دسته بندی علمی – پژوهشی : 
بررسی رابطه میان بسته بندی و رفتار خرید مصرف کنندگان (مطالعه موردی محصولات  …

دسته بندی علمی – پژوهشی : بررسی رابطه میان بسته بندی و رفتار خرید مصرف کنندگان (مطالعه موردی محصولات …

علیرغم ارائه الگوی رفتار مصرف کننده از دیدگاه اقتصادیون، ولی رفتار خرید مصرف کنندگان به مراتب پیچیدهتر از آنچه می باشد که یک مدل ساده انسان اقتصادی به تشریح آن می پردازد. در نتیجه عواملی غیر اقتصادی نیز می توانند بر رفتار مصرف کنندگان تأثیرگذار باشند.
۲-۱۶-۲٫ رفتار مصرف کننده از دیدگاه روانشناسی
بسیاری ازصاحب نظران معتقدند که دانشمندان روانشناسی بیشترین نقش را در تحلیل رفتار مصرف کننده داشته اند .(نبی زاده،۱۳۷۳) آنها معتقدند معروفترین الگوی مصرف علم بازاریابی از روانشناسی نشأت گرفته است. (ماندلر،۱۹۸۵) روانشناسان مفاهیمی مانند انگیزه ها، نیازها، محرک ها، جذابیت ها و یادگیری مصرفکنندگان را از عوامل روانی تأثیرگذار بر رفتار آنان میدانند و همگی را در قلمرو علم روانشاسی قرار دادند و نظریه های متعددی را بر این اساس از جمله نظریههای یادگیری و ارضاء نیازها را که در قوام بخشیدن به مدلهای رفتاری مصرف کننده نقش بسزایی داشتهاند، ارائه دادند. مطالعات رفتاری روانشناسان کمک بسیاری به پژوهشگران علم بازاریابی نمود ولی تئوریهای آنان نیز به تنهایی قادر به پیمودن تمام راه نبود تا اینکه جامعهشناسان نیز به این حوزه ورود کردند تا این مطالعات شکل جامعتری به خود گیرد.
۲-۱۶-۳٫ رفتار مصرف کننده از دیدگاه جامعه شناسی
جامعه شناسان رفتار مصرف کننده را،بخصوص فعالیت های مربوط به بازار و بازاریابی را منبعث از فشارها و حرکت های گروه که در فرد یا گروه دیگر انگیزه لازم را برای خرید کالا یا خدمات ایجاد می کند، می دانند. (ادوارد،۱۹۷۳) مطالعه آنان در این زمینه عمدتاً بر اهمیت گروههای مرجع، طبقات اجتماعی، بخصوص فراگرد انتشار یا اشاعه اطلاعات در جامعه تکیه دارد. (نبی زاده،۱۳۷۳)
بر اساس سه عاملی که در مورد آنها بحث شد، صاحب نظران علم بازاریابی الگوهای متعددی را در ارتباط با رفتار مصرف کننده ارائه نمودند، که از جمله آنها مدلهای اتفاقی، مدل های شناختی، مدل نموداری و مدلهای کامپیوتری را میتوان نام برد. اما در این میان، مدل هاورد-شس از سایر مدلها جامعتر بوده و در سطح وسیع مورد پذیرش علمای بازاریابی قرار گرفته است. این مدل اکثر ابعاد اقتصادی، روانشناسی و اجتماعی فراگرد رفتاری مصرف کننده را به هنگام تصمیم گیری در بردارد.این مدل به شیوه دادهها و ستاده ها طراحی شده است و علیرغم انتقادهای برخی صاحب نظران از این مدل، به عنوان الگوی رفتاری مصرف مورد قبول دانشمندان علم بازاریابی می باشد.
نمودار۲-۳:مدل رفتار مصرف کننده هاورد-شس
ستاده ها ساخت یادگیری ساخت ا درکی داده ها

مطلب دیگر :  بررسی رابطه میان بسته بندی و رفتار خرید مصرف کنندگان (مطالعه موردی محصولات آرایشی ...

قصد
بررسی تعمدی
بینش
محرک های نامعلوم
انگیزه
شناخت علامت تجاری کالا
معیار انتخاب
توجه
نفوذ در ذهن
رضایت
اعتماد

نمایش محرک ها
خرید
مدلل:
الف:کیفیت
ب:قیمت:
ج:تمایز داشتن
د:خدمات
و:در دسترس بودن
نمادی
الف:کیفیت
ب:قیمیت
ج:تمایز داشتن

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  jemo.ir  مراجعه نمایید.
Share