دسته بندی علمی – پژوهشی : 
بررسی رابطه میان بسته بندی و رفتار خرید مصرف کنندگان (مطالعه موردی محصولات آرایشی  …

دسته بندی علمی – پژوهشی : بررسی رابطه میان بسته بندی و رفتار خرید مصرف کنندگان (مطالعه موردی محصولات آرایشی …

جدول ۳-۲ . طیف لیکرت……………………………………………………………………………………………………….۶۳
جدول ۳-۳ . متغیرها………………………………………………………………………………………………………………۶۵
جدول ۴-۱ . آماره های پایایی………………………………………………………………………………………………….۶۸
جدول ۴-۲ . فراوانی سن…………………………………………………………………………………………………………۷۰
جدول ۴-۳ . فراوانی جنس……………………………………………………………………………………………………..۷۱
جدول ۴-۴ . فراوانی سطح تحصیلات ……………………………………………………………………………………..۷۲
جدول ۴-۵ . جدول دو بعدی جنس و سطح تحصیلات………………………………………………………………۷۳
جدول ۴-۶ . جدول دو بعدی سن وجنسیت………………………………………………………………………………۷۴
جدول ۴-۷ . آزمون همبستگی فرضیه اول………………………………………………………………………………….۷۵
جدول ۴-۸ . آزمون آنووا فرضیه ۱٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫۷۶
جدول ۴-۹ . جدول مقیاس ارتباط سطح تحصیلات و بسته بندی…………………………………………………۷۷
جدول ۴-۱۰ .جدول آنووا سطح تحصیلات و تعهد ارتباطی. ………………………………………………………۷۸
جدول ۴-۱۱ . جدول مقیاس ارتباط سطح تحصیلات و تعهد ارتباطی…………………………………………..۷۸
جدول۴-۱۲ . جدول همبستگی سن و بسته بندی……………………………………………………………………….۷۹
جدول ۴-۱۳ . جدول آماره های جنس و بسته بندی……………………………………………………………………۸۰
جدول ۴-۱۴ . جدول تی برای دو گروه مستقل…………………………………………………………………………..۸۱
جدول ۴-۱۵ . جدول همبستگی فرضیه سوم………………………………………………………………………………۸۲
جدول ۴-۱۶ .جدول همبستگی فرضیه ۳-۱ ………………………………………………………………………………۸۳
جدول ۴-۱۷ .نتایج حاصل از ضریب همبستگی(فرضیه های اصلی) …………………………………………….۸۵
جدول ۴-۱۸٫ نتایج حاصل از آزمون ها (فرضیه های فرعی) ……………………………………………………….۸۵
چکیده
بسته بندی چهره ی کالاست زیرا مشتری از طریق بسته بندی محصول را شناسایی می کند. بسته بندی به محصول شخصیت می دهد و ارتباط تولید کننده و مصرف کننده را برقرار می کنند. بسته بندی یکی از موثرترین ابزار بازاریابی در فروش است. تحقیق حاضر به دنبال بررسی رابطه میان بسته بندی و رفتار خرید مصرف کنندگان محصولات آرایشی بهداشتی سینره می باشد و رفتار خرید مصرف کننندگان را در طی سه مرحله ی پیش از خرید،حین خرید و پس از خرید مورد ارزیابی قرار می دهد. مطالعه پیش روی از نظر هدف کاربردی و از منظر روش در زمره تحقیقات توصیفی- پیمایشی طبقه بندی می شود. در این مطالعه در سطح آمار توصیفی از فراوانی، درصد فراوانی تراکمی و میانگین و در سطح آمار استنباطی با توجه به نوع متغیرهای مورد بررسی از آزمون تحلیل واریانس یکطرفه آنووا با خط رگرسیون، ضریب همبستگی پیرسون و آزمون تی استفاده شده است. نتایج بدست آمده حاکی از آن است که بین متغیرهای بسته بندی و تعهد ارتباطی در فرضیه اول و هم چنین تمایل به ادامه خرید و تاکتیک های بسته بندی در فرضیه سوم ارتباط معناداری وجود دارد. و اینکه میان متغیرهای جنسیت و سن مصرف کنندگان و انتحاب بسته بندی ارتباطی وجود ندارد.
