بررسی رابطه میان بسته بندی و رفتار خرید مصرف کنندگان (مطالعه موردی محصولات  …

بررسی رابطه میان بسته بندی و رفتار خرید مصرف کنندگان (مطالعه موردی محصولات …

۲-۱۶-۱٫ رفتار مصرف کنندگان از دیدگاه اقتصاد………………………………………………………………………..۴۳
۲-۱۶-۲٫رفتارمصرف کنندگان از دیدگاه روانشناسی …………………………………………………………………..۴۴
۲-۱۶-۳٫ رفتارمصرف کنندگان از دیدگاه جامعه شناسی ……………………………………………………………..۴۵
۲-۱۷٫ مروری بر ادبیات رفتار مصرف کننده……………………………………………………………………………….۴۶
۲-۱۸٫کلید های هفت گانه رفتار مصرف کننده …………………………………………………………………………..۴۶
۲-۱۹٫تقسیم بندی محصولات آرایشی بهداشتی بر حسب کار کرد…………………………………………….۴۷
۲-۲۰٫ اهمیت بسته بندی صنایع آرایشی و بهداشتی …………………………………………………………………..۴۸
۲-۲۱٫چشم انداز صنعت بسته بندی محصولات آرایشی و بهداشتی………………………………………………۴۹
۲-۲۲٫ محصولات آرایشی و بهداشتی ………………………………………………………………………………………۵۰
۲-۲۲- ۱٫ لوازم آرایشی و بهداشتی با مارکهای معروف جهانی واروپایی………………………………………..۵۰
۲-۲۲-۲٫ لوازم آرایشی و بهداشتی با مارکهای نسبتاً معروف کره ای……………………………………………..۵۰
۲-۲۲-۳٫ لوازم آرایشی و بهداشتی با مارکهای جدید در سراسر دنیا………………………………………………۵۰
۲-۲۲-۴ .لوازم آرایشی و بهداشتی ساخت ترکیه………………………………………………………………………..۵۱
۲-۲۲-۵٫لوازم آرایشی و بهداشتی ساخت چین…………………………………………………………………………..۵۱
۲-۲۲-۶ .لوازم آرایشی و بهداشتی تحت لیسانس……………………………………………………………………….۵۱
۲-۲۲-۷٫لوازم آرایشی و بهداشتی تولیدی تماماً ایرانی ………………………………………………………………..۵۱
۲-۲۳٫ تاریخچه آرایش……………………………………………………………………………………………………………۵۲
۲-۲۴٫ محصولات آرایشی بهداشتی سینره………………………………………………………………………………….۵۴
۲-۲۵٫مروری بر سوابق و پیشینه تحقیق……………………………………………………………………………………..۵۵
فصل سوم: روش تحقیق
۳-۱٫مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………….۵۹
۳-۲٫ جامعه آماری…………………………………………………………………………………………………………………۶۰
۳-۳٫ روش نمونه گیری………………………………………………………………………………………………………….۶۱
۳-۴٫ ابزار جمع آوری اطلاعات………………………………………………………………………………………………..۶۳
۳-۵٫ روایی پرسشنامه……………………………………………………………………………………………………………..۶۴
۳-۶٫پایایی پرسشنامه………………………………………………………………………………………………………………۶۴
۳-۷٫ متغیرهای تحقیق……………………………………………………………………………………………………………..۶۴
۳-۸ . روش های تجزیه و تحلیل آماری …………………………………………………………………………………..۶۵
فصل چهارم :تجزیه و تحلیل داده ها
۴-۱٫ داده های تحقیق……………………………………………………………………………………………………………..۶۷
۴-۲٫ پایایی پرسشنامه ……………………………………………………………………………………………………………۶۷
۴-۳ . تفسیر توصیفی……………………………………………………………………………………………………………..۶۹
۴-۴٫ روش تجزیه و تحلیل داده ها……………………………………………………………………………………………۶۹
۴-۵٫ تفسیر جدول دوبعدی جنس و سطح تحصیلات………………………………………………………………….۷۳
۴-۶ . تفسیر جدول دوبعدی سن و جنسیت……………………………………………………………………………….۷۴
۴-۷ . تفسیر توصیفی آزمون همبستگی فرضیه اول………………………………………………………………………۷۶
۴-۸ . تفسیر جدول مقیاس ارتباط سطح تحصیلات و بسته بندی………………………………………………….۷۷

مطلب دیگر :  بررسی تاثیر اعتبارات خرد شعب بانک ملت بر میزان اشتغال زایی در استان ...
Share