بررسی رابطه میان بسته بندی و رفتار خرید مصرف کنندگان (مطالعه موردی محصولات آرایشی بهداشتی  …

بررسی رابطه میان بسته بندی و رفتار خرید مصرف کنندگان (مطالعه موردی محصولات آرایشی بهداشتی …

بسته بندی

تعهد ارتباطی

۲

بسته بندی

جنسیت

بسته بندی

سن

۳

تاکتیک های بسته بندی

تمایل به ادامه خرید

۳-۸٫ روش های تجزیه و تحلیل آماری
در این روش پژوهشگر برای پاسخگویی به مسئله تدوین شده و تصمیم گیری در مورد رد یا قبول فرضیه یا فرضیاتی که برای تحقیق در نظر گرفته است از روش های مختلف تجزیه و تحلیل استفاده می کند. لذا ذکر این نکته ضروری است که تجزیه و تحلیل داده های به دست آمده به تنهایی برای یافتن پاسخ پرسش های پژوهش کافی نیست و تعبیر و تفسیر این داده ها نیز لازم است ابتدا باید این داده ها را تجزیه و تحلیل نمود و سپس تفسیر کرد. برای خلاصه کردن و تجزیه و تحلیل داده ها از آمار «توصیفی» و« استنباطی» استفاده شده است. «آمار توصیفی که برای تبیین وضعیت پدیده یا مسئله یا موضوع مورد مطالعه مورد استفاده قرار می گیرد. یا در واقع ویژگیهای موضوع مورد مطالعه به زبان آمار، تصویرسازی و توصیف می گردد. در واقع آمار توصیفی می تواند تصویری اجمالی از تمام کیفیت های موجود ارائه دهد.» و «آمار استنباطی که در واقع فرآیند گذر از دانش حاصل از یک بخش یا نمونه و تعمیم آن به کلیا ت جامعه است.» (حافظ نیا،۱۳۸۷) در سطح توصیفی با استفاده از مشخصات آماری نظیر فراوانی، درصد، میانگین، انحراف معیار به تجزیه و تحلیل اطلاعات پرداخته می شود و در سطح استنباطی متناسب با سطح سنجش داده ها و مفروضات اساسی از آزمون رگرسیون استفاده شده است. در این بخش به منظور توصیف ویژگی های نمونه ابتدا داده های جمع آوری شده توسط شاخص های آماری توصیفی خلاصه و طبقه بندی می شود.سپس با کمک شاخص های آمار استنباطی به رد یا تأیید فرضیه ها می پردازیم و از طریق نتایج حاصل از مشاهدات نمونه انتخابی به جامعه تعمیم داده می شود.
۴-۱٫ داده های تحقیق
در این قسمت به بررسی داده ها با استفاده از دو نوع آمار یعنی آمار توصیفی و آمار استنباطی میپردازیم.آمار توصیفی[۱۱] خصوصیات پاسخگویان را بیان می کند.برای توصیف داده ها از جداول یک بعدی، توزیع فراوانی، درصدگیری، میانگین و… استفاده شده است. و در آمار استنباطی از آزمون های مرتبط بر اساس متغیر سنجی استفاده شده است.
۴-۲٫ پایایی پرسشنامه
یکی از مهمترین نکات در پژوهشهای رفتاری ( اجتماعی) برخورداری گویه ها از پایایی است. چرا که این امر نمایانگر مقبولیت میزان دقت پژوهشهای رفتاری ( اجتماعی ) است. منظور از پایایی، طرح این سوال است که ابزار اندازه گیری، تا چه حد دارای دقت است. بنابراین زمانی یک ابزار اندازه گیری پایا است که در صورت تکرار اندازه گیری همان نتایج بدست آید. بدیهی است که هر چه میزان آلفا بالاتر باشد، پایایی مقیاس بیشتر خواهد بود.
پایایی: آلفای کرونباخ برای بررسی میزان پایایی سئوالات پرسشنامه:
جدول ۴-۱٫آماره های پایایی

مطلب دیگر :  دسته بندی علمی - پژوهشی : بررسی رابطه میان بسته بندی و رفتار خرید مصرف کنندگان (مطالعه موردی محصولات آرایشی ...

آماره های پایایی
آلفای کرونباخ تعداد گویه ها
برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.
Share