهی ویژه شده است،از نظر تئوریک توجه بسیار کمی به بسته بندی و به تبع آن مطالعات اندکی در جهت ارتباط اثرات مهم آن در رفتار مصرف کنندگان صورت گرفته است.در چند سال اخیر محققین به این موضوع توجه بیشتری نشان دادند بطوریکه سیلایوی واسپیس(۲۰۰۴)[۷] تحقیقاتی در ارتباط با تأثیر بستهبندی بر روی تصمیمات خرید مصرف کنندگان با توجه به دو متغییر سطح پیچیدگی خرید و هم چنین فشارهای زمانی در هنگام خرید محصولات غذایی انجام داده اند. درحوزه داخلی نیز تحقیقاتی اندک دراین ارتباط صورت گرفته و اکثر آنها بسته بندی را از جنبه های فنی و هنری مورد بحث و بررسی قرار داده است. در زمینه بسته بندی و تأثیر آن بر رفتار خرید مصرف کنندگان، سوالات متعددی مطرح می باشد که می توان به تعدادی ازآنها اشاره نمود:
۱- آیا بسته بندی می تواند به عنوان فروشنده، نقش خود را در ارتباط با مصرف کننده ایفا نماید و بر تصمیم خرید آنان موثر باشد؟
۲- بسته بندی چگونه و از چه طریقی منافع مصرف کنندگان را تأمین می نماید؟
۳- دلایل متقاعد شدن مصرف کنندگان به خرید با توجه به بسته بندی چیست؟
۴- دلایل مهم جلوه نمودن بسته بندی در رفتار خرید مصرف کنندگان چیست؟
۲-۲٫ مبانی نظری پژوهش
۱ . بسته بندی: بر اساس دسته بندی سیلایوی و اسپیس(۲۰۰۴) بسته بندی به دو عامل اطلاعاتی و تصویری تقسیمبندی میشوند. که عامل اطلاعاتی خود شامل اطلاعات تولیدی و نوع بسته بندی است. و عامل تصویری نیز به عواملی مانند طراحی، رنگ، شکل و انداره تقسیم بندی می شود.
۲ . رفتار خرید مصرف کنندگان: بر مبنای دیدگاه ویلکی(۱۹۹۴) نیز رفتار مصرف کننده به عنوان یک فرایند سه مرحله ای شامل رفتار پیش از خرید، رفتار حین خرید و رفتار پس از خرید تقسیم می شود.
هر یک از عوامل بستهبندی میتوانند بر مراحل سه گانه رفتار خرید ارتباط و به تبع آن بر آنها اثرگذار باشند. در این تحقیق تأثیرگذاری عوامل بسته بندی بر هر یک از مراحل رفتار خرید مورد ارزیابی و بررسی قرار گرفته است.
۲-۳٫ بسته بندی[۸]

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت ۴۰y.ir مراجعه نمایید.