واژگان کلیدیبسته بندی،[۱]بازاریابی،[۲] رفتار خرید مصرف کننده،[۳] تعهد ارتباطی،[۴] تاکتیک های بسته بندی[۵]
مقدمه
به منظور بررسی مناسب تر رفتار مصرف کنندگان، یکی از موضوعاتی که می بایست مد نظرقرار گیرد عوامل تاثیرگذار بر این نوع رفتارها می باشد. صاحب نظران، رفتار مصرف کننده را تحت تاثیر سه عوامل اجتماعی، موقعیتی و عوامل بازاریابی تقسیم بندی می کنند.(فیروزیان و همکاران،۱۳۸۸) در میان این عوامل، عوامل بازاریابی مورد توجه و مطالعه ما می باشد که شامل محصول، قیمت، ترفیع و توزیع است.در این تحقیق از محصول و ترفیع به عنوان اصلی ترین شاخصه های تاثیرگذار یاد میکنیم. هر چیزی که جهت توجه، اکتساب، کاربرد یا مصرف به بازار عرضه می شود و نیاز یا خواستی را ارضاء نماید، محصول نامیده می شود. طرح محصول واقعی دارای پنج ویژگی سطح کیفیت، ویژگیها، طرح، نام و نشان تجاری و بسته بندی می باشد.(کاتلر و آرمستراگ،۱۹۹۹) هم چنین با توجه به فشارهای رقابتی بسیار شدید، شرکتها و سازمانها از روش های متعددی برای ترویج فروش و بازاریابی استفاده میکنند. یکی از روشهایی که بیشتر مورد توجه قرار می گیرد استفاده از بسته بندی های شیک و با کیفیت برتر است. بسته بندی چهره ی کالاست و مصرف کننده از طریق بسته بندی کالا را شناسایی می کند. بسته بندی به کالا شخصیت می دهد و پیام تولید کننده را به مصرف کننده میرساند. هم چنین دنیای رقابتی امروز بسته بندی را به صورت یک عامل مهم بازاریابی درآورده به صورتی که در بسته بندیها باید بسیاری از وظایف فروش از جمله جلب توجه مشتری، شرح کالا و به فروش رسانیدن محصول را انجام داد. (کاتلر و آرمسترانگ،۱۹۹۹)
۱-۱٫ بیان مسئله
بسته بندی یکی از عوامل بسیار اساسی در جلب نظر خریداران و تبلیغات و بازاریابی است. بسته بندی
مطلوب باعث بالا بردن میزان فروش می شود؛ زیرا علاوه بر گیرایی، نقش اطلاع رسانی، حفظ محصول و آسایش در حمل و نقل را نیز دارا است.(روستا و همکاران،۱۳۸۵)
نیز هنگام تصمیم گیری درباره بستهبندی باید در اندیشه نگرانی های روزافزون مربوط به محیط زیست بود و تصمیماتی را اتخاذ کرد که در آن منافع جامعه، هدفهای شرکت و خواسته های آنی مشتری لحاظ شود. (کاتلر و همکاران،۱۳۸۵)
در سالهای اخیر مسائل ایمنی در بسته بندی مطرح شده، محصولاتی که برای بچه ها خطرناک است، طوری بسته بندی می شوند که باز کردن آن برای بچه ها غیرممکن است. و در مورد محصولات آرایشی و بهداشتی که بعضا جزو محصولاتی محسوب می شوند که می بایست موارد ایمنی در مورد بسته بندی آنها بخوبی رعایت شود این نکته میتواند حائز اهمیت باشد.(محبعلی و همکاران،۱۳۸۵ )
از آنجا که بسیاری از خریدها به ویژه در فروشگاههای بزرگ و زنجیره ای بدون برنامه ریزی قبلی انجام می گیرند، نقش بسته بندی در جلب توجه خریداران بسیار موثر است. بستهای می تواند در جذب مشتری موفق باشد که زیبا و جذاب طراحی شود. عوامل متعددی مانند رنگ، شکل، ساختار و غیره در جذابیت بسته بندی نقش دارند. نیز با توجه به فشارهای رقابتی بسیار شدید، شرکت ها از روشهای متفاوتی برای قانع کردن مصرف کنندگان استفاده می کنند؛ یکی از این روش ها استفاده از بستهبندی شیک و با کیفیت بالا است به نحوی که بستهبندی بتواند ارتباط موثر را با خریدار برقرار نماید و با ایجاد تمایل و علاقه در افراد زمینه انتخاب محصول را فراهم آورد.(فیض و همکاران،۱۳۸۹)
