مقاله علمی با منبع : 
بررسی رابطه میان بسته بندی و رفتار خرید مصرف کنندگان (مطالعه موردی  …

مقاله علمی با منبع : بررسی رابطه میان بسته بندی و رفتار خرید مصرف کنندگان (مطالعه موردی …

تحقیقات کاربردی به منظور تعیین کاربردهایی در به کارگیری یافتههای تحقیقات پایه و یا به منظور تعیین روش های جدید یا راههای به دست آوردن برخی هدفهای خاص از پیش تعییین شده، انجام می شود. این نوع تحقیق با در نظر گرفتن دانش موجود و وسعت آن، به منظور حل مشکلات معین به اجرا در می آید.
تحقیقات توسعه ای به منظور توسعه تجربی عبارت از کاربرد دانش به منظور تولید مواد، ابزار، محصولها، فرآیندها، روش ها و همچنین تولید و ارائه خدمات جدید و یا خیلی پیشرفته است. (عرب مازار و همکاران،۱۳۸۸) در حوزه بازاریابی، تحقیق ابزاری مهم در ارائه تصمیمی درخور می باشد. و کیفیت تصمیمات بازاریابی به اطلاعاتی بستگی دارد که در دسترس مدیر بازاریابی است. هدف از اطلاعاتی که برای تصمیم گیری جمع آوری میشود کاهش خطای تصمیم گیری و بهبود فرآیند آن است؛ زیرا تصمیمات بهتر،همیشه از اطلاعات بهتر بدست می آید. (حافظ نیا،۱۳۸۷) در این تحقیق،رابطه میان بسته بندی و رفتار خرید مصرف کنندگان محصولات آرایشی و بهداشتی سینره را بررسی می کنیم و به دنبال ارائه راهکارهایی جهت بهینه شدن بسته بندی محصولات آرایشی و بهداشتی سینره هستیم. که در این مسیر سه فرضیه را مطرح و مدل مفهومی را طراحی کردیم و به دنبال بررسی این فرضیه ها هستیم.
۳-۲٫ جامعه آماری
جامعه آماری عبارت است از مجموعه کامل اندازه های ممکن یا اطلاعات ثبت شده از یک صفت کیفی،در مورد گردآوری کامل واحدها،که می خواهیم استنباط هایی راجع به آن انجام دهیم.همچنین جامعه آماری به مجموعه افراد، اشیاء و یا بطور کلی پدیده هایی اطلاق می شود که محقق می تواند نتیجه مطالعه خود را به کلیه آنها تعمیم دهد.جامعه آماری تحقیق با یک یا چند صفت مشترک شناسایی می شود. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه مصرف کنندگان محصولات آرایشی و بهداشتی سینره می باشند.
۳-۳٫ روش نمونه گیری
در بیشتر موارد به سبب حجم گسترده جامعه آماری، مراجعه به کلیه آحاد جامعه و مطالعه تک تک آنها امکان پذیر نیست. در این صورت محقق ناگزیر است که بخشی از جامعه آماری را مورد مطالعه قرار داده و نتیجه بررسی را به تمامی جامعه آماری تعمیم دهد.مراجعه به بخشی از جامعه آماری جهت شناسایی همه آن را روش نمونه گیری می نامند. انجام این کار زمانی امکان پذیر است که بخشی نمونه کلیه صفات و ویژگیهای جامعه آماری را دارا باشند. در عین حال نمونه آماری باید قابل دسترس بوده و امکان مطالعه آن توسط محقق فراهم باشد.(حافظ نیا،۱۳۸۷) جهت برآورد حجم نمونه دو روش وجود دارد که عبارتند از:
۱- محقق از تخمین شخصی استفاده می کند.در این روش محقق با توجه به حجم و اندازه جامعه، میزان تجانس جامعه یا پراکندگی صفت یا صفات در جامعه و امکانات، مقدورات و زمان در دسترس اقدام به نمونه گیری میکند.
۲- محقق برای برآورد حجم نمونه از تکنیکها و روشهای آماری اقدام به نمونهگیری میکند.
روش نمونهگیری در این تحقیق احتمالی است. اصولاً مزیت اساسی نمونه گیری احتمالی این است که محقق در محدوده معینی از اطمینان، میتواند ارزشهای نمونه ای را به جامعه که نمونه از آن انتخاب شده است، تعمیم دهد. (رفیع پور،۱۳۸۲)
چون جامعه آماری نامحدود است و تعداد مصرف کنندگان مشخص نیست در نمونهگیری از روشی چند مرحلهایی استفاده شده است بدین صورت که در مرحله اول از روش نمونهگیری خوشهای استفاده میشود، یعنی مصرف کنندگان مراکز ۴ استان کهگیلویه و بویراحمد، مرکزی، اصفهان وچهارمحال و بختیاری به عنوان قلمرو تحقیق انتخاب شدند در مرحله دوم با توجه به اینکه حجم نمونه با استفاده از فرمول ذیل برابر با ۳۸۵ است.
فرمول۳-۱:حجم نمونه
 
(میرزاده، بی تا)
برای انتخاب مناطق مورد تحقیق از روش نمونهگیری طبقهبندی شده استفاده شده است بر این اساس ۴ منطقه جغرافیایی شمال، جنوب؛ غرب وشرق در مرکز هر استان انتخاب گردید و به هر کدام تعداد ۹۶ پرسشنامه اختصاص داده شده در هر منطقه جغرافیایی با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده تعداد ۲۴ پرسشنامه توزیع گردید و پس از تکمیل جمع آوری شدند.
جدول۳-۱: سوالات مربوط به پرسشنامه

مطلب دیگر :  مساله مکان یابی تخصیص تسهیلات و انبار مرکزی با تقاضای ...

فرضیه ها سوالات پرسشنامه
میان تعهد ارتباطی مصرف کننده با نوع بسته بندی ارتباط معناداری وجود دارد. ۱ الی ۶
میان جنسیت و سن مصرف کننده با انتخاب بسته بندی ارتباط معناداری وجود دارد. ۷ الی ۱۸
میان تاکتیک های بسته بندی شرکت سینره با تمایل مشتری به ادامه خرید ارتباط معناداری وجود دارد. ۱۹ الی ۲۴

۳-۴٫ ابزار جمع آوری اطلاعات
در این تحقیق برای دستیابی به اهداف مطالعه دو گروه آمار و اطلاعات مورد نیاز است که گروه اول اطلاعات و آمار به صورت کتابخانه ای به دست می آید لذا با مطالعه کتابها، مقالات و تحقیقات دیگر پژوهشگران و سایتهای علمی اطلاعات مورد نیاز جمع آوری می شود. در گروه دوم اطلاعات مورد نیاز به صورت میدانی گردآوری میشود که با توجه به اینکه پژوهش حاضر از نوع توصیفی است می باشد از پرسشنامه برای جمع آوری اطلاعات مورد نیاز استفاده میشود. پرسشنامه مورد استفاده در این پژوهش از یک بخش تخصصی تشکیل شده است، و جهت جمع آوری نظرات مصرف کنندگان در مورد رابطه میان بسته بندی و رفتار خرید مصرف کنندگان محصولات آرایشی و بهداشتی سینره مورد استفاده قرار گرفت که شامل ۲۴ سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت (جدول ۳-۲) میزان تأثیر هر عامل در انتخاب مصرف کنندگان از خیلی کم تا خیلی زیاد درجه بندی شده است.

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir
Share