جستجوی مقالات فارسی – 
بررسی رابطه میان بسته بندی و رفتار خرید مصرف کنندگان (مطالعه موردی محصولات  …

جستجوی مقالات فارسی – بررسی رابطه میان بسته بندی و رفتار خرید مصرف کنندگان (مطالعه موردی محصولات …

۴-۹ . تفسیر جدول آنووا سطح تحصیلات و تعهد ارتباطی…………………………………………………………..۷۸
۴-۱۰ . تفسیر توصیفی جدول همبستگی سن و بسته بندی…………………………………………………………..۸۰
۴-۱۱ . تفسیر توصیفی آزمون تی برای جنسیت و بسته بندی ………………………………………………………۸۱
۴-۱۲ . تفسیر توصیفی جدول همبستگی فرضیه سوم………………………………………………………………….۸۳
۴-۱۳ . تفسیر توصیفی جدول همبستگی فرضیه ۳-۱٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫۸۴
فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادها
۵-۱٫خلاصه …………………………………………………………………………………………………………………………۸۶
۵-۲٫نتیجه گیری ……………………………………………………………………………………………………………………۸۷
۵-۳٫نتیجه گیری در مورد فرضیه اول…………………………………………………………………………………………۸۷
۵-۴ . پیشنهاد های عملیاتی در مورد فرضیه اول…………………………………………………………………………۸۷
۵-۵ . نتیجه گیری در مورد فرضیه دوم………………………………………………………………………………………۸۹
۵-۶ . پیشنهادهای عملیاتی در مورد فرضیه دوم………………………………………………………………………….۸۹
۵-۷ . نتیجه گیری در مورد فرضیه سوم……………………………………………………………………………………..۹۰
۵-۸ . پیشهادهای عملیاتی در مورد فرضیه سوم …………………………………………………………………………۹۰
۵-۹ . نتیجه گیری کلی……………………………………………………………………………………………………………۹۰
۵-۱۰ . رابطه میان بسته بندی و رفتار پیش از خرید…………………………………………………………………….۹۱
۵-۱۱ . رابطه میان بسته بندی و رفتار حین خرید………………………………………………………………………..۹۱
۵-۱۲ . رابطه میان بسته بندی و رفتار پس از خرید …………………………………………………………………….۹۲
۵-۱۳ . محدودیت های تحقیق…………………………………………………………………………………………………۹۲
۵-۱۴پیشنهادها……………………………………………………………………………………………………………………….۹۳
منابع و مأخذ …………………………………………………………………………………………………………………………۹۴
ضمائم ……………………………………………………………………………………………………………………………….۱۰۰
فهرست نمودارها
نمودار ۱-۱ . مدل مفهومی تحقیق……………………………………………………………………………………………….۸
نمودار ۲-۱ . مراحل رفتار مصرف کننده…………………………………………………………………………………….۳۳
نمودار ۲-۲ . خصوصیات فردی مؤثر در رفتار خرید مصرف کنندگان. …………………………………………۳۴
نمودار ۲-۳ . مدل رفتار مصرف کننده هاورد- شس…………………………………………………………………….۴۵
فرمول ۳-۱ . حجم نمونه………………………………………………………………………………………………………..۶۲
نمودار ۴-۱ . نمودار سن…………………………………………………………………………………………………………۷۰
نمودار ۴-۲ . نمودار جنس……………………………………………………………………………………………………….۷۱
نمودار ۴-۳ . نمودار سطح تحصیلات………………………………………………………………………………………..۷۲
نمودار ۴-۴ . خط رگرسیون فرضیه اول…………………………………………………………………………………….۷۵
نمودار ۴-۵ . خط رگرسیون فرضیه ۲-۱ …………………………………………………………………………………..۷۹
نمودار ۴-۶ .خط رگرسیون فرضیه سوم……………………………………………………………………………………..۸۲
نمودار ۴-۷ . خط رگرسیون فرضیه ۳-۱٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫۸۴
فهرست جدول ها
جدول ۳-۱ . سؤالات مربوط به پرسشنامه………………………………………………………………………………….۶۲

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  pipaf.ir  مراجعه نمایید.
مطلب دیگر :  دسته بندی علمی - پژوهشی : بررسی رابطه میان بسته بندی و رفتار خرید مصرف کنندگان (مطالعه موردی محصولات آرایشی ...
Share