با توجه به اینکه بسته بندی به صورت «بازرگانی پنج ثانیه ای»در آمده است و برای بعضی شرکت ها می تواند عامل ایجاد تمایز از رقبا و نوعی مزیت رقابتی باشد.(راندبو.۲۰۰۵) و عنصر مهمی در متمایز کردن محصول شرکت از شرکتهای سایر رقبا است. نقش بسزایی در تسخیر ذهن مشتری ایفا می کند و امروزه صاحبان شرکتها و بنگاههای تولید کننده محصولات آرایشی و بهداشتی برای برقراری ارتباط مؤثر با مشتریان در چالش بزرگی به نام رقابت گرفتار شده اند و در این میان بسته بندی در جذب اولیه توجه خریداران نقش بارزی ایفا می نماید. هم چنین با عنایت به نقش مهم وظایف ارتباطی به ویژه جنبه تبلیغاتی و زیبایی شناختی در کالاهای بهداشتی و آرایشی به دلیل تعداد زیاد مصرف کنندگان این کالاها و اینکه به هنگام خرید، بیشتر در دسترس مشتریان قرار دارند و دارای انواع کالاهای تجملی می باشند اهمیت روزافزون بسته بندی نمایان تر می شود.از این جهت دراین راستا پژوهش حاضر به بررسی ارتباط میان بسته بندی و رفتار خرید مصرف کنندگان در مورد محصولات آرایشی بهداشتی سینره می پردازد. و تأکیدی است بر نقش و جایگاه مقوله مهم بسته بندی و تأثیر بی بدیل آن بر رفتار خرید مصرفکنندگان و نیز ارتقاء دانش و نگرش فعالان این حوزه که فراروی سرمایهگذاران و سیاست گذاران این عرصه قرار می گیرد.
۱-۲٫اهمیت و ضرورت تحقیق
با توجه به اینکه انسانهای آگاه امروزی نقش و جایگاه بهداشت را بیش از پیش دریافته اند و این مقوله را یکی از ارکان مهم زندگی خویش می پندارند و نیز زیبایی را به صورتی باور نکردنی و بسیار بیش از گذشته دوستتر میدارند و ترجیح می دهند این مورد را جزئی از زندگی روزمره خویش قلمداد
نمایند و سالانه مبالغ هنگفتی را صرف این دو مورد می کنند؛به همین جهت در زمینه مصرف و نوع انتخاب محصول اطلاعات کسب می کنند و سعی می نمایند بهترین ها را انتخاب نمایند که در مرحله
اول بستهبندی کالا میتواند القاء کننده برتری محصول از نظر خریدار باشد و ایشان را ترغیب به تفکر بیشتر و احیانا انتخاب و خرید و نهایتا وفادار آن بنماید. به همین جهت تحقیق حاضر سعی میکند با رویکردی به حس زیبایی شناختی خریدارانی که آگاه می باشند، تأثیر بسته بندیهای محصولات آرایشی بهداشتی را در رفتار خریدشان بررسی نماید.و نیز به دلیل اینکه تحقیق حاضر برای نخستین بار می باشد که در ارتباط با محصولات آرایشی بهداشتی سینره انجام می گیرد و دستاورد های حاصله احتمالا نکات و موارد جدیدی را بدست می آورد،حائز اهمیت می باشد.
۱-۳٫اهداف تحقیق

مطلب دیگر :  دسترسی به منابع مقالات : بررسی موانع توسعه بیمه های الکترونیک در شرکت های بیمه- قسمت ۱۰

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.
Share